Tràmits i Serveis

SOL·LICITUD INDEMNITZACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Descripció del tràmit: 

Reclamació relativa amb qualsevol incidència i/o dany que pugui afectar a la ciutadania i que es refereixi al funcionament de l'administració.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica que hagi patit un dany o perjudici derivat d'un funcionament normal o anormal de l'administració municipal, per ella mateixa o a través de representant degudament autoritzat/da.

Quina documentació cal aportar?: 

1. Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc).

A més a més:

- Si s'actua en representació d’un empresa: copia de la documentació justificativa dels poders

- Si s’actua en representació d’altre particular, la persona a qui es representa haurà de demanar hora a Secretaria de l’Ajuntament per a signar una declaració atorgant la representació.

2. Avaluació econòmica dels danys (en cas de ser materials, mitjançant pressupost o factura) o informe mèdic amb valoració econòmica (en cas de ser danys físics).

En cas d’estimar-se la petició, la indemnització a rebre només inclourà l’IVA, si s’ha presentat factura de la reparació.

3. En el cas de danys a vehicles, a més a més:

- Copia del permís de circulació del vehicle per acreditar la seva propietat

- Escrit signat pel propietari del vehicle manifestant que no ha estat indemnitzada (ni ho seran en el futur) per cap companyia o mutualitat de segurs ni per cap entitat pública o privada com a conseqüència dels danys causats al vehicle.

4. Qualsevol documentació acreditativa dels extrems anteriors: fotografies, designació de testimonis amb el seu nom i telèfon, proposició d'altres proves, altres certificats o informes o qualsevol altra al·legació o document que s'estimi oportú.

Quan es pot demanar?: 

La reclamació s'ha d'efectuar en el termini d'un any d'haver-se produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En cas de danys, de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini comença a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Secretaria

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica