Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL ESTABLIMENTS FIXOS OBERTS AL PÚBLIC D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES ORDINÀRIES

Descripció del tràmit: 

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme les activitats, no subjectes a llicència:

  • El grup d'activitats d'establiments d'espectacles cinematogràfics de >500m2, sempre que, en el cas de realitzar-se obres, s'hagi efectuat el control preventiu en matèria d'incendis en el decurs de la seva tramitació administrativa.

  • El grup d'activitats vinculades a establiments de restauració de < o igual 500m2 o < o igual 500 persones d'aforament.

  • El grup d'activitats d'establiments de begudes, fent-se extensiu a totes els establiments destinats a activitats recreatives musicals de < o igual 500m2 o < o igual 500 persones d'aforament.

Està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. 

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent.

- Certificacions ambientals específiques, si escau, relatives a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o d’altres afectacions ambientals que concorrin en l’activitat.

- Certificació de l'Aïllament Acústic: les activitats que disposin de focus significatius de soroll que facin necessària la instal·lació d'un sistema d'aïllament acústic (aïllaments de sostres, portes insonoritzadores, etc) o de limitadors/processadors acústics, hauran d'adjuntar un certificat emès pel projectista o pel tècnic instal·lador segons el qual la instal·lació s'hagi realitzat de forma correcta per permetre respectar els valors límit d'immissió que siguin d'aplicació.

- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

- Autorització d’abocaments d’aigües residuals quan procedeixi.

- Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

- Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració, si s'escau.

- Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

- Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (si escau)

- Si l’activitat s’ha d’emplaçar en un espai natural protegit, referència a la declaració d’impacte ambiental o a la resolució de la ponència ambiental de la Generalitat que no hi ha necessitat d’avaluació d’impacte ambiental.

- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

Quan es pot demanar?: 

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l’establiment o dur a terme l’activitat i prèviament al seu inici.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACTIVITATS

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica