Tràmits i Serveis

BONIFICACIÓ LLAR INFANTS MUNICIPALS

Descripció del tràmit: 

Ajuts a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en llar d'infants de titularitat municipal (Llar d'infants Els Tabalets / Xiquets i Xiquetes), que suposen una reducció del 50% o del 30% de la quota mensual, segons els ingressos justificats.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Tota persona física que compleixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria:

 • Estar empadronat al municipi de Valls.

 • Aspectes Econòmics El factor determinant serà els ingressos familiars associats al nombre de membres de la unitat família. (veure apartat normativa aplicable)

Les bonificacions tindran validesa fins al final del curs en què han estat concedides.
Caldrà fer una sol·licitud nova cada curs.

 

.

Quina documentació cal aportar?: 

 • Fotocòpia del NIF/NIE/passaport de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de més de 14 anys

 • Fotocòpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici anterior de tots els membres del nucli familiar computables.

 • En cas de no estar obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, caldrà acompanyar la següent documentació, referida a l'any anterior:

  • Certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG)

  • Justificant de les pensions actuals

  • Fotocopia de les nòmines de treball de l'any anterior

  • Informe de vida laboral

 • En cas de separació i/o divorci, caldrà adjuntar sentencia i conveni.

No s'acceptaran declaracions jurades ni d'altres documents justificatius de despeses.

Quan es consideri necessari es podrà demanar informes a Serveis Socials.

L'Ajuntament podrà requerir mes documentació per complimentar la informació i la família tindrà 10 dies hàbils per presentar-la, en cas que no sigui presentada durant aquest períodes es considerarà anul·lada la petició i s'arxivarà.

Quan es pot demanar?: 

Durant tot el curs.

Un cop concedida la bonificació, es farà efectiva a partir del mes que s'hagi fet la sol·licitud. L'acord es comunicarà a la família i a l'empresa concessionària.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica