Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Descripció del tràmit: 

FINALITZAT TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES

Constitueix l'objecte de la subvenció la concessió d'ajuts per al pagament del lloguer durant el període de l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2020 per tal de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en aquest règim.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran optar a aquesta subvenció les persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al terme municipal de Valls i reuneixin els següents requisits:

  • No es trobin en cap de les circumstàncies que preveu l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Es trobin amb uns ingressos dins dels intervals establerts, segons els barems IRSC (Indicador Renda Suficiència de Catalunya)

 

 

(*) Per a l'exercici 2019, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

 

Condicions:

- L' unitat de convivència ha de tenir uns ingressos, segons la taula anterior, suficients per a pagar el lloguer.

- El lloguer mensual no podrà ser superior a 450 € en tots els casos

- Per a les unitats de convivència amb ingressos que es trobin dins el barem de 0,96 a 1,5 vegades el IRSC, només podran optar a la subvenció els contractes de lloguer amb rendes entre 250 i 450 E / mes.

Quina documentació cal aportar?: 

- Instància    (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

- DNI/NIE vigent o document equivalent de totes les persones que constin en l'habitatge.

- Llibre de familia.

 

Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en edat laboral que formen la unitat de convivència:

- Declaració de Renda presentada del darrer exercici (2019), del sol·licitant i membres de la unitat de convivència en edat laboral.

              En cas de NO presentar la Declaració de la Renda:

             - VIDA LABORAL, excepte majors de 65 anys.

             - En cas de no percebre ingressos, CERTIFICAT NEGATIU que ho acrediti.

            - En el cas de la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per                     l'Agència Tributària o el corresponent certificat de pensions o ajuts exempts de tributació.(2019)

            - Declaració responsable d'ingressos, en el cas de situacions excepcionals en que la persona sol·licitant o altre membre de la unitat de convivència no pugui justificar els ingressos la manera anterior o en              els ingressos de la declaració de la renda no es compleixi el requisit de tenir uns ingressos mínims per pagar el lloguer o hagin tingut un canvi significatiu dels ingressos respecte al periode general.

             En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà d'aquesta declaració, caldrà que aquesta vagi acompanyada d'informe emès pels serveis socials  municipals o pels tècnics                             mediadors de l'entitat col·laboradora sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa.

 

- Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. Els contracte signats a partir de l'1 de juny de 2013 han d'acreditar l'obligació de l'arrendatari i del pagament de la fiança de l'arrendador.

En cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge, sigui el cònjugue del titular contractual, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.

- Rebuts bancaris o transferències bancàries en concepte de lloguer corresponents al periode subvencionat, de l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2020.

- Acreditació de la titularitat del numero de compte bancari indicat.

- Certificat de convivència.

Quan es pot demanar?: 

En el termini establert a la convocatòria : del 13 d'agost al 9 d'octubre de 2020

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

HABITATGE
 

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica