Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ SUPORT ACTIVITAT EMPRESARIAL I COMERCIAL BARRI ANTIC

Descripció: 

FINALITZAT EL TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTANCIES

Concessió d'ajuts destinats a  incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Pla d'Intervenció del Barri Antic de Valls (perímetre interior de les Muralles) i que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Valls.

Els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan al voltant de la línia de subvenció següent:

                 a) L'adequació i millora dels establiments ja existents o per trasllats d'aquests dins l'àmbit.

                 b) L'adequació i millora d'establiments de nova implantació.

 

S'exclouen de l'objecte de la subvenció:

- Les obres i actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l'obtenció de la llicència ambiental i/o les obres imprescindibles per adequar-se a la normatva d'aplicació.

- Les actuacions executades sense disposar de les preceptives llicències municipals i/o d'altres administracions.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica que siguin titulars d'empreses i establiments comercials ubicats dins l'àmbit del Barri Antic, segons delimitació establerta per la Llei de Barris.

Requisits Obligatoris: 

(cal aportar original i còpia de la documentació)

 • Instància.  (Es recomana tenir un visor de PDF instal.lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

   

 • Document identificatiu del sol.licitant.
 • Document que acrediti la representació, si s'escau
 • Llicència d'obres, si s'escau, i les corresponents taxes i impostos liquidats.
 • Factures de despeses objecte de la subvenció
 • Memòria de les modificacions realitzades, per establiments que realitzin obres de millora.
 • Pla de Viabilitat redactat per empresa autoritzada, pels establiments de nova implantació i els existents que modifiquin l'activitat.
 • Declaració responsable adjunta
 • Acreditació de la titularitat del compte bancari (certificat de titularitat del compte bancari o document bancari adjunt a la instancia, omplert i diligenciat per la entitat financera)

Termini de validesa: 

El termini establert per a la presentació de sol·licituds que s'estableixi a la convocatòria: del 3 de novembre al 2 de desembre de 2020.

On i com iniciar?: 

► PRESENCIAL a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

►TELEMATICAMENT    (Aquest canal és obligat per aquells subjectes regulats a l'art. 29 de la Ordenança reguladora d'Administració Electrònica)

Unitat tramitadora: 

COMERÇ

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica