Tràmits i Serveis

SUBVENCIÓ PER OBRES DE REFORMA LLOGUER SOCIAL

Descripció del tràmit: 

 

L’objecte d’aquesta subvenció és regular l’atorgament de subvencions per aquells propietaris d’un habitatge que facin obres de reforma i el posin a lloguer auditat i tutelat a trevés de l’Oficina d’ Habitatge de Valls.

La finalitat d’aquests ajuts és aconseguir incrementar el parc de lloguer social.

 

►Tipus de reforma protegible per a la posada al dia dels habitatges desocupats que es destinin al lloguer:
 
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les
condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera
immediata per un llogater.
 
b) Les instal·lacions d'aigua, gas – inclosa la calefacció -, electricitat i sanejament, per a
l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 
c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions
necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.
 
d) Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els
tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixin les normatives vigents, inclosos els
tancaments de protecció d'exteriors tipus persianes.
 
e) Supressió de barreres arquitectòniques.
 
►Tipus d’actuacions de reforma per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges llogats
 
Actuacions que suposin una millora energètica, entesa com una disminució en el consum d’energia, o millora en la sostenibilitat, en els àmbits següents:
a) Aïllament tèrmic: consisteix en afegir material aïllant en façanes, terres i cobertes de l’edifici o afegir un gruix d’aïllament extra al que ja tenia el propi edifici.
 
b) Buits: consisteix en substituir buits (vidres i marcs) ja existents i/o millorar alguna o
vàries de les seves característiques.
 
c) Instal·lacions: consisteix en substituir o afegir instal·lació d’ACS, calefacció, refrigeració, contribucions energètiques, il·luminació, aire primari, ventiladors, bombeig o torres de refrigeració en funció de l’ús i les necessitats.
 
d) Altres: altres actuacions que suposin millores en els àmbits d’eficiència energètica i
sostenibilitat no contemplats en els punt anteriors.
 
Els habitatges que es posin en lloguer hauran de reunir les condicions següents:
  • Estar desocupats en la data de contractació del lloguer.

  • Disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Podran optar a les subvencions les persones propietàries d'habitatges, que hagin signat amb l'Oficina d'Habitatge de Valls el corresponent:

  • conveni, per un període mínim de 5 anys

  • i contracte de lloguer, per un període mínim de 12 mesos

Quina documentació cal aportar?: 

(Original i fotocòpia de tota la documentació)

  • Document identificatiu del sol·licitant.

  • Acreditació de la representació en la qual manifesta actuar, si és el cas.

  • Factures de les obres realitzades i comprovants de pagament.

  • Pòlissa d'assegurança de risc d'impagament i desperfectes de l'habitatge, en cas d'haver-se contractat.

Quan es pot demanar?: 

En el termini establert a la convocatòria del 22 de setembre al 3 de novembre de 2021.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

 

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o telemàticament a través de la seu electrònica. Si ho feu telemàticament, haureu d'adjuntar el PDF del tràmit a la instància general que trobareu a la seu electrònica.

  • Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge

Departament responsable: 

HABITATGE

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica