Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS

Descripció del tràmit: 

Es consideraran obres majors:

 1. La construcció d'edificacions o d'instal·lacions de tota classe de nova planta, incloses les instal·lacions d'activitats.
 2. L'ampliació d'edificis o d'instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 3. La construcció d’estructures i fonamentacions.
 4. La modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis o les instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 5. La modificació de l'aspecte exterior dels edificis o de les instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 6. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis sigui quin sigui el seu ús.
 7. La construcció de piscines.
 8. Enderrocs.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

S’haurà d’adjuntar la documentació segons el següent detall i tipus d’obra, que vindrà sempre acompanyada de pressupost justificat.

 1. En sòl urbà:

 • Projecte, per duplicat.
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
 • Assumpció de la direcció de l'obra per part del/s tècnic/s.
 • Indicació del constructor d'obres i/o industrials, i presentació de l’impost d’activitats econòmiques del constructor.
 1. En sòl no urbanitzable:

 • Projecte, per triplicat. Un exemplar es tramet a la Comissió Provincial d’Urbanisme de Tarragona.
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
 • Assumpció de la direcció de l'obra per part del/s tècnic/s.
 • Indicació del constructor d'obres i/o industrials, i presentació de l’impost d’activitats econòmiques del constructor.
 • Plànol del cadastre rústic (aquest document serà facilitat de forma gratuïta per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, sempre que s’utilitzi per a l’obtenció de la llicència que es tramiti a l’Ajuntament).
 • Fotocòpia de l'escriptura pública de propietat.
 • Últim rebut del pagament de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, o bé un certificat o un altre document expedit pel Gerent del cadastre.

Si l'edificació per a la construcció de la qual se sol·licita llicència ha d'estar destinada a l'exercici d'activitats, cal demanar simultàniament permís d'activitats.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Urbanisme

Cost: 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica