Tràmits Internet

Informa't aquí sobre la tramitació

Des d'aquest apartat de la Seu Electrònica es pot accedir a tota la informació sobre els tràmits que l'Ajuntament de Valls posa a disposició dels seus ciutadans, de manera que es pugui iniciar qualsevol tràmit, descarregant l'imprès corresponent o mitjançant l'accés a la tramitació electrònica de la sol·licitud, sempre que el tràmit així ho permeti.

OAC

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Concedir bonificació sobre la quota íntegra de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana (IBI) corresponent a la finca que sigui el domicili habitual, per tenir la condició de família nombrosa.

Es considera com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació:VALOR CADASTRAL DEL DOMICILI FAMILIAR HABITUAL

Bonificació

Inferior a 30.000,00 €

90%

Entre 30.000,00 € i 40.000,00 €

70%

Entre 40.000,01 € i 50.000,00 €

50%

Superior a 50.000,00 €

30%

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles, sempre que es compleixin els següents requisits i que, previament, s'hagi obtingut la corresponent LLICENCIA D'OBRES, per la que es gaudira una bonificació de l'impost construccions i obres:

 

 • Que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (Serveis d'Indústria de la Generalitat. Marcatge CE)

 • Es destinin exclusivament ús d'habitatge

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge (o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule)

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.

 • Que la seva construcció (o rehabilitació) hagi finalitzat abans del 2005.

 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

 

La bonificació a aplicar serà:

 

 • el 50% els primers cinc anys

 • el 25% del 6è al 10è any.

S'estableix una bonificació del 100% de l'impost de vehicles per aquells vehicles que estiguin matriculats amb una antiguitat mínima de 25 anys.

Els vehicles amb motor elèctric o amb tecnologia de tipus híbrida (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric) gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost.

Document emès per l'Ajuntament de Valls que certifica l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants.

El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'inscripció que consten al padró municipal d'habitants. La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Existeixen diversos tipus de certificat que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d'altres:

 • Certificat d'empadronament

 • Certificat històric d'una persona que no consta actualment empadronada

 • Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada

 • Certificat d'acreditació de l'adreça on residia una persona que consta de baixa del padró per defunció

En els casos en què es produeix un canvi de nom o titularitat d'un terreny de naturalesa urbana (venda de finques, donacions, herències i altres), cal que els ciutadans declarin les dades necessàries per poder liquidar l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

Si s'escau, l'Ajuntament procedirà a actualitzar les dades a efectes dels rebuts: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Taxa per a la Recollida i Gestió de Residus Municipals.

Estaran exempts de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquelles persones que siguin titulars d'un vehicle i que tinguin la condició de discapacitat reconeguda oficialment igual o superior a un 33%.

Permís que es dóna a les persones titulars d'activitats de restauració (bars, cafeteries, restaurants...) que vulguin instal·lar una terrassa amb taules i cadires a la via pública.

 • Cal que la persona que demani la terrassa tingui la corresponent llicència d'activitat al seu nom.

 • Quan es tracti d'una terrassa existent a nom d'un titular anterior, cal que el nou titular faci aquest tràmit igualment.

L'Ajuntament de Valls posa a disposició de la ciutadania els formularis de sol·licitud adaptats a cada tràmit en els quals s'indica quina és la documentació especifica que s'ha d'adjuntar.

Es convenient no utilitzar aquest imprès si existeix un imprès especific pel tràmit a realitzar, ja que el model especific detalla les dades imprescindibles aixi com la documentació que cal adjuntar.

Tampoc es convenient iniciar un tràmit amb certificat digital amb aquest imprès si el tràmit en qüestió implica el pagament d'unes taxes, impostos i preus públics o el dipòsit d'una fiança.

Presentar una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l'Ajuntament.

A través d'aquest procediment es poden presentar les queixes, les iniciatives o els suggeriments que els ciutadans estimin convenients sobre la ciutat o els serveis aixi com efectuar les consultes necessàries relacionades amb l'Ajuntament de Valls.

Les queixes no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu, ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts per la normativa vigent.

La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions o els drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figurin com interessats.

Tots els ciutadans que ho considerin oportú poden presentar una queixa o un suggeriment per deixar constància de la seva insatisfacció amb els serveis prestats i també de les iniciatives o idees que estimin convenients aportar per la millora dels serveis competència de l'Ajuntament de Valls.

Sol·licituds d’autorització per a la reserva d’aparcament i entrada de vehicles a l’interior de les finques mitjançant l’aprofitament de les voreres i/o espais reservats.

Document informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar la residència i domicili habitual d'una persona tal com consta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Valls.

La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Medi Ambient

Els establiments generadors de residus comercials o assimilables que optin per gestionar tots els seus residus mitjançant un gestor autoritzat, podran sol·licitar l'exempció del pagament de la taxa de recollida de residus.
 
Per sol·licitar-ho caldrà acreditar que es gestionen tots els seus residus mitjançant un gestor de residus autoritzat, tot adjuntant el/s contracte/s signat/s amb un gestor/s de residus degudament autoritzat/s, o bé un certificat emès pel gestor, en el que s’hi faci constar de forma expressa la recollida i gestió de les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables).

 

L'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida d'andròmines (mobles vells, electrodomèstics espatllats, objectes voluminosos, etc.).

La recollida es fa a la via pública i els operaris no accedeixen als domicilis particulars.

La sol.licitud del servei s'ha de fer com a molt tard     FINS DIJOUS A LES 14 hores.

Les andròmines s'han de dipositar el dijous al vespre, i són recollides divendres al matí.

En cas que els divendres sigui festiu, constacteu amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

S’aplicarà una reducció de la taxa de la Recollida i gestió de residus municipals i comercials, a les activitats que participin en algun sistema de prevenció del malbaratament alimentari, segons la classificació següent:

 • Comerços al detall generadors de matèria orgànica

 • Comerços a l'engròs generadors de matèria orgànica

 • Restaurants, bars-restaurants i serveis de càtering

Els interessats hauran de presentar a l'ajuntament la documentació justificativa de la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari:

Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari, i declaració de la quantitat donada anualment.

Conveni signat amb l’ajuntament, conveni signat directament amb una entitat social, o bé acreditació de la participació en un altre sistema.

Certificat emès per l’entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantitat anual donada en el darrer exercici tancat.

 

INSPECCIÓ:

- L’Ajuntament inspeccionarà les activitats que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S’inspeccionarà un mínim de 10 sol·licituds/any, que es seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

- Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.

- La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i podrà suposar una liquidació complementària.

 

FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que es generen en els domicilis particulars, es preveu aplicar una reducció de la Taxa per la recollida i gestió dels residus municipals i comercials.

Es podran aplicar les tarifes ambientals, segons els nivells que s’indiquen a continuació:

 • NIVELL 1: Participació al sistema de recollida selectiva en l’àmbit domèstic. S’aplicarà un 20 % de reduccióPer a més informació clicar  AQUÍ  i  www.vallsmillora
 • NIVELL 2: Us freqüent de la deixalleria. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1. S’aplicarà un 40% de reduccióPer a més informació clicar   AQUÍ  i  www.valls.cat

 • NIVELL 3: Tarifa per autocompostatge. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1 i Nivell 2. S’aplicarà un 50% de reducció.   Per a més informació  AQUÍ

ESPORTS

Devolució de la part proporcional del preu públic pagat i no gaudit dels serveis esportius municipals,

a partir del 13 de març.

 

TRÀMIT TANCAT

Concurs-oposició per cobrir dues places de personal de consergeria al 100% de la jornada laboral, en règim laboral temporal, fins a la seva cobertura definitiva, amortització o altre situació conforme dret que consten a la relació de llocs de treball i a la plantilla del Patronat d’Esports de Valls vigents.

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (ACTIVITATS)

Subvenció destinada a les activitats de l’àmbit de la restauració, l’estètica, la formació no reglada, el sector cultural i el transport col·lectiu de viatgers, que s’han vist obligades a cessar temporalment en la prestació dels seus serveis com a conseqüència de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19, dictades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i successives, o han vist limitada la seva activitat per les restriccions en la mobilitat de les persones o en la celebració d’actes culturals.

 

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica inclosa a l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tèctic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific:  https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc no es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

El canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Obligats: Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions imoprtants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

Els criteris per a qualificar la modificació de no substancial, són els disposats als articles 4.H) i 59 de la LLei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCCA).

 

D’activitat sotmesa a llicència:

La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

 

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia que comporti un canvi substancial de l'activitat,  estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 

Obligats: Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:

 • En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:

  a) que estigui situada fora de polígons industrials.

  b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial.

  c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)

 • Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

 

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

ACCIÓ COMUNITÀRIA

Justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció, segons establert en les bases reguladores.

No es podran atorgar noves subvencions si no estan degudament justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini per a la seva justificació.

La manca de justificació o la justificacio incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul.lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament de les condicions previstes.

 

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts a les associacions i entitats del municipi de Valls que actuen en matèria d'acció social i, concretament, en l'àmbit de la promoció i la inclusió social a la població de Valls.

Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i/o malalties i altres col·lectius en situació de risc i exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de greus mancances o d'emergència social.

ACCIÓ CÍVICA I JOVENTUT

Devolució de la part proporcional o la totalitat del preu públic pagat i no gaudit a causa de la suspensió dels serveis/activitats del Centre Cívic.

Sol·licitud d'inscripció a les activitats del Centre Cívic.

L'objecte d'aquesta convocatòria és col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats juvenils i d'educació en el lleure sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir al finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu, de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educatiu orientades a la població adolescent i jove, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i de voluntariat, durant el període comprès entre setembre de 2020 i agost de 2021.

És objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques d'un habitatge, amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

Per a més informació a www.vallsjove.cat

MULTES

Comunicació de les dades de la persona responsable d'una multa de circulació o aparcament.

 • Si s'efectua el pagament amb descompte, el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació.

 • En cas que no faciliteu les dades completes de la persona conductora o que no annexeu la documentació corresponent, l'òrgan instructor del procediment sancionador entendrà que no s'ha realitzat el tràmit correctament.

 • La persona identificada disposarà d'un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

CULTURA

Devolució de les entrades i abonaments dels espectacles de la temporada estable dels Teatres de Valls:

 • LA DONA DEL 600 (14/03/20)

 • EL FAUNE, EL DRAC I EL DIMONI (21/03/20)

 • EL PETIT DE CAL ERIL (28/03/20)

 • VAIG SER PRÒSPER O RECORDANT LA TEMPESTA (05/04/20)

 • LAIKA (18/04/20)

 • LA TIETA CLARA (19/04/20)

 • COBERTURA (25/04/20)

 • UNA HISTÒRIA REAL (09/05/20)

 • BONA GENT (20/06/20)

PARTICIPACIÓ

BENESTAR SOCIAL

L’Ajuntament de Valls estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en els procediments d'obtenció d'una autorització inicial de residència temporal per reagrupament familiar.

Per més informació del tràmit consultar www.gencat.cat

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de la vivenda en el proces de renovació d'una autorització de residència per reagrupament familiar, en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per obtenir el reagrupament de la seva familia.

Si no hi ha hagut canvi de domicili al moment de la seva renovació, no és necessari presentar l'esmentat informe.

Per més informació consulteu a: www.gencat.cat

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i en situació administrativa irregular, que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per l'arrelament social.

Per més informació consultar a: www.gencat.cat

Aquest informe facultatiu servirà per a acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per a reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi).

Per més informació consultar a:  www.gencat.cat

El servei d'ajuda a domicili (SAD) és una prestació bàsica dels serveis socials, de caràcter social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d'un vessant preventiu, assistencial i educatiu a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests serveis es portaran a terme, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i per mantenir a la persona/família en el seu medi, amb garanties d'una atenció adequada.

El servei inclou:

 • Atenció a la persona i cura de la llar.
 • Atenció a les famílies en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.
 • Neteja de la llar.
 • Neteja de xoc.

El servei de teleassistència domiciliària ofereix als usuaris una atenció permanent a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Amb un equipament de comunicacions i informàtica específica, permet que els usuaris en situació d'emergència, i solament polsant un botó que porten al damunt constantment, puguin entrar en contacte verbal, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any amb un centre atès per personal de Creu Roja. També es realitza un seguiment permanent dels usuaris.

 

    --- TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES FINALITZAT ---

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris. (de P-3 a 4t. ESO)

TRÀMIT TANCAT

Poden sol·licitar la subvenció per a fer front al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) les persones i famílies monoparentals que presenten necessitats econòmiques i que compleixen els requisits establerts a les bases reguladores d'aquesta subvenció.

 

TRÀMIT TANCAT

 

Poden sol·licitar la subvenció per a front al pagament de la taxa de recollida de la brossa domiciliària les persones que es trobin en alguna de les situacions socioeconòmiques determinades en les bases establertes.

El Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut han subscrit un conveni de col·laboració que estableix el circuit per a la concessió de les targetes d'aparcament provisional (TAP).

La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d'un any, i es pot prorrogar per un període igual, sempre que es mantinguin les condicions inicials requerides per al seu atorgament.

****  PRÒRROGA VIGÈNCIA TARGETES ***

La sol·licitud d’aquesta targeta permet l’acreditació del vehicle d’un titular/beneficiari que presenti disminució física per a poder accedir a les reserves i condicions especials d’estacionament. No obstant això, en supòsits degudament justificats, es pot atorgar la targeta a persones que no condueixin, respecte als vehicles que les transportin.

 

PRORROGA VIGÈNCIA DE LES TARGETES: Es prorroga la validesa de les targetes d’aparcament de qualsevol modalitat que hagin caducat en el període comprès entre l'1 de març de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma, fins a 1 any després de la finalització d'aquest estat i les seves successives pròrrogues.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació a l'Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.

VIA PÚBLICA

Sol·licitud d'autorització per a instal·lar una parada durant la diada de Sant Jordi

TRESORERIA

 

Tot creditor de l’Ajuntament, ja sigui creditor directe o endossatari, haurà de presentar una sol·licitud d’alta o, en el seu cas, de modificació de dades bancàries, degudament complimentat, per a l’ordenació de transferències al seu favor, segons el model que s’adjunta anomenat "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

Dita fitxa contindrà les dades fiscals identificatives dels tercers, el seu compta corrent, a on se li enviaran els pagaments municipals expedits al seu favor, així com la declaració d’informació a efectes tributaris.

L’ Ajuntament pagarà mitjançant transferència bancària a la compta que consti d’alta en la Tresoreria sense que se considerin per al pagament altres comptes, encara que figurin en la pròpia factura. No obstant, si la Tresoreria municipal disposa prèviament de les dades bancàries, per haver-se realitzat altres pagaments anteriorment, no és necessari aportar-los novament, salvat actualització de dades.

La Hisenda municipal queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada fins i tot d’errors o omissions consignats per els interessats en la "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

RECURSOS HUMANS

Permet sol·licitar l’admissió en un procés selectiu de personal que correspon a una plaça de l'oferta pública d’ocupació o a un procés selectiu de caràcter temporal.

AQUEST TRÀMIT ESTÀ FORA DE SERVEI. PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ UTILITZEU LA INSTÀNCIA GENERAL

Permet presentar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs d’un procés selectiu que correspon a una plaça de la oferta pública d’ocupació o un procés selectiu temporal.

EMPRESA I OCUPACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria de personal tècnic per a crear una borsa per a seleccionar personal temporal per cobrir futures contractacions vinculades amb els programes d’orientació, formació i inserció que convoca el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica