Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

Constitueix l'objecte de la subvenció la concessió d'ajuts per al pagament del lloguer durant el període coprès entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2022, per tal de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en aquest règim.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran optar a aquesta subvenció les persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al terme municipal de Valls i reuneixin els següents requisits:

 •   No es trobin en cap de les circumstàncies que preveu l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 •   L'import de la subvenció serà:

  - Del 20% de l'import de la renda de lloguer mensual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència.
  - Del 30% de l'import de la renda de lloguer mensual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.
  - Del 40% de l'import del lloguer mensual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de la unitat de convivència.

 •   El lloguer mensual no podrà ser superior a 600 € en tots els casos.

Quina documentació cal aportar?: 

- DNI/NIE vigent o document equivalent de totes les persones que constin en l'habitatge.

- Llibre de familia, si s'escau.

- Declaració de l'acreditació de la titularitat del compte bancari

- Acreditació de la representació en la qual manifesta actuar, si és el cas.

Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en edat laboral que formen la unitat de convivència:

- Declaració de Renda presentada del darrer exercici (2021) del sol·licitant i membres de la unitat de convivència en edat laboral.

 En cas de NO presentar la Declaració de la Renda:

 •   VIDA LABORAL, excepte majors de 65 anys.

 •   En cas de no percebre ingressos, CERTIFICAT NEGATIU que ho acrediti.

 •  En el cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han  d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per  l'Agència Tributària o el corresponent certificat de pensions o ajuts exempts de tributació (2021).

 • Declaració responsable d'ingressos, en el cas de situacions excepcionals en què la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos amb la Declaració de la Renda o quan es justifiqui mitjançant la Declaració de la Renda que no es disposa dels ingressos mínims per pagar el lloguer o hi hagi hagut un canvi significatiu dels ingressos respecte al període general. En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'aquesta declaració, caldrà que vagi acompanyada d'informe emès pels serveis socials  municipals o pels tècnics  mediadors de l'entitat col·laboradora, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

- Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Els contractes signats a partir de l'1 de juny de 2013 han d'acreditar l'obligació de l'arrendatari i el pagament de la fiança de l'arrendador.

Si la persona que sol·licita la subvenció i que viu a l'habitatge és cònjugue del titular contractual, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.

- Rebuts bancaris o transferències bancàries en concepte de lloguer corresponents al període subvencionat, de l'1 de gener al 31 d'octube de 2022. Han d'anar a nom de la persona sol·licitant.

- Certificat de convivència.

Quan es pot demanar?: 

En el termini establert a la convocatòria: del 6 d'octubre al 3 de novembre de 2022.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

HABITATGE
 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica