Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA TINENÇA ANIMALS PERILLOSOS

Descripció del tràmit: 

La normativa vigent estableix la obligatorietat de disposar d'una llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que s'atorgarà a aquelles persones que compleixin els següents requisits:

1. Ser major d'edat.

2. No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privar per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

3. No haver esta sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.

4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

5. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a: 150.253,03 €.

La llicència té un periode de vigència de CINC ANYS i es pot renovar per periodes successius de la mateixa durada, presentant la mateixa documentació requerida per a la obtenció inicial.

Es personal i intransferible i es tramitarà una llicència per a cada animal.

Són considerats GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, els que s'estableixen a l'ANNEX I i ANNEX II, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març

Qui ho pot sol·licitar?: 

Les persones propietàries de gossos potencialment perillosos i qualsevol persona que condueixi un gos potencialment perillós per espais públics, empadronada al municipi de Valls.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a l'obtenció de la llicència, emès per un centre de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Salut.

  • Cartilla sanitària de l'animal a la qual hi figurin totes les dades i el número de microxip.

  • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que inclogui l'animal, en la que hi figuri el número de xip i el nom de l'animal. La seva cobertura no podrà ser inferior a 150.253,03 euros per sinistre.

  • Darrer rebut de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s'haurà de lliurar el nou rebut a l'Ajuntament.

  • Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus en matèria de tinença d'animal.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

MEDI AMBIENT

Cost: 

GRATUIT

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica