Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES (BAIX AFORAMENT)

Descripció del tràmit: 

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

  • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars,que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.

  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

  • Els espectacles públics o activitats recreatives extraordinàries de Baix aforament.

Caldrà que l’Ajuntament emeti o sol·liciti, segons si és o no competent, informe de conformitat de l’activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i trànsit, si l’activitat afecta en aquests àmbits.

  • No s'hi troben sotmesos els actes i celebracions de caracte veinal o associatiu, d'aforament baix o mitjà, els espis oberts- de caràcter públic o privat- i actes inclosos al catàleg de Patrimoni festiu de Catalunya, sempre que no comporti risc greu per la seguretat de les persones, pels drets a tercers o per la integritat dels espais públics.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. 

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Sol·licitar i obtenir autorització per l'ocupació del domini públic. Quan el titular del domini públic sigui una administració diferent a l'Ajuntament, s'adjuntarà la còpia de l'autorització corresponent.

- Disposar de la pòlissa d'assegurances.

Requisits previs:

  • Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

  • En cas d'esdeveniments en espais oberts, caldrà presentar el Pla de neteja i dipositar la fiança per neteja de la via pública, d'acord amb allò establert en la Ordenança Municipal de neteja viaria i gestió de residus.

  • Disposar d'un pla d'autoprotecció d'acord amb la normativa vigent.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

Quan es pot demanar?: 

Es pot presentar en qualsevol moment.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACTIVITATS

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica