Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER LLIBRES I MATERIAL PER ENSENYAMENT OBLIGATORI

Descripció: 

( FINALITZAT TERMINI PRESENTACIO INSTANCIES)

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris. (de P-3 a 4t. ESO)

Qui ho pot sol·licitar?: 

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les families amb fills/es empadronats al municipi i escolaritzats als nivells educatius d'infantil, primària o secundària obligatòria en centres sostinguts amb fons públics.

 • Estar empadronat al municipi de Valls

 • Estar matriculat en qualsevol els cursos d'ensenyaments d'educació infantil, primària i secundària.

 • La unitat familiar haurà de tenir uns ingressos màxims, detallats a continuació, prenent com a índex de referència l'IRSC, per tal de tenir dret accés a l'atorgament de l'ajut:

 

(*) Per a l'exercici 2017, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

Requisits Obligatoris: 

(cal aportar original i còpia de la documentació)

 • Instància (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

 • Document identificatiu del sol·licitant i els majors de 16 anys.

 • Llibres de familia complert, en el cas de menors de 16 anys.

 • Conveni regulador o sentència de separació on consti la pensió alimentària i custòdia dels fills, en cas que correspongui i rebut actual de l'import de pensió d'aliments.

 • Document que acrediti la situació d'acolliment, en cas que correspongui.

 • Títol de Familia Monoparental

 • Certificat de Convivència

 

Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar:

 • Qualsevol justificant admès en dert de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar/convivència.

 • DECLARACIO DE LA RENDA de l'exercici 2018

 • Certificat d'atur dels majors de 16 anys

 • Certificat de percebre pensions de l'Administració pública i la seva quantia.
 • Vida laboral, en cas de majors de 16 anys.

Rebut o factura de pagament dels llibres de text i material, a presentar com a màxim ABANS DEL DIA 15/10/2019

- Declaració responsable (adjunta a la instància)

- Sol·licitud de transferència bancària signada per l'interessat i segellada per la entitat bancària.

Termini de validesa: 

En el període establert en la convocatòria.: del 4 de juny al 4 de juliol de 2019.

On i com iniciar?: 

Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Unitat tramitadora: 

BENESTAR SOCIAL

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica