Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ D'OBRES – ANNEX II

Descripció del tràmit: 

Obres sotmeses al règim de comunicació prèvia annex II:

 1. Reformes interiors d'habitatges, que no afectin envans, estructures ni façanes: reformes de cuines, safareigs i banys que comporti substitucions o col·locació de paviments (no addició de pavimentació), enrajolats, cel ras, sanitaris, taulell de marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per instal·lacions i pintura.

 2. Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façanes.

 3. Substitució o canvi de l'enrajolat del paviment (no addició de pavimentació) o graonada.

 4. Enrajolar parets interiors (alicatar).

 5. Col·locació de paviment en planta baixa sobre solera (sense forjat sanitari).

 6. Canvi de fusteria de portes o finestres interiors sense modificació de forats.

 7. Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l'obertura ni l'homogeneïtat de la façana (tipus i color) segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.

 8. Col·locació de reixes a obertures de façanes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.

 9. Reparació o millora d'arrebossats, enguixats i pintures de parets i sostres interiors, sempre que no requereixi instal·lació de bastides (a 3 m d'alçària com a màxim).

 10. Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció).

 11. Reparar o substituir baixants d'aigües pluvials (quan no faci falta bastida de més de 2 m d'alçada), excepte façana principal.

 12. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.

 13. Neteja, desbrossament i jardineria a jardins privats o interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents ni tala d'arbrat.

 14. Actuacions de de rehabilitació de grau baix:

14.1  Obres de manteniment, reparació i conservació:  Obres que tenen per objectiu reparar, restaurar i/o reposar les condicions de salubritat, higiene, seguretat i ornament públic sense que aquestes obres comportin cap dels següents supòsits:

 1. Modificació del volum existent.

 2. Modificació del sostre existent.

 3. Modificació del nombre d’entitats existents.

 4. Intervenció en elements estructurals de l’edifici.

 5. Alteració física dels espais comuns de l’edifici.

 6. Canvi d’ús.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

 • Comprovant de l'autoliquidació de la taxa per servei urbanístic i de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres.

 • Sol·licitud/autorització d'ocupació de via pública, si és el cas.

 • Pressupost detallat (material i mà d'obra).

 • Plànol d'emplaçament amb indicació de la finca.

 • Plànol a escala o croquis acotat de l'estat actual i de la proposta d'actuació o fotografia de les parts on s'intervé.

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

URBANISME

Cost: 

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica