Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER A LLIBRES I MATERIAL PER A ENSENYAMENT OBLIGATORI

Descripció del tràmit: 

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursarà ensenyaments obligatoris durant el curs 2023-24.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les famílies amb fills/es empadronats al municipi i escolaritzats als nivells educatius d'infantil, primària o secundària obligatòria en centres sostinguts amb fons públics.

Requisits:

 • Estar empadronat al municipi de Valls, amb una antiguitat mínima de 6 mesos
 • Estar matriculat en qualsevol dels cursos d'ensenyaments d'educació infantil, primària i secundària.
 • El total d'ingressos econòmics de tot el nucli de convivència ha d’estar per sota del següent llindar:
Membres de la unitat familiar Llindar d'ingressos Import anual 2023 (*)
2 membres 2,05*IRSC 17.640,55 €
3 membres 2,20*IRSC 18.931,33 €
4 membres 2,35*IRSC 20.222,10 €
5 membres 2,50*IRSC 21.512,87 €
6 membres 2,65*IRSC 22.803,64 €

 (*) En la valoració de l’import anual es tindrà en compte l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) vigent en el moment de la resolució de les sol·licituds.
 • L'import màxim de la subvenció en funció del curs al qual assisteixi l’alumne durant el curs 2023/2024 serà:

– Educació infantil: 80 €

– Educació primària: 120 €

– Educació secundària: 150 €

 

Quina documentació cal aportar?: 

 • Document identificatiu dels membres que en tinguin (DNI/NIE).

 • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

 • Llibre/s de família complet.

 • En cas de separació/divorci: sentència de separació i/o divorci, amb indicació de l’import actual de la pensió d’aliments.

 • Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.

 • Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar.

  - En cas de treballadors per compte d’altri: declaració de la renda del 2022.

  - En cas de treballadors autònoms: les liquidacions trimestrals de 2022.

  - Certificat d’atur dels majors de 16 anys.

  - Certificat de percebre pensions de l’Administració pública i la seva quantia.

  - Certificat de prestació d’Ingrés Mínim Vital.

  - Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

 • Documentació acreditativa de la titularitat del compte corrent.

 • Factura que acrediti el pagament dels llibres i/o material o rebut de pagament de la reserva dels llibres o material. En aquest darrer cas, l’import ha de ser com a mínim de la quantia subvencionada.

Quan es pot demanar?: 

De l'1 de juliol al 29 de setembre de 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica