Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESTABLIMENTS FIXOS OBERTS AL PÚBLIC I ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES

Descripció del tràmit: 

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

  • Els grups d'activitats vinculades a establiments de restauració de >500m2 i >500 persones d'aforament.

  • El grup d'activitats d'establiments de begudes, fent-se extensiu a tots els establiments destinats a activitats recreatives musicals de >500m2 i >500 persones d'aforament.

  • Establiments públics amb reservats annexos on es realitzen activitats de naturalesa sexual.

  • Els establiments destinats a espectacles teatrals, a espectacles d'audició i a espectacles musicals.

  • Els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. 

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis, signat pel tècnic competent.

- Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Reglament 112/2010, de 31 d'agost, si s'escau.

- Documentació requerida per la normativa sobre sorolls i vibracions, residus i escalfament, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d’estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic.

- Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances municipals, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d’acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

- Certificació de l'Aïllament Acústic: les activitats que disposin de focus significatius de soroll que facin necessària la instal·lació d'un sistema d'aïllament acústic (aïllaments de sostres, portes insonoritzadores, etc.) o de limitadors/processadors acústics, hauran d'adjuntar un certificat emès pel projectista o pel tècnic instal·lador segons el qual la instal·lació s'hagi realitzat de forma correcta per permetre respectar els valors límit d'immissió que siguin d'aplicació.

- Memòria descriptiva de les condicions d’higiene i salubritat que acreditin, en tot cas, el que preveu el Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives.

- Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la persona designada.

- Estudi d’impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l’activitat ha de sotmetre’s a avaluació d’impacte ambiental.

- La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

- Informe urbanístic municipal favorable.

- Abans de l’obertura de l’establiment, la persona de titular de l’establiment o la persona que en tingui la representació, ha d’acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s’indiquen al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d’anar acompanyada del rebut vigent.

- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si s'escau.

En cas de ser possible, els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent del projecte.

Quan es pot demanar?: 

Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs:

  • Quan al local on es pretén realitzar l’activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d’establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d’obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d’establiments oberts al públic, i després demanar la d’obres.

  • En matèria de seguretat, un o altre document, segons el cas:

 - Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.

 - Certificat de l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració.

  • Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació acústica o a les ordenances municipals.

  • Disposar de certificat de compatibilitat urbanística

  • Si l’activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental. En aquest cas, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada) del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACTIVITATS

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica