Tràmits i Serveis

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES DE CONNEXIÓ, SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ DE XARXES DE SERVEIS I TELECOMUNICACIONS

Descripció del tràmit: 

Mitjançant aquest tràmit, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici d’obres de connexió (escomeses), substitució, sondatges de comprovació i reparació d’avaries de les infraestructures dels serveis tècnics d’utilitat pública o interès social relatius a:

a) Xarxes i instal·lacions connexes de subministrament d’aigua, energia elèctrica, gas, sanejament d’aigües residuals i pluvials, enllumenat públic i de telecomunicacions que afectin el domini públic i al domini privat (quan no hi hagi pla desplegament aprovat per l’Ajuntament de Valls).

b) Instal·lacions de producció d’energia elèctrica superior a 100Kw connectades a xarxes de transport o de distribució d’electricitat.

c) Instal·lacions destinades a la gestió de residus.

Queden excloses les connexions, substitucions, sondatges i reparació d’avaries de xarxes i instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics de 250 o menys KW i de telecomunicacions que afectin al domini privat i sobre les quals l’Ajuntament de Valls ja hagi aprovat un Pla de desplegament. Aquestes se substanciaran mitjançant tràmit específic de declaració responsable de l’article 69 de la Llei 39/2015.

Les obres es podran iniciar un cop transcorreguts 15 dies hàbils, que comptaran a partir de l’endemà de la presentació de la comunicació prèvia al registre de l’Ajuntament. Si transcorregut el termini anterior no s’emet resolució, l’actuació comunicada quedarà legitimada i es podrà executar, sempre que sigui conforme a la normativa d’aplicació.

Dins d’aquest termini de 15 dies hàbils, des de la presentació de la comunicació prèvia, l’Ajuntament també podrà requerir a la persona sol·licitant perquè perquè esmeni deficiències observades o adapti la documentació a la normativa d’aplicació en un termini de 10 dies hàbils. Si en aquest termini no s’efectuen les corresponents esmenes es tindrà la persona sol·licitant desistida de la seva petició (art.68 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). En aquests supòsits se li advertirà que NO es podran iniciar les obres sol·licitades fins que l’Ajuntament emeti resolució, donant la conformitat o no a la comunicació prèvia.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica

Quina documentació cal aportar?: 

  • Projecte, si s’escau.

  • Pressupost detallat de les obres.

  • Plànol d’emplaçament, amb indicació del lloc afectat per les obres (suport geo-portal municipal): https://www.valls.cat/la-ciutat/mapa-de-la-ciutat

  • Plànol a escala o croquis acotat de l’estat actual i de la proposta d’actuació.

  • Comprovant d’autoliquidació de la taxa administrativa i de l’impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

  • Document signat amb un gestor autoritzat que garanteixi la correcta destinació dels residus, si s’escau.

  • Altres documents (especificar-los).

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica