Tràmits i Serveis

CONSULTES URBANÍSTIQUES

Descripció del tràmit: 

Són consultes que es fan per a veure si en un determinat lloc es pot construir, ampliar o rehabilitar un habitatge, magatzem, instal·lar una benzinera, instal·lació de telefonia mòbil, etc.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física o jurídica.

Quina documentació cal aportar?: 

En sòl urbà:

En sòl no urbanitzable:

 • Plànol de situació de la finca sobre la base cartogràfica a escala 1/5000 editada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. En cas que es presenti una còpia parcial de la dita base, caldria indicar el número del full concret del qual s'ha fet la còpia.

 • Plànol d'emplaçament de la construcció dins de la finca a escala 1/1000 o 1/500, on quedin reflectits els extrems següents:

 1. Accés actual a la finca.

 2. Distància de l'edificació projectada a qualsevol camí.

 3. Carretera, riera o altres elements significatius.

 4. Distàncies de l'edificació projectada a altres construccions ja existents.

 5. Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics del projecte respecte al Pla general.

 • Còpia simple de l'escriptura pública d'adquisició de la finca o bé nota simple informativa del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca i el títol d'adquisició, a efectes de comprovar la superfície de terreny de què es disposa i detectar possibles segregacions o divisions precedents.

 • Avantprojecte tècnic de la construcció o instal·lació, en el qual es descriguin, a nivell escrit i gràfic, les seves característiques fonamentals.

 • Quan es tracti d'habitatges unifamiliars aïllats, justificació de la no formació de nucli de població, amb indicació, en especial, de les separacions de la nova construcció respecte a les edificacions preexistents dels voltants, més l'informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre el caràcter de regadiu, secà o forestal del terreny.

 • Quan no es tracti d'un habitatge unifamilar aïllat, justificació de la utilitat pública o interès social de la construcció o instal·lació, així com de la necessitat d'emplaçar-la al medi rural.

 • Quan es tracti de rehabilitar edificacions existents, fotografies que mostrin l'estat actual de les edificacions.

 • Quan es tracti d'estacions de servei i benzineres, caldrà aportar:

 1. Plànol topogràfic a escala 1/1000

 2. Plànol de situació a escala 1/5000

 3. Plànol de propietaris del cadastre amb superposició al topogràfic a escala 1/1000.

 4. Classificació i qualificació urbanística.

 • Descripció del medi natural i de les explotacions rurals circumdants, a l'efecte de poder valorar els efectes de la nova construcció o instal·lació sobre ells.

 • En cas que la construcció o instal·lació projectades puguin afectar competències sectorials d'altres organismes o administracions, caldrà aportar l'informe corresponent d'aquests.

Sense pretensió d'exhaustivitat, els informes que més freqüentment poden resultar necessaris són els següents:

 1. Agència Catalana de l’Aigua (proximitat a lleres públiques, rieres, barrancs, etc.)

 2. Junta de Sanejament (activitats generadores de residus).

 3. Subdirecció General de Mines del Departament d'Indústria i Energia (activitats extractives).

 4. Administració titular de la carretera, Generalitat, Estat o Diputació Provincial (en cas de proximitat a una carretera).

 5. Renfe (proximitat a la via fèrria).

 6. Direcció General de Serveis d'Informàtica i de Telecomunicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat (instal·lacions de telefonia mòbil, etc.).

Quan es pot demanar?: 

En qualsevol moment

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

URBANISME

Cost: 

El que s’estableix a l'Ordenança fiscal número 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica