Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL MUNICIPAL (ANNEX III)

Descripció del tràmit: 

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Obligats: Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Projecte bàsic i/o memòria ambiental.

- Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten a la documentació tècnica presentada i compleixen tots els requisits ambientals i de seguretat exigibles. Aquesta certificació anirà signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte.

- Certificacions ambientals específiques favorables establertes a l’Ordenança per a determinades activitats que generen emissions atmosfèriques, sorolls o vibracions, contaminació lumínica, residus industrials, perillosos, sanitaris o agro-ramaders, aigües residuals o emissions electromagnètiques. Aquestes certificacions específiques han de ser emeses per una entitat col·laboradora de l’Administració

- Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.

- Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.

- Documentació preceptiva en matèria d'incendis, d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable.

- Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).

- Autorització d’abocaments d’aigües residuals a llera pública, quan procedeixi.

- Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011

- Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació.

- En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.

- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Quan es pot demanar?: 

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Requisits previs:

  • Informe urbanístic favorable, en els següents supòsits:

- Quan es volen utilitzar, per a ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.

-  Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d'obres no emparen expressament  les obres o instal·lacions de l'activitat comunicada.

  • Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

  • Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

  • Disposar de la declaració d’impacte ambiental favorable, o de la resposta de l’Administració en el sentit que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que l’activitat se situï en un espai natural protegit.

  • Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública, quan procedeixi.

  • Obtenció de la llicència o presentació de la declaració responsable en matèria de comerç per als establiments inclosos als articles 18 i 19 del Decret Llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments comercials, en cas que no hi hagi obres.

  • Obtenció de l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes.

  • Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACTIVITATS

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica