Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'HABITATGES D'ÙS TURÍSTIC

Descripció: 

Mitjançant la Comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat, d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'us turístic.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Requisits Obligatoris: 

- Instancia  de Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic   (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- Requisits previs :

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
  • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic

  • Disposar de la Declaració responsable conforme l'habitatge disposa de cèdula d'habitabilitat.

  • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

Termini de validesa: 

La Comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

On i com iniciar?: 

 

Unitat tramitadora: 

ACTIVITATS

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica