Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ D'OBRES – ANNEX I

Descripció del tràmit: 

Obres sotmeses al règim de comunicació prèvia annex I:

 1. Substitució i suport d’elements puntuals estructurals secundaris dins d’un sostre.
 2. La formació de cambres de bany per envans i la modificació d’ obertures interiors que no afectin les parets de càrrega.

 3. El canvi, reforma o reparació de canals d’aigua en façana.

 4. L'arrebossat i pintat de parets o elements de façana.

 5. La formació o reforma de sòcols de façana o aplacats d’alçada no superior a 4 metres.

 6. La instal·lació de portes, finestres, persianes o reixes en obertures de façana.

 7. La construcció o reforma d’aparadors.

 8. La instal·lació d’anuncis, rètols o banderoles en façanes.

 9. La instal·lació o reforma d’elements de remat de l’obra en façana com trenca aigües, bancals i marge peus.

 10. La instal·lació de bastides i altres medis auxiliars com ara ponts penjats o escaladors.

 11. Quan la seva alçada sigui igual o superior a 3 metres o ocupin una superfície igual o superior a 25 m2, serà necessària la presentació d’un certificat del responsable o propietari de la bastida que acrediti els següents extrems:

  1. Que s’ ajusta a la normativa sobre seguretat i salut i es compleix amb la normativa laboral de la construcció.

  2. Que es disposa de pòlissa de responsabilitat civil.

  3. Que s'acredita el correcte muntatge i bon funcionament de la bastida durant l'estada a l'obra.

 12. Actuacions de rehabilitació de grau baix:

  1. Obres de consolidació: Obres que tenen per objectiu reparar, restaurar i/o reforçar elements simples de l’estructura per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural. Aquestes obres no poden, en cap cas incidir en els supòsits següents.

   1. Modificació del volum existent.

   2. Modificació del sostre existent.

   3. Modificació del nombre d’entitats existents.

   4. Modificació de la distribució i superfícies de les entitats existents.

   5. Canvi d’ús.

  2. Obres de reforma: Obres que constitueixen una actuació parcial amb algun dels objectius descrits als apartats anteriors i que inclouen alguna de les actuacions següents:

   1. Redistribució de les entitats sense modificació ni alteració dels seus límits.

   2. Canvi d’ús vinculat al descrit al punt anterior.

Aquestes obres no podran incloure cap de les següents actuacions:

 1. Modificació del volum existent.
 2. Modificació del sostre existent.

 3. Modificació del nombre d’entitats existents.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Comprovant de l'autoliquidació de la taxa per servei urbanístic i de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres.

 • Sol·licitud d'autorització d'ocupació de via pública, si és el cas.

 • Pressupost detallat (material i mà d'obra).

 • Plànol d'emplaçament amb indicació de la finca.

 • Plànol a escala o croquis acotat de l'estat actual i de la proposta d'actuació o fotografia de les parts on s'intervé.

 • En el cas que s'enderroquin i/o substitueixin paraments, paviments, aparells sanitaris, fusteries, un cop executades les obres, s'hauran d'aportar els justificants de la deixalleria municipal o del gestor de residus de la construcció autoritzat per l'Agència de residus.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Urbanisme.

Cost: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica