Tràmits per àrees

Tota la informació necessària per tramitar.

En aquest apartat trobareu informació pràctica sobre el catàleg de tràmits que ofereix l'Ajuntament de Valls:

Com se sol·liciten, quina documentació es requereix, la normativa que els regula i fins i tot iniciar el tràmit per Internet si estigués disponible.

Activitats

Comunicat que realitza la persona titular de l'activitat quan aquesta cessa la seva existència.

Sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’un circ durant uns determinats dies.

Alcadia

Sol·licitud per a poder celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament de Valls.
L'Alcalde és qui té la potestat de celebrar casaments civils. Tanmateix, aquesta potestat pot ésser delegada en els/les regidors/es de l'Ajuntament.

Benestar Social

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris. (de P-3 a 4t. ESO)

(Actualment, no hi ha convocatòria)

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts a les associacions i entitats del municipi de Valls que actuen en matèria d'acció social i, concretament, en l'àmbit de la promoció i la inclusió social a la població de Valls.

Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i/o malalties i altres col·lectius en situació de risc i exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de greus mancances o d'emergència social.

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en els procediments d'obtenció d'una autorització inicial de residència temporal per reagrupament familiar.

Per més informació del tràmit consultar www.gencat.cat

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en els procediments de renovació de l'esmentada autorització si ha modificat el domicili pel qual va sol·licitar el permís de residència inicial.

Si no hi ha hagut canvi de domicili al moment de la seva renovació, no és necessari presentar l'esmentat informe.

Per més informació consulteu a: www.gencat.cat

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i en situació administrativa irregular, que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per l'arrelament social.

Per més informació consultar a: www.gencat.cat

Aquest informe facultatiu servirà per a acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per a reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi).

Per més informació consultar a:  www.gencat.cat

El servei d'ajuda a domicili (SAD) és una prestació bàsica dels serveis socials, de caràcter social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d'un vessant preventiu, assistencial i educatiu a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests serveis es portaran a terme, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i per mantenir a la persona/família en el seu medi, amb garanties d'una atenció adequada.

El servei inclou:

 • Atenció a la persona i cura de la llar.
 • Atenció a les famílies en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.
 • Neteja de la llar.
 • Neteja de xoc.

El servei de teleassistència domiciliària ofereix als usuaris una atenció permanent a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Amb un equipament de comunicacions i informàtica específica, permet que els usuaris en situació d'emergència, i solament polsant un botó que porten al damunt constantment, puguin entrar en contacte verbal, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any amb un centre atès per personal de Creu Roja. També es realitza un seguiment permanent dels usuaris.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Sol·licitud de subvenció per a fer front al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de l'habitatge habitual, a les persones i famílies monoparentals que presenten necessitats econòmiques, segons els requisits establerts en les bases reguladores.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Sol·licitud de subvenció per a fer front al pagament de la taxa de recollida de la brossa domiciliària a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases establertes.

La Targeta acreditativa permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i practica, davant de persones, el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar amb D.N.I o N.I.E, amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

El Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut han subscrit un conveni de col·laboració que estableix el circuit per a la concessió de les targetes d'aparcament provisional (TAP).

La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d'un any, i es pot prorrogar per un període igual, sempre que es mantinguin les condicions inicials requerides per al seu atorgament.

La sol·licitud d’aquesta targeta permet l’acreditació del vehicle d’un titular/beneficiari que presenti disminució física per a poder accedir a les reserves i condicions especials d’estacionament. No obstant això, en supòsits degudament justificats, es pot atorgar la targeta a persones que no condueixin, respecte als vehicles que les transportin.

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Per més informació: www.gencat.cat/benestar social

Sol·licitud expedició, renovació, o duplicat del títol de família nombrosa.

Per mes informació: www.gencat.cat

Cultura

(Actualment, no hi ha convocatòria)

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les associacions que componen el teixit cultural de Valls, per tal de promoure l'activitat cultural de la ciutat i envigorir aquest sector.

Qualsevol entitat vallenca o no, que vulgui organitzar un espectacle d'arts escèniques o musicals pot fer ús del Teatre Principal o del Centre Cultural, segons les condicions que estableixi la Xarxa de Cultura.

Ensenyament

El Casal d'Estiu ofereix als nens i nenes de la nostra ciutat la possibilitat de gaudir durant els matins del mes de juliol, d'un seguit d'activitats pròpies de l'estiu: activitats d'aigua, sortides, desenvolupament de projectes triats pels propis nens... Tot centrat en l'educació i en el lleure i conduit per un equip de monitors i monitores amb molts anys d'experiència.

El casal té lloc a les instal·lacions de l'escola Mare de Deu de la Candela, entre els dies 27 de juny al 29 de juliol de 2016.

Per a més informació: horari, preus, organització consulteu la web www.casaldestiuvalls.net

La preinscripció és el procés d'admissió d'alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d'infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés té un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius,

 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d'admesos.

 • Un cop admès/a s'ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

La preinscripció és el procés d'admissió d'alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d'infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés compren un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius.

 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d'admesos.

 • Un cop admès/a s'ha de procedir a formalitzar la matricula al centre corresponent.

S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

Per a més informació consultar a: www.gencat.cat/ensenyament

Ajuts a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en llar d'infants de titularitat municipal (Llar d'infants Els Tabalets / Xiquets i Xiquetes), que suposen una reducció del 50% o del 30% de la quota mensual, segons els ingressos justificats.

Governació

Sol·licitud per a poder utilitzar l'espai Biblioteca Popular Carles Cardó.

Sol·licitud per a poder utilitzar per a actes diversos i espectacles les instal·lacions de la sala  “Kursaal”.

Habitatge

(Actualment, no hi ha convocatòria)

L'objecte d'aquesta subvenció és concedir ajuts a propietaris d'habitatges desocupats que facin obres de reforma amb la condició que els posin a lloguer, amb la finalitat d'incrementar el parc d'habitatges de lloguer social.

Tipus de reforma objecte de la subvenció :

 1. Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

 2. Les instal·lacions d'aigua, gas -inclosa la calefacció-, electricitat i sanejament, per a l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.

 3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.

 4. Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixin les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció d'exteriors tipus persianes.

 5. Supressió de barreres arquitectòniques.

 

Els habitatges que es posin en lloguer hauran de reunir les condicions següents:

 • Estar desocupats en la data de contractació del lloguer.

 • Disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

L'objecte d'aquestes bases es regularitzar l'atorgament d'ajuts per a fer front al pagament de l'Impost Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) per a titulars de finques destinades a lloguer auditat i tutelat a través de l'Oficina d'Habitatge de Valls.

La finalitat d'aquests ajuts és aconseguir la reducció de les càrregues impositives per als subjectes passius propietaris d'una vivenda a Valls i que destinin aquesta a la borsa d'habitatge per lloguer social.

Es concedirà una subvenció equivalent al 75% de l'import de l'Impost de Bens Immobles de naturalesa urbana. (IBI)

Hisenda i Finances

Sol·licitud per fraccionar o ajornar els deutes que es troben en període voluntari de pagament.

Només es podran ajornar o fraccionar el pagament de deutes d'un import igual o superior a 100 €, prèvia sol·licitud. Només de forma excepcional, es podran ajornar o fraccionar els deutes d'un import inferior a 100 €, previ informe dels Serveis Socials Municipals.

Petició de certificat que acrediti que no es tenen deutes amb l'Ajuntament de Valls.

Joventut

(Actualment no hi ha convocatòria)

Atorgament de suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu per al curs 2016-2017.

(Actualment no hi ha convocatòria)

L'objecte d'aquesta convocatòria és col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats juvenils i d'educació en el lleure sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir al finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu, de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educatiu orientades a la població adolescent i jove, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i de voluntariat, durant el període comprès entre setembre de 2015 i agost de 2016.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Es objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

 

Sol·licitud dels diferents Espais i material de l'edifici de Ca Creus.

Medi Ambient

La normativa vigent estableix la obligatorietat de disposar d'una llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que s'atorgarà a aquelles persones que compleixin els següents requisits:

1. Ser major d'edat

2. No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privar per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

3. No haver esta sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.

4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos

5. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a: 150.253,03 €.

La llicència té un periode de vigència de CINC ANYS i es pot renovar per periodes successius de la mateixa durada, presentant la mateixa documentació requerida per a la obtenció inicial.

Es personal i intransferible i es tramitarà una llicència per a cada animal

Són considerats GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, els que s'estableixen a l'ANNEX I i ANNEX II, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.

 

L'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida d'andròmines (mobles vells, electrodomèstics espatllats, objectes voluminosos, etc.).

La recollida es fa a la via pública i els operaris no accedeixen als domicilis particulars.

La sol.licitud del servei s'ha de fer com a molt tard     FINS DIJOUS A LES 14 hores.

Les andròmines s'han de dipositar el dijous al vespre, i són recollides divendres al matí.

En cas que els divendres sigui festiu, constacteu amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Sol·licitud per poder retirar material dipositat a la deixalleria municipal.

Mobilitat

Aquest tràmit permet que el/la titular d'una llicència de taxi la pugui transmetre a una altra persona (física o jurídica) amb l'autorització prèvia de l'ens que l'ha concedit.

Llicència que concedeix l'Ajuntament per a poder fer la substitució d'un vehicle per un altre dedicat al servei de taxi.

Emissió d'un informe que justifica la distància entre dos punts de la ciutat de Valls. Principalment és el document que es demana en relació a la sol·licitud d'un ajut al transport escolar per justificar la distància que hi ha entre el domicili del sol·licitant i el centre educatiu.

Reserva d'estacionament personalitzada propera al seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis d'acord amb els termes regulats l'ordenança vigent.

Multes

Comunicació de les dades de la persona responsable d'una multa de circulació o aparcament.

 • Si s'efectua el pagament amb descompte, el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació.

 • En cas que no faciliteu les dades completes de la persona conductora o que no annexeu la documentació corresponent, l'òrgan instructor del procediment sancionador entendrà que no s'ha realitzat el tràmit correctament.

 • La persona identificada disposarà d'un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

OAC

Ajut dirigit a la gratuïtat del desplaçament en transport públic urbà de les persones residents i domiciliades a Valls i les seves pedanies, amb l'objectiu d’alleugerir les càrregues impositives dels sectors de població més desafavorits socialment, amb mitjans econòmics escassos i insuficients, que requereixen l’ús del transport públic per accedir als serveis comunitaris.
Les persones beneficiàries podran gaudir d'un 100% de descompte, en funció del nivell d'ingressos.

És la sol·licitud d'inscripció al padró municipal d'habitants al municipi de Valls.

Sol·licitud d'atorgament d'una localitat funerària en règim de concessió a 50 anys.

Sol·licitud d'atorgament d'una localitat funerària en règim de concessió a 50 anys, provinent d'un nínxol en règim de lloguer.

Donar de baixa la llicència de gual atès que ja no hi ha aprofitament, amb efectes a l'exercici immediatament posterior a la data de la sol·licitud.

Si a l'accés hi ha rebaix de vorera, es requerirà a la persona interessada la seva reposició a l'estat inicial. El seu compliment estarà condicionat a la concessió de la baixa del gual.

Concedir bonificació sobre la quota integra de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana, en el domicili habitual, per tenir la condició de família nombrosa.

Es considera com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació:VALOR CADASTRAL DEL DOMICILI FAMILIAR HABITUAL

Bonificació

Inferior a 30.000,00 €

90%

Entre 30.000,00 € i 40.000,00 €

70%

Entre 40.000,01 € i 50.000,00 €

50%

Superior a 50.000,00 €

30%

 

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificació en el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, sempre que, previament,  s'hagi obtingut la corresponent LLICÈNCIA D'OBRES  per a la seva instal·lació i  es compleixin els següents requisits:

 

 • Que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (Serveis d'Indústria de la Generalitat. Marcatge CE)

 • Es destinin exclusivament ús d'habitatge

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge (o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule)

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.

 • Que la seva construcció (o rehabilitació) hagi finalitzat abans del 2005.

 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

 

La bonificació a aplicar serà:

 

 • el 50% els primers cinc anys

 • el 25% del 6è al 10è any.

S'estableix una bonificació del 100% de l'impost de vehicles per aquells vehicles que estiguin matriculats amb una antiguitat mínima de 25 anys.

Els vehicles amb motor elèctric o amb tecnologia de tipus híbrida (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric) gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost.

Sol·licitud de modificació de les dades del padró municipal d'habitants per canvi de domicili, sempre que sigui dins del terme municipal de Valls.

S'està obligat a canviar la titularitat en cas de mort del titular del dret funerari, perquè totes les localitats funeràries han d'estar a nom d'una persona viva.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o posteriors

 • Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

En el cas d'habitatges de nova construcció, a més, es verifica el compliment dels controls de qualitat obligatoris en la construcció d'habitatges.

Els locals, estudis, etc. no poden disposar de cèdula d'habitabilitat, ja que no tenen la consideració d'habitatge.

La cèdula d'habitabilitat és un document vinculat a l'habitatge i independent de la propietat. Té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

La informació continguda en la cèdula és considerada valida i suficient sobre les condicions físiques de l'habitatge, a l'efecte de venda o arrendament.

En cas d'habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació.

Per poder participar en les eleccions cal estar correctament inscrit al cens electoral.

Sol·licitud per part de les persones interessades d'un document acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, calor cadastral, titularitat i dades físiques)

Document emès per l'Ajuntament de Valls que certifica l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants.

El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'inscripció que consten al padró municipal d'habitants. La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Existeixen diversos tipus de certificat que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d'altres:

 • Certificat d'empadronament

 • Certificat històric d'una persona que no consta actualment empadronada

 • Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada

 • Certificat d'acreditació de l'adreça on residia una persona que consta de baixa del padró per defunció

Aquest tràmit serveix per sol·licitar un certificat dels béns d'un titular segons els padrons cobrables municipals.

El certificat de béns es un document que serveix per acreditar si la persona sol·licitant figura com a titular de bens als padrons fiscals de l'ajuntament de Valls, ja siguin bens immobles (rústics i urbans) o bens mobles.

El certificat de béns acredita els bens mobles i immobles que consten a nom de la persona interessada als registres tributaris municipals de l'any en curs.

Un certificat digital  és un document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.
L'idCAT permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s'envien per internet.
Amb l'identificador digital idCAT es poden signar correus i documents electrònics i fer-hi operacions. Així, els tràmits per aquestes vies podent tenir validesa oficial, cosa que sense idCAT no seria possible.

Declaració que ha de realitzar qui adquireixi o consolidi la propietat o el qui constitueixi, modifiqui o adquireixi la titularitat del dret real d'usdefruit o de superfície o la titularitat d'una concessió administrativa de béns immobles. Tanmateix, el titular d'un bé immoble sobre el qual es constitueixi, modifiqui o adquireixi un dret real de gaudi està obligat a facilitar al Cadastre Immobiliari mitjançant l'oportuna declaració, les dades identificadores de qui ostenti aquest dret, També, haurà de presentar la declaració cadastral el representant de la comunitat de propietaris o qualsevol dels cònjuges indistintament, en el supòsit de qui produeixi una variació de la composició interna o a la quota de participació de la mateixa.

Declaració que ha de realitzar el propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles els quals es produeixi una agregació, agrupació, segregació o divisió dels bens immobles.

Declaració que ha de realitzar el propietari, titular d'un dret real d'usdefruit o de superfície, o titular d'una concessió administrativa dels béns immobles els quals es produeixi un canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderroc de béns immobles.

Declaració d'alta que s'ha de realitzar en cas d'una nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de les finques incloses al cadastre immobiliari d'urbana.

En els casos en què es produeix un canvi de nom o titularitat d'un terreny de naturalesa urbana (venda de finques, donacions, herències i altres), cal que els ciutadans declarin les dades necessàries per poder liquidar l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

Si s'escau, l'Ajuntament procedirà a actualitzar les dades a efectes dels rebuts: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Taxa per a la Recollida i Gestió de Residus Municipals.

Quan s'ha pagat l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica d'un vehicle que durant l'any ha estat donat de BAIXA DEFINITIVA durant la Prefectura de Trànsit, la persona interessada pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost, tenint en compte la data de la baixa i que el càlcul de l'import a retornar s'efectua per trimestre vençut.

Aquest tràmit permet l'alta, la modificació i la baixa de la domiciliació bancaria pels impostos, taxes i preus públics de generació periòdica, inclosos en el calendari fiscal.

Demanar un duplicat de la placa d'accés de vehicles per robatori o deteriorament.

Sol·licitar un duplicat de la xapa identificativa per motiu de pèrdua o deteriorament

Sol·licitar el duplicat del títol d'una localitat funerària en cas que s'hagi perdut l'original.

Estaran exempts de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquelles persones que siguin titulars d'un vehicle i que tinguin la condició de discapacitat reconeguda oficialment igual o superior a un 33%.

El DNI és el document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular. Constitueix el justificant complet de la seva identitat, i serveix, excepte prova en contra, per acreditar la nacionalitat espanyola del seu titular i les dades personals que consigna.

El DNI electrònic facilita múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics i assegura la identitat dels participants en la comunicació.

Els animals de companyia han d'estar inscrits al cens municipal d'animals de companyia de l'Ajuntament de Valls.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal d'animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d'un microxip.

En cas de gossos que són considerats potencialment perillosos, a més de la inscripció al cens municipal, s'haurà de demanar la LLICENCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Permís que es dóna a les persones titulars d'activitats de restauració (bars, cafeteries, restaurants...) que vulguin instal·lar una terrassa amb taules i cadires a la via pública.

 • Cal que la persona que demani la terrassa tingui la corresponent llicència d'activitat al seu nom.

 • Quan es tracti d'una terrassa existent a nom d'un titular anterior, cal que el nou titular faci aquest tràmit igualment.

L'Ajuntament de Valls posa a disposició de la ciutadania els formularis de sol·licitud adaptats a cada tràmit en els quals s'indica quina és la documentació especifica que s'ha d'adjuntar.

Es convenient no utilitzar aquest imprès si existeix un imprès especific pel tràmit a realitzar, ja que el model especific detalla les dades imprescindibles aixi com la documentació que cal adjuntar.

Tampoc es convenient iniciar un tràmit amb certificat digital amb aquest imprès si el tràmit en qüestió implica el pagament d'unes taxes, impostos i preus públics o el dipòsit d'una fiança.

Sol·licitar la modificació de la longitud autoritzada a la llicència de gual.

Per a la crema procedent de treballs agrícoles, la Generalitat obliga demanar un permís a través de l'Ajuntament mitjançant una comunicació quan el perill és menor (entre el 15 d'octubre al 14 de març), i a través d'una sol·licitud d'autorització quan el risc és màxim (entre el 15 de març i el 15 de juny).

Entre el 16 de juny i el 14 d'octubre QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOC.

Es pot fer foc a partir del 15 d'octubre fins al 14 de març, prèvia sol·licitud de “comunicació de crema” a l'ajuntament de Valls.

Qualsevol altre tipus de crema s'ha de sol·licitar directament al Cos d'agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. (Ctra. del Pla, 253 nau 1. Tel. 977.608.654)

Presentar una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l'Ajuntament.

A través d'aquest procediment es poden presentar les queixes, les iniciatives o els suggeriments que els ciutadans estimin convenients sobre la ciutat o els serveis aixi com efectuar les consultes necessàries relacionades amb l'Ajuntament de Valls.

Les queixes no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu, ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts per la normativa vigent.

La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions o els drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figurin com interessats.

Tots els ciutadans que ho considerin oportú poden presentar una queixa o un suggeriment per deixar constància de la seva insatisfacció amb els serveis prestats i també de les iniciatives o idees que estimin convenients aportar per la millora dels serveis competència de l'Ajuntament de Valls.

Presentació d'un recurs contra un expedient en període voluntari.

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, els titulars d'habitatges que aportin residus a la Deixalleria de Valls de forma freqüent durant un any, es podran acollir a les següents reduccions de la quota tributària de la taxa de recollida d'escombraries:

 

 • Mínim de 3 aportacions a la deixalleria: 20% de la quota tributària

 • Mínim de 6 aportacions a la deixalleria: 25% de la quota tributària

Quins residus s'hi poden portar ? Consultar més detalls a: www.valls.cat/vallsmillora

Condicions:

- Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 kg. (pes total del conjunt de tots els residus aportats).

- Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

- No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

- Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba, el calçat, rebuig i orgànica.

- El justificant d'entrada s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

Renovació concessió localitat funerària per un període de 50 anys.

Comunicat de renúncia d'una concessió funerària.

Comunicat de renúncia d'un nínxol en règim de lloguer.

Sol·licitud que realitza un ciutadà per realitzar la reserva d'estacionament i/o tallament de carrer per realitzar una activitat, com podria ser instal·lació d'un element per obres, realització de mudances, realització de treballs, càrrega i descàrrega de transports en obres...

Sol·licituds d’autorització per a la reserva d’aparcament i entrada de vehicles a l’interior de les finques mitjançant l’aprofitament de les voreres i/o espais reservats.

La Targeta Social de Transport urbà és un document personal i intransferible, de validesa mínima anual o permanent, segons els casos, mentre es reuneixen la condicions per a ser beneficiaris, que permet de gaudir del bitllet d'autobús urbà de manera gratuïta.

La Targeta tindrà una validesa mínima d'un any i es renovarà a la seva caducitat, prèvia petició de l'interessat.

Trasllat de restes dins del propi cementiri municipal o a altres poblacions.

Document informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar la residència i domicili habitual d'una persona tal com consta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Valls.

La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Participació i Igualtat

( Actualment no hi ha convocatòria)

Convocatòria del premi MARIA DOLORS VIVES i RODON per a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior (CFGS) elaborats per l'alumnat de centres de secundària de Valls durant el curs acadèmic objecte de la corresponent convocatòria.

L'objectiu de la convocatòria d'aquest premi és la incorporació de la perspectiva de gènere i de l'estudi de les dones a la formació i el forment de la igualtat en l'àmbit educatiu.

Aquest objectiu s'emmarca dins d'un dels eixos o línies de treball princiipals del Pla de Polítiques de Dones i d'Igualtat de Valls actualment vigent.

Requisits del treball:

         -  Ser un treball original, centrat o basat en temàtica d'estudis de dones i gènere i obtenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària per a presentar-lo.

         -  El treball ha d'haver estat presentat al centre educatiu durant l'exercici objecte de la convocatòria.

         -  Els/les estudiants només poden presentar una única sol·licitud per a optar als premis de secundària convocats per l'Ajuntament de Valls.

         -  Aquest premi és compatible amb altres premis de característiques semblants atorgats per les universitats catalanes.

( Actualment no hi ha convocatòria)

Convocatòria del premi MARIA DOLORS VIVES i RODON dirigit a la realització d'activitats de diferents formats basades en estudis de dones, gènere i d'aigualtat, realitzades als centres escolars de la ciutat de Valls a l'exercici 2016.

L'objectiu de la convocatòria d'aquest premi és la incorporació de la perspectiva de gènere i de l'estudi de les dones a la formació i el forment de la igualtat en l'àmbit educatiu.

Aquest objectiu s'emmarca dins d'un dels eixos o línies de treball princiipals del Pla de Polítiques de Dones i d'Igualtat de Valls actualment vigent.

Promoció, Comerç i Turisme

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Concessió d'ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Barri Antic de Valls, dins el marc de dinamització econòmica que estableix la Llei de Barris i que es desenvolupa des de l'Ajuntament de Valls.

Els ajuts regulats en aquestes bases tenen la finalitat de donar suport a la implantació de nous establiments, o el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat dins l'àmbit del Barri Antic, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Sol·licitud per instal·lació d'una parada al mercat de brocanters que se celebra mensualment a la plaça del Pati.

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda als mercats setmanals estables de la Ciutat (de la roba i de la verdura), situats al Passeig dels Caputxins, plaça de l’Oli i C/ Carnisseria, que tenen lloc els dimecres i dissabtes de cada setmana.

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda al mercat que es realitza amb motiu de la Gran Festa de la Calçotada.

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda de palmes a la plaça del Pati de Valls.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Concessió d'ajuts destinats a  incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Pla d'Intervenció del Barri Antic de Valls (perímetre interior de les Muralles) i que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Valls.

Els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan al voltant de la línia de subvenció següent:

                 a) L'adequació i millora dels establiments ja existents o per trasllats d'aquests dins l'àmbit.

                 b) L'adequació i millora d'establiments de nova implantació.

 

S'exlouen de l'objecte de la subvenció:

- Les obres i actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l'obtenció de la llicència ambiental i/o les obres imprescindibles per adequar-se a la normatva d'aplicació.

- Les actuacions executades sense disposar de les preceptives llicències municipals i/o d'altres administracions.

Recursos Humans

Sol·licitud per participar en els processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Valls:

 • Places: torn lliure, promoció interna,..

 • Borses de treball

Secretaria

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública – tan a títol individual con en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquest ens.

En cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Sol·licitud que realitzen aquelles parelles de fet que vulguin deixar de ser-ho.

Causes que motiven la BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ en el registre municipal de parelles estables:

 • Per comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública

 • Per voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre

 • Per mort o declaració de mort d'un dels convivents

 • Per cessament de la convivència

 • Per matrimoni de qualsevol dels convivents

 • Per canvi de domicili d'un dels dos convivents

 • Per canvi de domicili dels dos convivents en un altre municipi

Reclamació relativa amb qualsevol incidència i/o dany que pugui afectar a la ciutadania i que es refereixi al funcionament de l'administració.

El registre municipal d'entitats vallenques es crea per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de Valls.

Sol·licitud que realitza un ciutadà per inscriure, amb caràcter voluntari, una unió no matrimonial de convivència estable entre dues persones majors d’edat, siguin o no del mateix sexe.

Presentació d'ofertes en els diferents procediments de contractació pública convocats per l'ajuntament, així com, per l'aportació de documents que hagin estat requerits als licitadors, per part de l'Ajuntament, durant la tramitació dels esmenats procediments.

Per tenir més informació detallada de cadascuna de les licitacions consultar l'apartat de PERFIL DEL CONTRACTANT/LICITACIONS.

Per poder portar i utilitzar armes de la categoria 4ª, fora del domicili, serà necessària l'obtenció d'una TARGETA D'ARMES que haurà d'acompanyar l'arma. Aquesta targeta és personal per un titular i arma concreta.

Armes de CATEGORIA 4ª:

 • Targeta d'armes tipus A (4ª 1): Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball,..). Té un període de vigència de 5 anys.

 • Targeta d'armes tipus B (4ª 2): Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball..). Té una vigència permanent.

Urbanisme

La concessió de l’autorització per a poder contractar el servei del subministrament d’aigua potable a l’empresa concessionària d’aquest servei (SOREA), sempre que no es disposi de la corresponent cèdula d’habitabilitat, ja que en cap cas es podrà efectuar la contractació del servei directament a les oficines de l’empresa concessionària (C/ Sant Antoni, 28 - Valls).

S'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que es projectin a l'àmbit del Barri Vell delimitat pel planejament urbanístic i siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal del Ple de la Corporació.

Certificats que acrediten la numeració d’una finca, carrers i/o distàncies.

És un certificat en el qual consten els aspectes d'un terreny, la seva qualificació, la possibilitat de poder construir sobre ell, si compta amb els serveis urbanístics necessaris, si hi ha suspensió de l'atorgament de llicències o si és possible d'obtenir la llicència ajustada al Pla General, si la revisió del planejament és en curs, etc.

Són consultes que es fan per a veure si en un determinat lloc es pot construir, ampliar o rehabilitar un habitatge, magatzem, instal·lar una benzinera, instal·lació de telefonia mòbil, etc.

Una vegada finalitzades les obres autoritzades per la llicència corresponent, es pot sol·licitar la devolució de les fiances dipositades (tant en concepte d'obra com de gestió de residus) dipositades per l'execució de les obres.

L’obtenció de llicència municipal per a la instal·lació de grues amb motiu de les obres que es puguin portar a terme.

Permís que dóna l'Ajuntament per enderrocar totalment o parcialment un edifici.

Les obres que per les seves característiques han d'anar acompanyades de la documentació tècnica que s'hi descriu.

 1. Substitució i suport d’elements puntuals estructurals secundaris dins d’un sostre.
 2. La formació de cambres de bany per envans i la modificació d’ obertures interiors que no afectin les parets de càrrega.

 3. El canvi, reforma o reparació de canals d’aigua en façana.

 4. L'arrebossat i pintat de parets o elements de façana.

 5. La formació o reforma de sòcols de façana o aplacats d’alçada no superior a 4 metres.

 6. La instal·lació de portes, finestres, persianes o reixes en obertures de façana.

 7. La construcció o reforma d’aparadors.

 8. La instal·lació d’anuncis, rètols o banderoles en façanes.

 9. La instal·lació o reforma d’elements de remat de l’obra en façana com trenca aigües, bancals i marge peus.

 10. La instal·lació de bastides i altres medis auxiliars com ara ponts penjats o escaladors.

 11. Quan la seva alçada sigui igual o superior a 3 metres o ocupin una superfície igual o superior a 25 m2, serà necessària la presentació d’un certificat del responsable o propietari de la bastida que acrediti els següents extrems:

  1. Que s’ ajusta a la normativa sobre seguretat i salut i es compleix amb la normativa laboral de la construcció.

  2. Que es disposa de pòlissa de responsabilitat civil.

  3. Que s'acredita el correcte muntatge i bon funcionament de la bastida durant l'estada a l'obra.

 12. Actuacions de rehabilitació de grau baix1:

  1. Obres de consolidació: Obres que tenen per objectiu reparar, restaurar i/o reforçar elements simples de l’estructura per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural. Aquestes obres no poden, en cap cas incidir en els supòsits següents.

   1. Modificació del volum existent.

   2. Modificació del sostre existent.

   3. Modificació del nombre d’entitats existents.

   4. Modificació de la distribució i superfícies de les entitats existents.

   5. Canvi d’ús.

  2. Obres de reforma: Obres que constitueixen una actuació parcial amb algun dels objectius descrits als apartats anteriors i que inclouen alguna de les actuacions següents:

   1. Redistribució de les entitats sense modificació ni alteració dels seus límits.

   2. Canvi d’ús vinculat al descrit al punt anterior.

Aquestes obres no podran incloure cap de les següents actuacions:

 1. Modificació del volum existent.
 2. Modificació del sostre existent.

 3. Modificació del nombre d’entitats existents.

Les obres que per la seva poca incidència urbanística, requereixen una descripció de les obres a realitzar i el pressupost.

 1. Reformes interiors d'habitatges, que no afectin envans, estructures ni façanes: reformes de cuines, safareigs i banys que comporti substitucions o col·locació de paviments (no addició de pavimentació), enrajolats, cel ras, sanitaris, taulell de marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per instal·lacions i pintura.

 2. Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façanes.

 3. Substitució o canvi de l'enrajolat del paviment (no addició de pavimentació) o graonada.

 4. Enrajolar parets interiors (alicatar).

 5. Col·locació de paviment en planta baixa sobre solera (sense forjat sanitari).

 6. Canvi de fusteria de portes o finestres interiors sense modificació de forats.

 7. Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l'obertura ni l'homogeneïtat de la façana (tipus i color) segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.

 8. Col·locació de reixes a obertures de façanes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.

 9. Reparació o millora d'arrebossats, enguixats i pintures de parets i sostres interiors, sempre que no requereixi instal·lació de bastides (a 3 m d'alçària com a màxim).

 10. Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció).

 11. Reparar o substituir baixants d'aigües pluvials (quan no faci falta bastida de més de 2 m d'alçada), excepte façana principal.

 12. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.

 13. Neteja, desbrossament i jardineria a jardins privats o interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents ni tala d'arbrat.

 14. Actuacions de de rehabilitació de grau baix1 :

14.1  Obres de manteniment, reparació i conservació:  Obres que tenen per objectiu reparar, restaurar i/o reposar les condicions de salubritat, higiene, seguretat i ornament públic sense que aquestes obres comportin cap dels següents supòsits:

 1. Modificació del volum existent.

 2. Modificació del sostre existent.

 3. Modificació del nombre d’entitats existents.

 4. Intervenció en elements estructurals de l’edifici.

 5. Alteració física dels espais comuns de l’edifici.

 6. Canvi d’ús.

Obres vinculades als establiments comercials, amb una superfície útil d'exposició o venda al públic de fins a 300m2, que no requereixin la redacció d'un projecte tècnic, d'acord amb la documentació adjunta.

Estan subjectes a la llicència de primera ocupació o utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte.

La llicència de primera utilització acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d'obres.

La llicència de parcel·lació consisteix a dividir una parcel·la en dues o més parcel·les i la d'agrupació urbanística autoritza ma agrupar diverses parcel·les per tal de convertir-les en una sola.

Aquestes llicències són necessàries per a formalitzar l'escriptura publica de divisió o agrupació de parcel·les i la seva inscripció al Registre de la Propietat.

Es consideraran obres majors:

 1. La construcció d'edificacions o d'instal·lacions de tota classe de nova planta, incloses les instal·lacions d'activitats.
 2. L'ampliació d'edificis o d'instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 3. La construcció d’estructures i fonamentacions.
 4. La modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis o les instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 5. La modificació de l'aspecte exterior dels edificis o de les instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 6. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis sigui quin sigui el seu ús.
 7. La construcció de piscines.
 8. Enderrocs.

Quan per a l’execució d’una obra no ha estat suficient el temps concedit en la llicència inicial, es podrà sol·licitar la corresponent pròrroga de la llicència pel termini que es cregui adient per a la finalització de la mateixa.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Concessió de subvencions per la rehabilitació d'edificis que atorgui l'Ajuntament de Valls dins l'àmbit de desenvolupament del Pla d'intervenció Integral del Barri Antic, en el marc del programa de la Llei de Millora de Barris.

Seran objecte de subvenció:

 1. Les obres de rehabilitació de façanes i dels elements que la componen: el sanejament i pintat de la façana i la reparació i/o reposició dels diferents elements constructius i ornamentals, els tancaments i la serralleria.
 2. Les obres de rehabilitació de cobertes i dels elements que la componen: el sanejament i impermeabilització i la reparació i/o reposició dels diferents constructius i ornamentals.
 3. Les obres de substitució o reparació de baixants i canals de recollida d'aigua.
 4. Les obres de millora de les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
 5. L'adequació de les instal·lacions comunes de l'edifici, adaptant-les a la normativa vigent:
  1. l'ordenació i recol·locació d'aparells de climatització
  2. la recol·locació de bústies, porters automàtics sempre que es realitzin simultàniament a l'actuació 2.1.a)
  3. la il·luminació artística de la façana en aquells immobles considerats per la normativa sectorial i el planejament vigent un Bé Cultural d'Interès Local o Nacional.

No seran objecte de subvenció:

- Les que impliquin la demolició de façanes.

- L'execució d'obres i usos provisionals.

- Les actuacions executades sense la preceptiva llicència municipal prèvia, o bé s'hagin executat contravenint-la, o estiguin subjectes a expedient de disciplina urbanística.

Via Pública

Una vegada finalitzada l’ocupació de la via pública amb motiu de bastides, contenidors i/o materials d’obres, etc., se sol·licitarà la devolució de la fiança dipositada en el seu moment amb motiu de la concessió de l’autorització, que, un cop comprovat per l’inspector municipal d’obres que no hi ha desperfectes a la zona on s’efectuava l’ocupació, s’efectuarà la devolució de la fiança.

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives dins els actes de celebració de les Festes Majors dels barris del municipi, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment i l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en què l'acte consisteixi en un àpat).

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb bastides, com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb contenidors , tanca d'obra, plataforma elevadora i/o material d’obra com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment, l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en que l'acte consisteixi en un àpat) i necessitats elèctriques per la realització de l'activitat així com la corresponent autorització municipal.

Sol·licitud per a l'autorització instal·lació d'una parada a la diada de Sant Jordi

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda de castanyes a la via pública.

Petició de contenidors de recollida selectiva per part d'associacions i entitats que organitzin actes que requereixin aquest material.

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència d'ocupació de via pública quan necessita prorrogar el termini d'ocupació de la via pública per instal·lació d'algun element: tanca, bastida, contenidor...

La pròrroga es concedirà amb les mateixes condicions que la llicència inicial.

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Sol·licitud de col·laboració econòmica per a la realització d’activitats des del moviment veïnal.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica