Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER OBRES DE REFORMA LLOGUER SOCIAL

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

L’objecte d’aquesta subvenció és regular l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a 2 supòsits

Línia 1:  Aquelles persones propietàries d’un habitatge que facin obres de reforma i el posin a lloguer auditat i tutelat a través de l’Oficina Local d’Habitatge de Valls. 

Línia 2:  Aquelles persones propietàries d'un habitatge ja tutelat a través de l'Oficina Local d'Habitatge de Valls que duguin a terme actuacions de reforma encaminades a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat o actuacions de reposició dels elements de l'habitatge deteriorats.

 

La finalitat d’aquests ajuts és mobilitzar el parc d'habitatges buits i donar resposta a una demanada creixent de necessitat d'habitatge.

 

Tipus d'actuacions de reforma protegibles  LÍNIA 1  (amb un pressupost protegible màxim de 15.000€ en cas de persones físiques i 10.000€ en cas de persones jurídiques)
 
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir lescondicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de maneraimmediata per un llogater.
 
b) Les instal·lacions d'aigua, gas – inclosa la calefacció -, electricitat i sanejament, per al'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 
c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.
 
d) Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixin les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció d'exteriors tipus persianes.
 
e) De reposició dels elements de l'habitatge deteriorats. No es consideren subvencionables les despeses de manteniment ordinari. 
 
f) Supressió de barreres arquitectòniques.
 
 
► Tipus d'actuacions de reforma protegibles  LÍNIA2  (amb un pressupost protegible màxim de 3.000€).
 
Caldrà que hagin finalitzat un contracte de lloguer amb la OLH o que hagin complert un mínim de 2 anys de contracte de lloguer amb la OLH.
 
a) Actuacions de millora energètica, entesa com una disminució del consum d'energia o millora de sostenibiltat dels habitatges llogats en els àmbits següents:
 • Aïllament tèrmic: consisteix en afegir material aïllant en façanes, terres i cobertes de l’edifici o afegir un gruix d’aïllament extra al que ja tenia el propi edifici.
 • Buits: consisteix en substituir buits (vidres i marcs) ja existents i/o millorar alguna o vàries de les seves característiques.
 • Instal·lacions: consisteix en substituir o afegir instal·lació d’ACS, calefacció, refrigeració, contribucions energètiques, il·luminació, aire primari, ventiladors, bombeig o torres de refrigeració en funció de l’ús i les necessitats.
 • Altres: altres actuacions que suposin millores en els àmbits d’eficiència energètica i sostenibilitat no contemplats en els punt anteriors.
b) De reposició dels elements de l'habitatge deteriorats. No es consideren subvencionables les despeses de manteniment ordinari. 

Actuacions Línia 1

Imports Màxims

Cuina

4.000€

Bany

2.500€ (unitat)

Instal·lacions d’aigua

1.000€

Instal·lacions de llum

2.000€

Instal·lacions de gas

500€

Sanejament

1.000€

Reposició d'elements deteriorats

2.000€

Aïllament parcial/finestres

3.000€

Aïllament total/envoltant.

3.000€

Actuacions Línia 2 

 

 

Imports Màxims

 

 

Altres actuacions de millora d’eficiència energètica i sostenibilitat i de reposició dels elements deteriorats de l'habitatge.

3.000€

Els habitatges que es posin en lloguer hauran de reunir els requisits següents:
 
Els habitatges que es posin en lloguer hauran de reunir els requisits següents:
 • Trobar-se en el terme municipal de Valls. Poden tenir qualsevol antiguitat.
 • Hauran de destinar-se a la Borsa d'Habitatge de lloguer social de l'Oficina Local d'Habitatge de Valls.
 • Preu màxim:  En cas de la Línia 1 serà de 500€ mensuals (calculats amb la fórmula: superficie útil de l'habitatge* Índex de referència de preus de lloguer-àrea inferior*0,85).  En cas de la línia 2 la renda de lloguer mantindrà les condicions anteriors en el nou contracte.de lloguer amb la OLH.
 • Vinculació a la Borsa:  L'habitatge quedarà vinculat a la Borsa de l'OLH per un període mínim de 5 anys (en cas de persones físiques) i de 7 anys (en cas de persones jurídiques).  En el cas que l'habitatge quedés sense persona arrendatària durant els 2 primers anys, comptats des de la data del 1er contracte d'arrendament, l'habitatge seguirà vinculat a la Borsa durant el temps que s'estipuli en el nou contracte d'arrendament que se signi.  En el cas de la línia 2, un cop finalitzades les obres, s'haurà de fer nou contracte de lloguer per un període mínim  5 anys (en cas de persones físiques) i de 7 anys (en cas de persones jurídiques).
 • Els habitatges han de disposar de cedula d'habitabilitat o bé estar en disposició d'obternir-la un cop executades les obres.
 • Les obres i actuacions no poden estar començades en el moment de la sol·licitud dels ajuts.
 • El termini per executar les obres en aquest habitatge será de 6 mesos desde la formalització del Conveni amb l'Oficina Local d'Habitatge.
 • Es limita la concessió d'aquests ajuts a un màxim d'habitatge/actuació per persona beneficiària.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran optar a les subvencions les persones físiques, les persones jurídiques, les comunitats de bens i altres entitats sense personalitat jurídica que siguin propietàries d'un habitatge que es comprometin a destinar-lo a la Borsa d'Habitatge de lloguer social de l'Oficina Local d'Habitatge que no siguin ens integrant del sector públic i no incorrin en cap causa de prohibició de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 

Quina documentació cal aportar?: 

a) Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge. Si no se'n disposa cal aportar-la amb el final d'obra.
b) Certificació energètica de l’habitatge. Si no se’n disposa cal aportar-la amb el final d’obra.
c) Descripció de les obres a realitzar.
d) Fotografies estat inicial de les obres.
e) Pressupost de l’empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte i mòduls de rehabilitació detallats a l’article 11 d’aquesta convocatòria.

Quan es pot demanar?: 

Del 8 de juny al 31 d'octubre de 2023.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 • Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge.

 • Presencialment a les oficines de Sostenibiliat, Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Valls (c. Paborde, 6-8).

 •  Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, sol·licitant cita prèvia.

 •  Telemàticament a través de la seu electrònica.

Departament responsable: 

HABITATGE

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica