Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER A FACILITAR L'ACCÉS DELS JOVES A UN HABITATGE DE LLOGUER

Descripció del tràmit: 

És objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels tres primers mesos del lloguer, d'un habitatge que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

Per a més informació a www.vallsjoves.cat 

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones joves (tota persona en edat compresa entre els 18 i 35 anys) que en la data d'obertura de la convocatòria reuneixin els següents requisits:

  • L'import del lloguer no pot superar els 600 euros mensuals.

  • Que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament a Valls, durant el període mínim de 2 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

  • Disposar d'uns ingressos mínims i no superar els màxims establerts (segons els barems establerts a la convocatòria).

  • Contracte de lloguer formalitzat a partir de l’1 novembre de 2022 (o segons indiqui la convocatòria anual) i fins a 31 d’octubre de 2023.

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Document identificatiu vigent de totes les persones que consten a la sol·licitud (DNI, NIE,...).

- Declaració d'ingressos:

  • Declaració de renda de l'exercici tancat de totes les persones que constin en l'habitatge.

  • En cas d'estar-ne exempt, declaració d'ingressos i retencions o document equivalent i l'Informe de vida laboral.

  • Justificants d'altres ajudes rebudes per organismes públics o privats.

  • Declaració responsable d'ingressos: En el cas de situacions excepcionals en que la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general.

- Contracte de lloguer

- Tres últims rebuts de lloguer de l'habitatge.

- Domiciliació bancària.

- Per a Famílies MONOPARENTALS: Carnet de Família Monoparental o informe social de validació de la situació.

- Per a Famílies NOMBROSES: el carnet de família nombrosa emès per la Generalitat.

- Per a persones amb DISCAPACITAT: certificat de discapacitat i/o mobilitat reduïda que superin el grau del 65% expedit per la Generalitat.

- Per a persones DESNONADES: documentació acreditativa del procés de desnonament d'execució hipotecària o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge on s'ha viscut anteriorment com en casos de dació en pagament.

- Per a persones EXTUTELADES: Document acreditatiu de ser persona jova extutelada.

- Per a persones amb PROJECTE SOCIAL: Document acreditatiu emès per l'entitat participada o per la regidoria/servei de l'Ajuntament responsable del projecte.

- Persones amb CÀRREGUES ECONÒMIQUES FAMILIARS: document acreditatiu d'abonament de pensió familiar (sentència de divorci o separació).

Quan es pot demanar?: 

L'establert en la convocatòria del 19 al 31 d'octubre de 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

► Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

►  Presencialment a les oficines de  la Regidoria de Joventutsol·licitant CITA PRÈVIA.

Departament responsable: 

JOVENTUT

Normativa: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica