Tràmits i Serveis

EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS I ASSIMILABLES (ACTIVITATS)

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT
 
Els establiments generadors de residus comercials o assimilables que optin per gestionar tots els seus residus mitjançant un gestor autoritzat, podran sol·licitar l'exempció del pagament de la taxa de recollida de residus.

Per sol·licitar-ho caldrà acreditar que es gestionen tots els seus residus assimilables a municipals mitjançant un gestor de residus autoritzat, tot adjuntant el/s contracte/s signat/s amb un gestor/s de residus degudament autoritzat/s (que hauran d’haver estat signats abans del dia 1 de gener de l’any en curs o bé un certificat emès pel gestor, en el que s’hi facin constar de forma expressa les quantitats recollides i gestionades durant l’any anterior per a les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica, fracció resta (també denominats «banals» o «altres residus no reciclables»), i altres residus assimilables a municipals (fusta, palets, plàstic, ferralla...).

 

Qui ho pot sol·licitar?: 

Els titulars d’activitats que acreditin la gestió de tots els seus residus assimilables a municipals a través d’un gestor autoritzat.

Quina documentació cal aportar?: 

- Contracte/es signat/s amb gestor/s de residus degudament autoritzat/s abans de l'1 de gener de l'any en curs, on s’esmenti expressament que es gestionen per aquesta via els residus següents: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables). També han d'incloure altres residus assimilables a municipals que es puguin generar (fusta, ferralla, etc).

- Certificat emès per gestor/s de residus degudament autoritzat/s, en què s'hi faci constar de forma expressa la recollida i gestió de les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables), així com qualsevol altre residu assimilable a municipal que es pugui generar (fusta, ferralla, etc).

Quan es pot demanar?: 

DE L'1 AL 29 DE FEBRER DE 2024.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT / OAC

Cost: 

Gratuït

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica