Catàleg de Tràmits i Serveis

Accedeixi per informar-se dels tràmits de l'organisme i iniciï des d'aquí la seva gestió.

Tauler d'edictes

Accediu online a la llista d'edictes publicats al tauler d'anuncis de l'Ajuntament

Perfil del Contractant

Consulteu la informació relacionada amb les licitacions publicades per l'Ajuntament

Tràmits electrònics

Accedeixi al catàleg de tràmits electrònics de l'ajuntament de Valls

Queixes, Suggeriments i Consultes

Deixi'ns conèixer la seva opinió i intentarem atendre el més aviat possible i de la millor manera

Factura Electrònica

Des d'aquí podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació

Es troba a la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Si us plau, accedeixi a l'ajuda que li oferim per resoldre els seus dubtesAjuda de la Seu

Seu Electrònica Ajuntament de Valls

NOTÍCIES DE LA SEU ELECTRÒNICA

NOUS TRÀMITS TELEMÀTICS: IBI FAMÍLIES NOMBROSES I ÚS DEIXALLERIA

LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIONS DE L’IBI A FAMÍLIES NOMBROSES I DESCOMPTES DE LA TAXA DE RESIDUS PER ÚS DE LA DEIXALLERIA JA ES PODEN PRESENTAR PER VIA TELEMÀTICA

Durant tot el mes de gener es poden efectuar les sol·licituds tan de bonificacions de l’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI), adreçades a famílies nombroses, com de descomptes de la taxa de recollida i gestió de residus municipals per a tots els usuaris habituals de la deixalleria. Enguany, com a novetat, a més de presentar la sol·licitud presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, també es podrà sol·licitar online a través del portal municipal de tràmits electrònics.

Pel que fa a l’IBI per a famílies nombroses, les bonificacions oscil·len entre el 30 i el 90 %. Així, les famílies que viuen en habitatges amb un valor cadastral inferior a 30.000 euros es podran beneficiar d’una rebaixa del 90 % del rebut de l’IBI; les vivendes entre 30.000 i 40.000 euros de valor cadastral, tindran descomptes del 70 % i les d’entre 40.000,01 a 50.000 euros pagaran només la meitat del rebut. Pels valors cadastrals superiors a 50.000 euros, les famílies nombroses es beneficiaran de descomptes del 30 %. S’hi podran acollir totes les famílies nombroses que disposin del corresponent títol que ho acredita i que expedeix la Generalitat de Catalunya. Els sol·licitants han de presentar fotocòpies del DNI, NIE, passaport o document que legalment el substitueixi; el rebut de l’IBI corresponent a l’exercici 2018 amb la justificació del seu pagament i el títol de família nombrosa vigent a 31 de desembre de 2018. Els beneficiaris de les bonificacions han de ser propietaris de l’habitatge, l’han d’utilitzar com a residència habitual i, a la vegada, tota la unitat familiar hi ha d’estar empadronada.

També s’ha obert, fins al 31 de gener, el termini per a sol·licitar el descompte a la taxa de recollida i gestió de residus municipals als usuaris habituals de la deixalleria. Aquests descomptes, que des del 2017 s’apliquen al rebut de les escombraries, poden arribar al 25 % si l’usuari ha fet un mínim de 6 aportacions anuals a la deixalleria i al 20 % per a tots aquells que hi han fet un mínim de 3 aportacions. D’aquesta manera, els usuaris de la deixalleria poden aconseguir descomptes al rebut de les escombraries d’entre 22 i 29 euros.

Les sol·licituds, tant per les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses com per als descomptes en la taxa de recollida i gestió de residus municipals per usuaris de la deixalleria, es podran presentar durant tot el mes de gener. Per internet, els ciutadans ho podran presentar a través del portal municipal de tràmits electrònics https://seu.valls.cat/tramits-internet. En cas de voler fer-ho presencialment, els interessats poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Valls (plaça del Blat, 1) de dilluns a divendres de 9 a 14h i dimarts i dijous de 17h a 19.30h.

CONTINUA LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT DE VALLS

> 24 nous tràmits electrònics a disposició dels ciutadans

> Es posa en marxa la licitació electrònica

Aquesta setmana s’ha ampliat l’oferta dels tràmits que es poden gestionar de forma totalment on-line a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Valls, concretament es tracta d’un conjunt de 24 nous tràmits relacionats amb diferents departaments: 10 tràmits que es gestionen des de l’OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà), 5 que depenen de Benestar Social i 9 més relacionats amb el departament d'Activitats. Es poden trobar a l'apartat Tràmits electrònics del web de l'Ajuntament de Valls a través del següent enllaç: https://seu.valls.cat/tr%C3%A0mits-internet

Aquest nou paquet de tràmits que es podran gestionar totalment on-line, és el resultat del treball continu que des de la Regidoria de les TIC i Transparència està duent a terme, amb l’objectiu de donar compliment a la implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de Valls. Gràcies a l'eAdmin es pot oferir al ciutadà un nou canal electrònic per a relacionar-se amb l'administració, més àgil, segur i eficient.

Uns dels beneficis de la tramitació electrònica, és la facilitat en que permet realitzar els tràmits, ja que es poden realitzar des de qualsevol lloc, en qualsevol hora i dia. D'aquesta forma no hi ha la necessitat de presentar-nos físicament davant de l'ajuntament o una altra administració. També hem de contemplar el benefici de disposar d'un major control i seguretat sobre els nostres tràmits i la documentació que presentem. Les diverses plataformes que disposen les Administracions públiques permeten conèixer el nostre expedient en qualsevol moment i podem tenir la seguretat que tota la documentació que presentem es mantindrà inalterable i amb tota la informació del moment exacte en què va ser lliurat.

Un dels objectius principals de la tramitació electrònica és l'agilització dels tràmits de manera que l'Administració pugui resoldre en menors terminis, gràcies a la millora interna de l'administració i a la digitalització dels processos de treball, la ciutadania també podrà gaudir d'una Administració més ràpida i eficient. Un dels punts claus d’aquesta transformació és la digitalització dels expedients (expedient electrònic) que permetrà millorar la qualitat, transparència, traçabilitat, seguretat i interoperabilitat de la gestió administrativa de l'ajuntament.

La implantació de l’administració electrònica ha de permetre una nova forma de relació amb l’administració local, més adequada a les tecnologies actuals i al nostre entorn, facilitant i agilitzant la relació entre l’administració i la ciutadania.

Un altra novetat és que ja s’està treballant a nivell administratiu amb la licitació electrònica, concretament amb la presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0. Per una banda, la presentació telemàtica d’ofertes és una eina que s'aplica a la contractació menor, procediments negociats sense publicitat, contractes basats en acord marc i el nou procediment simplificat abreujat. Per altra banda, el Sobre Digital 2.0 és la presentació electrònica de les ofertes en procediments que precisen de solució ensobrada. Mitjançant aquesta el licitador “tanca” la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

Els beneficis i avantatges més visibles d’aquesta novetat, són l’agilitat i celeritat en el procediment administratiu de contractació, així com la transparència de tots els actes i la seguretat en la consecució correcta de tot el procediment.

L'AJUNTAMENT DE VALLS INCORPORA EL NOU SISTEMA DE VÍDEO ACTA

àudio vídeo acta

L'Ajuntament de Valls disposa del nou sistema de vídeo acta, una nova metodologia per a l’elaboració de les actes dels òrgans col·legiats municipals que ofereix diverses avantatges. Amb el nou sistema continua la implantació i desplegament de l'administració electrònica i es millora en termes de qualitat d'imatge i de gravació del Ple.

 

Això permetrà a més la retransmissió en directe i en streaming del plenari a través del portal web municipal www.valls.cat, una novetat que ja es va estrenar en la sessió ordinària del Ple el passat dilluns. A més de la millora de la qualitat de la retransmissió, la vídeo acta dels plens permetrà trobar de forma ràpida els punts tractats o visualitzar les diferents intervencions de cada regidor.

 

També representa, d’altra banda, un estalvi a nivell econòmic ja que el sistema funciona de manera automatitzada i evita haver de transcriure les sessions dels plens dels plens o altres òrgans col·legiats de l’Ajuntament. L'aplicació per part de l'Ajuntament de Valls d'aquest nou sistema de vídeo actes representa una eina potent de transparència que ha de facilitar l'accés per part de la ciutadania a l'acció de govern, gràcies a les noves tecnologies a l'administració pública.

 

24 hores al dia, 365 dies a l’any

La Seu electrònica de l’Ajuntament de Valls és l’espai virtual que té a disposició la ciutadania per accedir a la informació, els serveis i els tràmits electrònics de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Valls és el titular de la Seu electrònica.

La gestió i l’administració de la Seu electrònica corresponen a la Secretaria General. Les àrees i districtes de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les entitats que integren el seu sector públic depenent són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la Seu electrònica.

L'adreça de la Seu electrònica és: https://seu.valls.cat

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica