Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBERTURA ACTIVITAT DE BAIX RISC

Descripció: 

Mitjançant la comunicació prèvia d'obertura d'activitat de baix risc, l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici/modificació/canvi de titularitat d'una activitat econòmica de baix risc de les incloses en l'Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

En el cas de presentar la modalitat de "canvi de titularitat" no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Requisits Obligatoris: 

 

- Imprès de Comunicació prèvia d'obertura   (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Projecte tècnic signat per un tècnic competent

- Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes si les atorga l'Ajuntament)

- Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament,

- Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres (Annex III) o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010

(veure Informe previ en matèria d'incendis)

 

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagés de fer front.

Termini de validesa: 

La Comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent són eficaces des de la seva entrada al Registre General de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

On i com iniciar?: 

 

Unitat tramitadora: 

ACTIVITATS

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica