Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ D'INICI I MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL D'ACTIVITAT EN UN ESTABLIMENT AMB CERTIFICAT TÈCNIC

Descripció del tràmit: 

 

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica inclosa a l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tèctic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.

  • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.
  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan correspongui.

  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

  • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.

  • Disposar de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.

Quan es pot demanar?: 

La Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre i quan la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 

  • Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

     

Departament responsable: 

Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge

Cost: 

Termini de resolució: 

La Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre i quan la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica