Tràmits Internet

Informa't aquí sobre la tramitació

Des d'aquest apartat de la Seu Electrònica es pot accedir a tota la informació sobre els tràmits que l'Ajuntament de Valls posa a disposició dels seus ciutadans, de manera que es pugui iniciar qualsevol tràmit, descarregant l'imprès corresponent o mitjançant l'accés a la tramitació electrònica de la sol·licitud, sempre que el tràmit així ho permeti.

OAC

TRÀMIT TANCAT

Concedir bonificació sobre la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) corresponent a la finca que sigui el domicili habitual, per tenir la condició de família nombrosa.

Es considera com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació, d'acord amb els dos paràmetres dels "ingressos familiars" i "valor cadastral" de la finca a bonificar:

INGRESSOS FAMILIARS Fins a 2,5 SMI * Fins a 4 SMI * resta
VALOR CADASTRAL      
De 0 € a 30.000 € 0,9 0,9 0,9
De 30.001 € a 40.000 € 0,85 0,8 0,7
De 40.001 € a 50.000 € 0,8 0,7 0,5
De 50.001 € a 60.000 € 0,75 0,6 0,3
De 60.001 € a 90.000 € 0,7 0,5 0,3
Més de 90.000 € 0,65 0,4 0,3

*SMI 2022 = 1.000 €/mes (14.000 €/any per 14 pagues)

Document emès per l'Ajuntament de Valls que certifica l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants.

El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'inscripció que consten al padró municipal d'habitants. La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Existeixen diversos tipus de certificat que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d'altres:

 • Certificat d'empadronament.

 • Certificat històric d'una persona que no consta actualment empadronada.

 • Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada.

 • Certificat d'acreditació de l'adreça on residia una persona que consta de baixa del padró per defunció.

En els casos en què es produeix un canvi de nom o titularitat d'un terreny de naturalesa urbana (venda de finques, donacions, herències i altres), cal que els ciutadans declarin les dades necessàries per poder liquidar l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, si s'escau.

L'Ajuntament procedirà a actualitzar les dades a efectes dels rebuts: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Taxa per a la Recollida i Gestió de Residus Municipals.

Sol·licituds d’autorització per a la reserva d’aparcament i entrada de vehicles a l’interior de les finques mitjançant l’aprofitament de les voreres i/o espais reservats.

Permís que es dóna a les persones titulars d'activitats de restauració (bars, cafeteries, restaurants...) que vulguin instal·lar una terrassa amb taules i cadires a la via pública.

 • Cal que la persona que demani la terrassa tingui la corresponent llicència d'activitat al seu nom.

 • Quan es tracti d'una terrassa existent a nom d'un titular anterior, cal que el nou titular faci aquest tràmit igualment.

L'Ajuntament de Valls posa a disposició de la ciutadania els formularis de sol·licitud adaptats a cada tràmit en els quals s'indica quina és la documentació especifica que s'ha d'adjuntar.

Es convenient no utilitzar aquest imprès si existeix un imprès especific pel tràmit a realitzar, ja que el model especific detalla les dades imprescindibles aixi com la documentació que cal adjuntar.

Tampoc es convenient iniciar un tràmit amb certificat digital amb aquest imprès si el tràmit en qüestió implica el pagament d'unes taxes, impostos i preus públics o el dipòsit d'una fiança.

Document informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar la residència i domicili habitual d'una persona tal com consta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Valls.

La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Quan hem presentat una sol·licitud a l’Ajuntament de Valls i hem de presentar nova documentació

La presentació de documentació complementària es pot produir a iniciativa del mateix subjecte legitimat, o bé en resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament, amb l’objectiu de fer possible l’esmena de mancances o errors en l’expedient inicialment presentat.

En la sol·licitud de presentació de documentació serà imprescindible identificar el número de l’expedient al qual es vol incorporar la documentació que s’està presentant.

Presentar una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l'Ajuntament.

A través d'aquest procediment es poden presentar les queixes, les iniciatives o els suggeriments que els ciutadans estimin convenients sobre la ciutat o els serveis aixi com efectuar les consultes necessàries relacionades amb l'Ajuntament de Valls.

Les queixes no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu, ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts per la normativa vigent.

La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions o els drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figurin com interessats.

Tots els ciutadans que ho considerin oportú poden presentar una queixa o un suggeriment per deixar constància de la seva insatisfacció amb els serveis prestats i també de les iniciatives o idees que estimin convenients aportar per la millora dels serveis competència de l'Ajuntament de Valls.

Els vehicles amb motor elèctric o amb tecnologia de tipus híbrida (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric) gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost.

- Les persones propietàries de vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys podran sol·licitar una bonificació del 25% de l'impost de vehicles.

- Les persones propietàries de vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys i que tinguin en vigor un certificat d'idoneïtat de vehicles clàssics als efectes de l'impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, validat per la Federació Catalana de Vehicles Històrics, seran bonificats amb el 100% de la quota liquidable.

Estan exempts de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica els vehicles agrícoles que estiguin inscrits al ROMA (Registre Oficial de Maquinària Agrícola).

Estaran exemptes de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquelles persones que siguin titulars d'un vehicle i que tinguin la condició de discapacitat reconeguda oficialment igual o superior a un 33%.

Medi Ambient

TRÀMIT TANCAT
 
Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que es generen en els domicilis particulars, es preveu aplicar una reducció de la Taxa per la recollida i gestió dels residus municipals i comercials.

Es podran aplicar les tarifes ambientals, segons els nivells que s’indiquen a continuació:

 • NIVELL 1: Participació al sistema de recollida selectiva en l’àmbit domèstic. S’aplicarà un 20 % de reducció. Per a més informació clicar AQUÍ i www.vallsmillora.

 • NIVELL 2: Us freqüent de la deixalleria. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1. S’aplicarà un 40% de reducció. Per a més informació clicar AQUÍ i www.valls.cat.

 • NIVELL 3: Tarifa per autocompostatge. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1 i Nivell 2. S’aplicarà un 50% de reducció. Per a més informació AQUÍ.

TRÀMIT TANCAT
 
Els establiments generadors de residus comercials o assimilables que optin per gestionar tots els seus residus mitjançant un gestor autoritzat, podran sol·licitar l'exempció del pagament de la taxa de recollida de residus.

Per sol·licitar-ho caldrà acreditar que es gestionen tots els seus residus assimilables a municipals mitjançant un gestor de residus autoritzat, tot adjuntant el/s contracte/s signat/s amb un gestor/s de residus degudament autoritzat/s (que hauran d’haver estat signats abans del dia 1 de gener de l’any en curs o bé un certificat emès pel gestor, en el que s’hi facin constar de forma expressa les quantitats recollides i gestionades durant l’any anterior per a les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica, fracció resta (també denominats «banals» o «altres residus no reciclables»), i altres residus assimilables a municipals (fusta, palets, plàstic, ferralla...).

 

L'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida d'andròmines (mobles vells, electrodomèstics espatllats, objectes voluminosos, etc.).

La recollida es fa a la via pública i els operaris no accedeixen als domicilis particulars.

La sol·licitud del servei s'ha de fer  abans de dijous a les 14 hores.

Les andròmines s'han de dipositar al costat del contenidor indicat dijous al vespre, i són recollides divendres al matí.

En cas que els divendres sigui festiu, contacteu amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

S'aplicarà una reducció de la taxa de la Recollida i gestió de residus municipals i comercials a les activitats que participin en algun sistema de prevenció del malbaratament alimentari, segons la següent classificació.
 • Comerços al detall generadors de matèria orgànica.
 • Comerços a l'engròs generadors de matèria orgànica.
 • Restaurants, bars-restaurants i serveis de càtering.

Els interessats hauran de presentar la documentació justificativa de la participació en un sistema de malbaratament alimentari:

 • Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari i declaració de la quantitat donada anualment.
 • Conveni signat amb l'Ajuntament, conveni signat directament amb una entitat social o bé acreditació de la participació en un altre sistema.
 • Certificat emès per l'entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantiat anual donada en el darrer exercici tancat.

INSPECCIÓ:

 • L'Ajuntament inspeccionarà les activitats que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S'inspeccionaran un mínim de 10 sol·licituds/any, que es seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.
 • Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.
 • La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l'any en curs i podrà suposar  una liquidació complementària.

ESPORTS

Per a qualsevol tràmit, cliqueu aquí.

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (ACTIVITATS)

Comunicat que realitza la persona titular de l'activitat quan aquesta cessa la seva existència.

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos.

 

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica inclosa a l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tèctic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific:  https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Es el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats que apareixen relacionades a l'Annex 4 de l'Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls, i que no estiguin inclosos en la normativa sectorial ( ni a la llei 20/2009 i la llei 16/2015).

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc no es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

El canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Obligats: Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions imoprtants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

Els criteris per a qualificar la modificació de no substancial, són els disposats als articles 4.H) i 59 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCCA).

D’activitat sotmesa a llicència:

La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia que comporti un canvi substancial de l'activitat,  estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme les activitats, no subjectes a llicència:

 • El grup d'activitats d'establiments d'espectacles cinematogràfics de >500m2, sempre que, en el cas de realitzar-se obres, s'hagi efectuat el control preventiu en matèria d'incendis en el decurs de la seva tramitació administrativa.

 • El grup d'activitats vinculades a establiments de restauració de < o igual 500m2 o < o igual 500 persones d'aforament.

 • El grup d'activitats d'establiments de begudes, fent-se extensiu a totes els establiments destinats a activitats recreatives musicals de < o igual 500m2 o < o igual 500 persones d'aforament.

Està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars,que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.

 • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 • Els espectacles públics o activitats recreatives extraordinàries de Baix aforament.

Caldrà que l’Ajuntament emeti o sol·liciti, segons si és o no competent, informe de conformitat de l’activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i trànsit, si l’activitat afecta en aquests àmbits.

 • No s'hi troben sotmesos els actes i celebracions de caracte veinal o associatiu, d'aforament baix o mitjà, els espis oberts- de caràcter públic o privat- i actes inclosos al catàleg de Patrimoni festiu de Catalunya, sempre que no comporti risc greu per la seguretat de les persones, pels drets a tercers o per la integritat dels espais públics.

Mitjançant la Comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat:

-Per als centres de culte en els supòsits de centres de titularitat pública o privada que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'una activitat de culte quan els espais útils per al culte no superin els cent metres quadrats i l'aforament previst no superi les noranta persones, d’acord amb el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.

La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Obligats: Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Mitjançant la Comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat, d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'us turístic.

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:

 • En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:

  a) que estigui situada fora de polígons industrials.

  b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial.

  c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)

 • Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

 • Els grups d'activitats vinculades a establiments de restauració de >500m2 i >500 persones d'aforament.

 • El grup d'activitats d'establiments de begudes, fent-se extensiu a tots els establiments destinats a activitats recreatives musicals de >500m2 i >500 persones d'aforament.

 • Establiments públics amb reservats annexos on es realitzen activitats de naturalesa sexual.

 • Els establiments destinats a espectacles teatrals, a espectacles d'audició i a espectacles musicals.

 • Els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

Mitjançant la comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat:

-Per als centres de culte en els supòsits de centres de titularitat pública o privada que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'una activitat de culte quan els espais útils per al culte superin els cent metres quadrats i l'aforament previst superi les noranta persones, d’acord amb el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

ACCIÓ COMUNITÀRIA

TRÀMIT TANCAT

Justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció, segons establert en les bases reguladores.

No es podran atorgar noves subvencions si no estan degudament justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini per a la seva justificació.

La manca de justificació o la justificacio incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul.lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament de les condicions previstes.

TRÀMIT TANCAT

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts a les associacions i entitats del municipi de Valls que actuen en matèria d'acció social i, concretament, en l'àmbit de la promoció i la inclusió social a la població de Valls.

Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i/o malalties i altres col·lectius en situació de risc i exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de greus mancances o d'emergència social.

ACCIÓ CÍVICA I JOVENTUT

La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Valls convoca anualment el concurs de relats breus Sant Jordi amb la finalitat de fomentar la participació de la gent jove i de la societat civil en general en la creació literària en llengua catalana.

Devolució de la part proporcional o la totalitat del preu públic pagat i no gaudit a causa de la suspensió dels serveis/activitats del Centre Cívic.

Sol·licitud d'inscripció a les activitats del Centre Cívic.

Sol·licitud de subvenció per a les associacions i entitats juvenils i les entitats d'educació en el lleure sense ànim de lucre destinada a contribuir al finançament de les seves despeses de manteniment i la realització d'activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu i de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educati. En el tràmit, les entitats han de presentar la documentació i justificació que acrediti la realització de les activitats per a les quals s'ha demanat la subvenció.

És objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels tres primers mesos del lloguer, d'un habitatge que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

Per a més informació a www.vallsjoves.cat 

MULTES

Comunicació de les dades de la persona responsable d'una multa de circulació o aparcament.

 • Si s'efectua el pagament amb descompte, el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació.

 • En cas que no faciliteu les dades completes de la persona conductora o que no annexeu la documentació corresponent, l'òrgan instructor del procediment sancionador entendrà que no s'ha realitzat el tràmit correctament.

 • La persona identificada disposarà d'un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

CULTURA

PARTICIPACIÓ

El registre municipal d'entitats vallenques es crea per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de Valls.

La convocatòria dels premis Dolors Vives i Rodón de l'Ajuntament de Valls, basats en treballs de dones i gènere i activitats que promocionen l'equitat de gènere, té per objecte regular l'atorgament dels premis Dolors Vives i Rodón per a treballs acadèmics i activitats de diferent format duts a terme per alumnat de centres educatius de Valls durant el curs acadèmic 2022-2023 o per entitats de Valls durant l’any 2023.

La finalitat d’aquesta convocatòria és la incorporació de la perspectiva de gènere en actuacions de formació, recerca i activitats amb l’objectiu final de promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, o de visibilitzar la diversitat de gènere i afectivosexual. Aquest objectiu s'emmarca dins d'un dels principals eixos d’actuació del III Pla de polítiques de gènere i d'igualtat de Valls.

Per als premis Dolors Vives i Rodón s'estableixen les següents categories:

A) Treballs de recerca de batxillerat.

B) Treballs curriculars de formació professional de grau mitjà o grau superior.

C) Activitats de diferents formats en centres educatius.

D) Activitats de diferents formats d'entitats.

Sol·licitud de serveis de publicitat i patrocini a través de la radio municipal on line Radio Ciutat de Valls.

BENESTAR SOCIAL

L’Ajuntament de Valls estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

Les persones nouvingudes que estiguin interessades en conèixer l'oferta formativa del nostre municipi, ja sigui de cursos d'acollida o d'alfabetització de castellà i/o català, han d'omplir aquest formulari.

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en els procediments d'obtenció d'una autorització inicial de residència temporal per reagrupament familiar.

Per més informació del tràmit consultar www.gencat.cat

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupament familiar, en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per obtenir el reagrupament de la seva família.

Si no hi ha hagut canvi de domicili al moment de la seva renovació, no és necessari presentar l'esmentat informe.

Per més informació consulteu a: www.gencat.cat

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i en situació administrativa irregular, que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per l'arrelament social.

Per més informació consultar a: www.gencat.cat

Aquest informe facultatiu servirà per a acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per a reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi).

Per més informació consultar a:  www.gencat.cat

El servei d'ajuda a domicili (SAD) és una prestació bàsica dels serveis socials, de caràcter social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d'un vessant preventiu, assistencial i educatiu a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests serveis es portaran a terme, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i per mantenir a la persona/família en el seu medi, amb garanties d'una atenció adequada.

El servei inclou:

 • Atenció a la persona i cura de la llar.
 • Atenció a les famílies en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.
 • Neteja de la llar.
 • Neteja de xoc.

El servei de teleassistència domiciliària ofereix als usuaris una atenció permanent a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Amb un equipament de comunicacions i informàtica específica, permet que els usuaris en situació d’emergència, i solament polsant un botó que porten al damunt constantment, puguin entrar en contacte verbal, les 24 hores del dia, 365 dies l’any amb un centre atès per personal de CLECE Serveis Socials.

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursarà ensenyaments obligatoris durant el curs 2023-24.

El Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut han subscrit un conveni de col·laboració que estableix el circuit per a la concessió de les targetes d'aparcament provisional (TAP).

La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d'un any, i es pot prorrogar per un període igual, sempre que es mantinguin les condicions inicials requerides per al seu atorgament.

La sol·licitud d’aquesta targeta permet l’acreditació del vehicle d’un titular/beneficiari que presenti discapacitat amb barem de moblitat per a poder accedir a les reserves i condicions especials d’estacionament.

VIA PÚBLICA

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives dins els actes de celebració de les Festes Majors dels barris del municipi, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment i l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en què l'acte consisteixi en un àpat).

Petició de necessitats elèctriques per part d'associacions i entitats que organitzin actes que requereixin aquest servei.

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb bastides, com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb contenidors , tanca d'obra, plataforma elevadora i/o material d’obra com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment, l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en que l'acte consisteixi en un àpat) i necessitats elèctriques per la realització de l'activitat així com la corresponent autorització municipal.

Sol·licitud d'autorització per a instal·lar una parada durant la diada de Sant Jordi 2024.

La plaça del Pati queda reservada a persones jurídiques que exerceixin activitat econòmica de floristeria o llibreria.

En la petició és obligatori posar la direcció postal (carrer i número) del lloc davant del qual s'ubicarà la parada.

Petició de contenidors de recollida selectiva per part d'associacions i entitats que organitzin actes que requereixin aquest material.

TRESORERIA

 

Tot creditor de l’Ajuntament, ja sigui creditor directe o endossatari, haurà de presentar una sol·licitud d’alta o, en el seu cas, de modificació de dades bancàries, degudament complimentat, per a l’ordenació de transferències al seu favor, segons el model que s’adjunta anomenat "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

Dita fitxa contindrà les dades fiscals identificatives dels tercers, el seu compta corrent, a on se li enviaran els pagaments municipals expedits al seu favor, així com la declaració d’informació a efectes tributaris.

L’ Ajuntament pagarà mitjançant transferència bancària a la compta que consti d’alta en la Tresoreria sense que se considerin per al pagament altres comptes, encara que figurin en la pròpia factura. No obstant, si la Tresoreria municipal disposa prèviament de les dades bancàries, per haver-se realitzat altres pagaments anteriorment, no és necessari aportar-los novament, salvat actualització de dades.

La Hisenda municipal queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada fins i tot d’errors o omissions consignats per els interessats en la "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

RECURSOS HUMANS

Permet sol·licitar l’admissió en un procés selectiu de personal que correspon a una plaça de l'oferta pública d’ocupació o a un procés selectiu de caràcter temporal.

Acreditació dels mèrits corresponents al procés selectiu d’oferta pública d’estabilització de diverses places de funcionari de carrera o contracte laboral fix.

Sol·licitud d’admissió en el procés selectiu d’oferta pública d’estabilització de diverses places de funcionari de carrera o contracte laboral fix.

PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ UTILITZEU LA INSTÀNCIA GENERAL

Permet presentar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs d’un procés selectiu que correspon a una plaça de la oferta pública d’ocupació o un procés selectiu temporal.

EMPRESA I OCUPACIÓ

Per a qualsevol tràmit, cliqueu aquí.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica