Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA DE 1a OCUPACIÓ I/O UTILITZACIÓ

Descripció del tràmit: 

Estan subjectes a la llicència de primera ocupació o utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte.

La llicència de primera utilització acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

Quan es pot demanar?: 

La llicència de primera ocupació l'ha de sol·licitar l'interessat dins el mes següent a la data d'acabament de les obres, que s'entendran acabades quan el tècnic director lliuri un certificat en què acrediti la data de l'acabament, que les obres s'han realitzat de conformitat al projecte aprovat, les condicions imposades i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

URBANISME

Cost: 

Els que s’estableixen en l’Ordenança fiscal número 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica