Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ IBI DE NATURALESA URBANA PER CONDICIÓ FAMÍLIA NOMBROSA

Descripció del tràmit: 

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Concedir bonificació sobre la quota íntegra de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana (IBI) corresponent a la finca que sigui el domicili habitual, per tenir la condició de família nombrosa.

Es considera com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació:VALOR CADASTRAL DEL DOMICILI FAMILIAR HABITUAL

Bonificació

Inferior a 30.000,00 €

90%

Entre 30.000,00 € i 40.000,00 €

70%

Entre 40.000,01 € i 50.000,00 €

50%

Superior a 50.000,00 €

30%

Qui ho pot sol·licitar?: 

  • Els propietaris de finques que tributin a l'IBI, que tinguin la condició de titulars de la targeta de família nombrosa i que compleixin els requisits establerts en l'Ordenança Fiscal núm. 1.

Quina documentació cal aportar?: 

És necessària la presentació de la següent documentació:

  • Instància  (Es recomana tenir un visor de PDF instalat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)
  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • DNI/NIE del sol·licitant
  • Títol de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya vigent a 31 de desembre de l'exercici anterior o la totalitat dels carnets individuals, llegibles i no esmenats.

  • Rebut pagat de l'IBI urbana de l' exercici anterior

Quan es pot demanar?: 

La sol·licitud es formularà per l'any en curs, durant el mes de gener de 2021, i una vegada verificades les dades aportades, si la petició s'ajusta al contingut d'aquest punt, es concedirà la bonificació, que només tindrà efectes per a l'any en curs.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i de vigència anual. Per a la seva aplicació cal que els interessats formulin la sol·licitud cada any, si es compleixen els requisits establerts en la ordenança reguladora.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica