Tràmits i Serveis

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Descripció del tràmit: 

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública – tan a títol individual con en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquest ens.

En cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Quina documentació cal aportar?: 

A la instància hi ha de constar la següent informació:

a) Identificació del sol·licitant.

b) Concreció de la informació que es sol·licita.

c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.

d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

e) Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

SECRETARIA

Cost: 

L'accés a la informació pública és gratuït.

No obstant, l'expedició de còpies i la transcripció a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la Ordenança Fiscal num. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

Termini de resolució: 

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica