Tràmits i Serveis

CANVI DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud de modificació de les dades del padró municipal d'habitants per canvi de domicili, sempre que sigui dins del terme municipal de Valls.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona major d'edat que hagi efectuat un canvi de domicili en el municipi de Valls.

Quina documentació cal aportar?: 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA ORIGINAL:

  • L'acreditació de la identitat es farà per qualsevol document oficial: DNI, passaport o NIE. Els ciutadans de la Unió europea hauran d'acreditar la seva identitat amb el NIE en vigor o certificat de registre com sa ciutadà de la Unió europea acompanyat d'un document amb fotografia.
  • En cas de menors que no disposin de documentació, el llibre de família o passaport compartit.

EN EL CAS DEL TRÀMIT PER MENORS:

En el supòsit d'empadronament de menors amb només un dels progenitors:

Autorització (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

  • Sentència judicial on consti l'atribució de la guarda i custòdia.

  • Autorització degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI de l'autoritzant.

En cas de custòdia compartida:

  • Sentència judicial i/o autorització de l'altre progenitor

En cas d'empadronar menors en domicili diferent dels pares o tutors:

Autorització (Es recomana tenir un visor de PDF instal·lat a l'ordinador per tal d'omplir correctament el formulari)

En el supòsit de què els menors ja constin empadronats amb un dels dos progenitors, i no s'hagi produït cap variació, NO caldrà aportar la documentació assenyalada anteriorment.

 


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'HABITATGE:

  • Còpia simple de l'escriptura o contracte de lloguer original

  • Si l'interessat no és el propietari de l'habitatge, haurà de venir el propietari de l'immoble per autoritzar el tràmit, o signar una autorització per aquest tràmit.

  • Si l'interessat no és el titular del contracte, haurà de venir amb el titular de contracte de lloguer, o signar una autorització per aquest tràmit.

  • En cas d'habitatge col·lectiu (residència gent gran, centres de menors...) s'haurà de portar una autorització del director o responsable del director del centre degudament signada i segellada.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

OAC

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica