Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ IBI DE NATURALESA URBANA PER CONDICIÓ FAMÍLIA NOMBROSA

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

Concedir bonificació sobre la quota íntegra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) corresponent a la finca que sigui el domicili habitual, per tenir la condició de família nombrosa.

Es considera com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació, d'acord amb els dos paràmetres dels "ingressos familiars" i "valor cadastral" de la finca a bonificar:

INGRESSOS FAMILIARS Fins a 2,5 SMI * Fins a 4 SMI * resta
VALOR CADASTRAL      
De 0 € a 30.000 € 0,9 0,9 0,9
De 30.001 € a 40.000 € 0,85 0,8 0,7
De 40.001 € a 50.000 € 0,8 0,7 0,5
De 50.001 € a 60.000 € 0,75 0,6 0,3
De 60.001 € a 90.000 € 0,7 0,5 0,3
Més de 90.000 € 0,65 0,4 0,3

*SMI 2022 = 1.000 €/mes (14.000 €/any per 14 pagues)

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Els propietaris de finques que tributin a l'IBI, que tinguin la condició de titulars de la targeta de família nombrosa i que compleixin els requisits establerts en l'Ordenança Fiscal núm. 1.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc).
  • Títol de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya vigent a 31 de desembre de l'exercici anterior o la totalitat dels carnets individuals, llegibles i no esmenats.
  • Rebut de l'IBI urbana de l'exercici anterior.
  • Declaració de la renda de l'exercici anterior.

Quan es pot demanar?: 

La sol·licitud es formularà per l'any en curs, durant el mes de gener de 2024, i, una vegada verificades les dades aportades, si la petició s'ajusta al contingut d'aquest punt, es concedirà la bonificació, que només tindrà efectes per a l'any en curs.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual. Per a la seva aplicació cal que els interessats formulin la sol·licitud cada any, si es compleixen els requisits establerts en la ordenança reguladora.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica