Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ D'OBERTURA ACTIVITAT AMB BAIXA INCIDÈNCIA

Descripció del tràmit: 

Es el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats que apareixen relacionades a l'Annex 4 de l'Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls, i que no estiguin inclosos en la normativa sectorial ( ni a la llei 20/2009 i la llei 16/2015).

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. 

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Projecte tècnic signat per un tècnic competent, amb el contingut establert per l'Annex 6 de l'Ordenança Municipal d'Activitats.

- Memòria d'activitats de baixa incidència (per aquelles que no han de presentar projecte).

- Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

- Certificacions ambientals específiques favorables establertes a l’Ordenança per a determinades activitats que generen emissions atmosfèriques, sorolls o vibracions, contaminació lumínica, residus industrials, perillosos, sanitaris o agro-ramaders, aigües residuals o emissions electromagnètiques. Aquestes certificacions específiques han de ser emeses per una entitat col·laboradora de l’Administració

- Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi, o bé d’haver obtingut l’informe urbanístic favorable.

- Declaració d’impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d’impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau.

- En matèria de seguretat, un o altre document, segons el cas:

  • Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.

- Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si es tracta de domini públic municipal).

- Autorització d’abocaments d’aigües residuals a llera pública, quan procedeixi.

- Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011

- Declaració responsable en matèria de comerç pels establiments subjectes al Decret Llei 1/2009, si no s’ha presentat amb la llicència o comunicació.

- En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental de l’activitat, si escau.

- Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara, si escau.

Quan es pot demanar?: 

La Comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal.·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACTIVITATS

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica