Tràmits i Serveis

FRACCIONAMENT O AJORNAMENT DE DEUTES EN VOLUNTÀRIA

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud per fraccionar o ajornar els deutes que es troben en període voluntari de pagament.

Només es podran ajornar o fraccionar el pagament de deutes d'un import igual o superior a 100 €, prèvia sol·licitud. Només de forma excepcional, es podran ajornar o fraccionar els deutes d'un import inferior a 100 €, previ informe dels Serveis Socials Municipals.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Ho pot sol·licitar tota persona física o jurídica que tingui un deute en període voluntari.

Quina documentació cal aportar?: 

  • Totes les dades identificatives del sol·licitant, així com del representant, si s'escau. En el cas que el subjecte passiu sigui una persona jurídica, haureu d'adjuntar la Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

  • S'hauran d'indicar les causes que motiven la sol·licitud i els terminis de fraccionaments o ajornaments que se sol·licita.

  • En imports superiors als 3.000 € caldrà presentar aval bancari.

Quan es pot demanar?: 

Quan es té coneixement de l'existència d'un deute en període de voluntària

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Hisenda i Finances

Termini de resolució: 

Els procediments referents a la concessió d'ajornaments o fraccionaments es resoldran en el termini de 6 mesos des de la seva sol·licitud. La sol·licitud s'entendrà desestimada quan no s'hagi resolt en aquest termini.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica