Tràmits i Serveis

AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL

Descripció del tràmit: 

L’Ajuntament de Valls estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona o unitat de convivència empadronada a la ciutat que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica greu, urgent i bàsica, de subsistència i per la qual els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l’empitjorament de la situació. Les situacions d’urgència social són valorades pels Serveis Socials bàsics.

REQUISITS:

  1. Estar empadronat al municipi de Valls un mínim de 6 mesos, previs a la sol·licitud.

  2. La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos establerts.

Quina documentació cal aportar?: 

- Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, NIE, etc).

- Llibre/s de família.

- Acreditació de la situació econòmica de la unitat familiar de convivència dels últims 6 mesos:

  • En cas de treballadors per compte d'altri: nòmines dels últims 6 mesos de l'empresa on hagi treballat.

  • En cas de treballadors autònoms: les dues últimes liquidacions trimestrals.

  • O qualsevol documentació que acrediti el percebut els darrer 6 mesos (nòmines, extracte bancari, certificat d’Ingrés Mínim Vital, Certificat de Renda Garantida Ciutadania, Certificat de pensions o altres.

- En cas de separació/divorci: sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l'import actual de la pensió d'aliments.

- Dades bancàries: si ja vàreu presentar una sol·licitud d'ajut econòmic anteriorment i no heu canviat de compte bancari, no és necessari aportar aquesta informació.

- Últim rebut del lloguer o de la hipoteca.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA SEGONS EL TIPUS D'AJUT SOL·LICITAT:

- Ajut per a subministraments (aigua, llum, gas i butà):

  • Factures pendents.

-Ajut per a activitat escolar o extraescolar:

- Ajut complementari per a menjador escolar:

- Ajuts tècnics i d'atenció sanitària:

  • Pressupost del cost de l'article / medicació a subvencionar.

- Ajuts necessitats bàsiques:

  • Passaport de la persona sol·licitant, en cas de no tenir NIE / DNI.

- Altres ajuts:

  • Pressupost de l'objecte a subvencionar.

Si la persona que presenta la sol·licitud de subvenció no és la persona interessada, haurà d'acreditar la representació que l'autoritza a fer aquest tràmit.

DOCUMENTACIÓ QUE L'AJUNTAMENT POT CONSULTAR A ALTRES ADMINISTRACIONS, PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT I QUE NO ÉS NECESSARI APORTAR A LA SOL·LICITUD:

- Vida laboral dels majors de 16 anys.

- Justificants de pensió contributiva i no contributiva.

- Justificant de renda garantida.

- Declaració de la renda.

Quan es pot demanar?: 

Durant tot l'any, fins al 10 de desembre de 2024. Les sol·licituds que es presentin després d'aquesta data, seran tramitades en el pressupost de 2024.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica