Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ D'INICI I MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D'ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB PROJECTE TÈCNIC I CERTIFICAT

Descripció del tràmit: 

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific:  https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.

 • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.

 • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.

 • En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent “Requereix informe previ d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

  • Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis.
  • Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.                                              
 • Disposar del corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).

Quan es pot demanar?: 

La Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat es presenta abans d'iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre i quan la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

 

 

Departament responsable: 

Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge

Cost: 

Termini de resolució: 

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Administració per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica