Tràmits per àrees

Tota la informació necessària per tramitar.

En aquest apartat trobareu informació pràctica sobre el catàleg de tràmits que ofereix l'Ajuntament de Valls:

Com se sol·liciten, quina documentació es requereix, la normativa que els regula i fins i tot iniciar el tràmit per Internet si estigués disponible.

Finestreta Única Empresarial (Activitats)

Comunicat que realitza la persona titular de l'activitat quan aquesta cessa la seva existència.

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos.

 

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica inclosa a l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tèctic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Per a les activitats econòmiques incloses a l'annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, (veure columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari especific:  https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/

Es el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats que apareixen relacionades a l'Annex 4 de l'Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls, i que no estiguin inclosos en la normativa sectorial ( ni a la llei 20/2009 i la llei 16/2015).

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

No es pot fer aquesta transmissió quan l’activitat sigui objecte d’un procediment d’inspecció o comprovació i control, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d’exigència de responsabilitats administratives, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc no es pot transmetre l’activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

El canvi de titularitat d’activitats subjectes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa es resol mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d’Obertura, o Comunicació prèvia d’obertura creat a tal efecte.

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Obligats: Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l’annex II de l’esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d’activitats estables.

Les comunicacions presentades d’acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. La presentació de la comunicació faculta l’Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la comunicació per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament la inscriurà al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

Mitjançant la Comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat, d’acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'us turístic.

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions imoprtants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

Els criteris per a qualificar la modificació de no substancial, són els disposats als articles 4.H) i 59 de la LLei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCCA).

 

D’activitat sotmesa a llicència:

La modificació no substancial amb efectes s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

 

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia que comporti un canvi substancial de l'activitat,  estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme les activitats, no subjectes a llicència:

 • El grup d'activitats d'establiments d'espectacles cinematogràfics de >500m2, sempre que, en el cas de realitzar-se obres, s'hagi efectuat el control preventiu en matèria d'incendis en el decurs de la seva tramitació administrativa.

 • El grup d'activitats vinculades a establiments de restauració de < o igual 500m2 o < o igual 500 persones d'aforament.

 • El grup d'activitats d'establiments de begudes, fent-se extensiu a totes els establiments destinats a activitats recreatives musicals de < o igual 500m2 o < o igual 500 persones d'aforament.

 

Està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

 

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars,que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.

 • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

 • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 • Els espectacles públics o activitats recreatives extraordinàries de Baix aforament.

Caldrà que l’Ajuntament emeti o sol·liciti, segons si és o no competent, informe de conformitat de l’activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i trànsit, si l’activitat afecta en aquests àmbits.

 • No s'hi troben sotmesos els actes i celebracions de caracte veinal o associatiu, d'aforament baix o mitjà, els espis oberts- de caràcter públic o privat- i actes inclosos al catàleg de Patrimoni festiu de Catalunya, sempre que no comporti risc greu per la seguretat de les persones, pels drets a tercers o per la integritat dels espais públics.

Mitjançant la Comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat:

-Per als centres de culte en els supòsits de centres de titularitat pública o privada que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'una activitat de culte quan els espais útils per al culte no superin els cent metres quadrats i l'aforament previst no superi les noranta persones., d’acord amb el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.

La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 

Obligats: Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits:

 • En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:

  a) que estigui situada fora de polígons industrials.

  b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial.

  c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)

 • Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

 

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

 • Els grups d'activitats vinculades a establiments de restauració de >500m2 i >500 persones d'aforament.

 • El grup d'activitats d'establiments de begudes, fent-se extensiu a tots els establiments destinats a activitats recreatives musicals de >500m2 i >500 persones d'aforament.

 • Establiments públics amb reservats annexos on es realitzen activitats de naturalesa sexual.

 • Els establiments destinats a espectacles teatrals, a espectacles d'audició i a espectacles musicals.

 • Els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia.

 

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

Mitjançant la comunicació prèvia l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat:

-Per als centres de culte en els supòsits de centres de titularitat pública o privada que tinguin per finalitat la realització continuada en el temps d'una activitat de culte quan els espais útils per al culte superin els cent metres quadrats i l'aforament previst superi les noranta persones, d’acord amb el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis.

 

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

 • En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

 • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

Acció Comunitària

 

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts a les associacions i entitats del municipi de Valls que actuen en matèria d'acció social i, concretament, en l'àmbit de la promoció i la inclusió social a la població de Valls.

Les subvencions en matèria d'acció social tenen per objecte col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l'adolescència, les dones, els immigrants, les persones grans, les persones amb discapacitats i/o malalties i altres col·lectius en situació de risc i exclusió social, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i voluntariat social i a l'atenció de greus mancances o d'emergència social.

Justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de la subvenció, segons establert en les bases reguladores.

No es podran atorgar noves subvencions si no estan degudament justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini per a la seva justificació.

La manca de justificació o la justificacio incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul.lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament de les condicions previstes.

Alcadia

Sol·licitud per a poder celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament de Valls.
L'Alcalde és qui té la potestat de celebrar casaments civils. Tanmateix, aquesta potestat pot ésser delegada en els/les regidors/es de l'Ajuntament.

FINALITZACIÓ  TERMINI  PRESENTACIÓ INSTANCIES

Sol·licitud de col·laboració econòmica per a la realització d’activitats des del moviment veïnal.

Benestar Social

L’Ajuntament de Valls estableix un conjunt d'ajuts i mesures per tal de pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

Les persones nouvingudes que estiguin interessades en conèixer l'oferta formativa del nostre municipi, ja sigui de cursos d'acollida o d'alfabetització de castellà i/o català, han d'omplir aquest formulari.

 

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de l'habitatge en els procediments d'obtenció d'una autorització inicial de residència temporal per reagrupament familiar.

Per més informació del tràmit consultar www.gencat.cat

Aquest document serveix per a acreditar l'adequació de la vivenda en el proces de renovació d'una autorització de residència per reagrupament familiar, en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per obtenir el reagrupament de la seva familia.

Si no hi ha hagut canvi de domicili al moment de la seva renovació, no és necessari presentar l'esmentat informe.

Per més informació consulteu a: www.gencat.cat

Sol·licitud d'informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal) que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i en situació administrativa irregular, que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per l'arrelament social.

Per més informació consultar a: www.gencat.cat

Aquest informe facultatiu servirà per a acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per a reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi).

Per més informació consultar a:  www.gencat.cat

El servei d'ajuda a domicili (SAD) és una prestació bàsica dels serveis socials, de caràcter social, no sanitari, que ofereix un conjunt integrat, organitzat i coordinat d'accions i serveis per oferir el suport personal, atenció i ajut, des d'un vessant preventiu, assistencial i educatiu a les persones/famílies amb dificultats de desenvolupament, manca d'autonomia personal, disminució o especial problemàtica familiar. Aquests serveis es portaran a terme, principalment, al domicili de la persona/família beneficiària per tal d'evitar o retardar situacions d'internament i per mantenir a la persona/família en el seu medi, amb garanties d'una atenció adequada.

El servei inclou:

 • Atenció a la persona i cura de la llar.
 • Atenció a les famílies en situació de risc social, vulnerabilitat o desestructuració.
 • Neteja de la llar.
 • Neteja de xoc.

El servei de teleassistència domiciliària ofereix als usuaris una atenció permanent a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Amb un equipament de comunicacions i informàtica específica, permet que els usuaris en situació d'emergència, i solament polsant un botó que porten al damunt constantment, puguin entrar en contacte verbal, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any amb un centre atès per personal de Creu Roja. També es realitza un seguiment permanent dels usuaris.

 

    --- TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES FINALITZAT ---

Concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar, destinats a l'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris. (de P-3 a 4t. ESO)

TRÀMIT TANCAT

Poden sol·licitar la subvenció per a fer front al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) les persones i famílies monoparentals que presenten necessitats econòmiques i que compleixen els requisits establerts a les bases reguladores d'aquesta subvenció.

 

TRÀMIT TANCAT

 

Poden sol·licitar la subvenció per a front al pagament de la taxa de recollida de la brossa domiciliària les persones que es trobin en alguna de les situacions socioeconòmiques determinades en les bases establertes.

El Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut han subscrit un conveni de col·laboració que estableix el circuit per a la concessió de les targetes d'aparcament provisional (TAP).

La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d'un any, i es pot prorrogar per un període igual, sempre que es mantinguin les condicions inicials requerides per al seu atorgament.

****  PRÒRROGA VIGÈNCIA TARGETES ***

La sol·licitud d’aquesta targeta permet l’acreditació del vehicle d’un titular/beneficiari que presenti disminució física per a poder accedir a les reserves i condicions especials d’estacionament. No obstant això, en supòsits degudament justificats, es pot atorgar la targeta a persones que no condueixin, respecte als vehicles que les transportin.

 

PRORROGA VIGÈNCIA DE LES TARGETES: Es prorroga la validesa de les targetes d’aparcament de qualsevol modalitat que hagin caducat en el període comprès entre l'1 de març de 2020 i la data de finalització de l'estat d'alarma, fins a 1 any després de la finalització d'aquest estat i les seves successives pròrrogues.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació a l'Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.

Cultura

 

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts a les associacions que componen el teixit cultural de Valls, per tal de promoure l'activitat cultural de la ciutat i envigorir aquest sector.

Devolució de les entrades i abonaments dels espectacles de la temporada estable dels Teatres de Valls:

 • LA DONA DEL 600 (14/03/20)

 • EL FAUNE, EL DRAC I EL DIMONI (21/03/20)

 • EL PETIT DE CAL ERIL (28/03/20)

 • VAIG SER PRÒSPER O RECORDANT LA TEMPESTA (05/04/20)

 • LAIKA (18/04/20)

 • LA TIETA CLARA (19/04/20)

 • COBERTURA (25/04/20)

 • UNA HISTÒRIA REAL (09/05/20)

 • BONA GENT (20/06/20)

Qualsevol entitat vallenca o no, que vulgui organitzar un espectacle d'arts escèniques o musicals pot fer ús del Teatre Principal o del Centre Cultural, segons les condicions que estableixi la Xarxa de Cultura.

A tenir en compte : Amb motiu de les mesures sanitaries adoptades a causa de la covid-19, cal que consulteu al REGLAMENT DE CESSIÓ A TERCERS, que regula l'us d'aquest espais en l'actualitat. També tingueu en compte, la documentació a presentar indicada més avall.

Ensenyament

 

INSCRIPCIONS ON-LINE

 

El Casal d'Estiu ofereix infants i joves de la nostra ciutat la possibilitat de gaudir durant els matins del mes de juliol d'un seguit d'activitats pròpies de l'estiu: activitats d'aigua, sortides, desenvolupament de projectes triats mateixos nens i nenes... Tot centrat en l'educació i en el lleure i conduït per un equip de monitors i monitores amb molts anys d'experiència.

El Casal té lloc a les instal·lacions de l'escola Baltasar Segú, entre els dies 28 de juny i 30 de juliol de 2021.

Per a més informació: horari, preus, organització consulteu el web www.casaldestiuvalls.net

 

******** REUNIÓ INFORMATIVA:   11 de juny a les 19:00. *******

Confirmar assistència omplint el següent formulari

La preinscripció és el procés d'admissió d'alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d'infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés té un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius,

 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d'admesos.

 • Un cop admès/a s'ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

 Per més informació de les llars del municipi de Valls,  cliqueu AQUI.

 
        -- INFORMACIÓ ACTUALITZADA --
 

La preinscripció és el procés d'admissió d'alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d'infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés compren un període de preinscripció i un altre de matriculació.

Procés:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius.

 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d'admesos.

 • Un cop admès/a s'ha de procedir a formalitzar la matricula al centre corresponent.

S'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

Per a més informació consultar a: www.gencat.cat/ensenyament

Ajuts a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en llar d'infants de titularitat municipal (Llar d'infants Els Tabalets / Xiquets i Xiquetes), que suposen una reducció del 50% o del 30% de la quota mensual, segons els ingressos justificats.

Esports

Devolució de la part proporcional del preu públic pagat i no gaudit dels serveis esportius municipals,

a partir del 13 de març.

 

TRÀMIT TANCAT

Concurs-oposició per cobrir dues places de personal de consergeria al 100% de la jornada laboral, en règim laboral temporal, fins a la seva cobertura definitiva, amortització o altre situació conforme dret que consten a la relació de llocs de treball i a la plantilla del Patronat d’Esports de Valls vigents.

Governació

Sol·licitud per a poder utilitzar l'espai Biblioteca Popular Carles Cardó.

Sol·licitud per a poder utilitzar per a actes diversos i espectacles les instal·lacions de la sala  “Kursaal”.

Habitatge

 

L'objecte d'aquestes bases es regularitzar l'atorgament d'ajuts per a fer front al pagament de l'Impost Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI) per a titulars de finques destinades a lloguer auditat i tutelat a través de l'Oficina d'Habitatge de Valls.

La finalitat d'aquests ajuts és aconseguir la reducció de les càrregues impositives per als subjectes passius propietaris d'un habitatge destinat a la borsa d'habitatge per lloguer social.

Es concedirà una subvenció sobre la quantitat abonada en el darrer rebut de l'IBI pagat, en un percentatge que anirà del 50 % al 100% , segons els paràmetres establerts.

 

Constitueix l'objecte de la subvenció la concessió d'ajuts per al pagament del lloguer durant el període de l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2021, per tal de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en aquest règim.

 

L’objecte d’aquesta subvenció és regular l’atorgament de subvencions per aquells propietaris d’un habitatge que facin obres de reforma i el posin a lloguer auditat i tutelat a trevés de l’Oficina d’ Habitatge de Valls.

La finalitat d’aquests ajuts és aconseguir incrementar el parc de lloguer social.

 

►Tipus de reforma protegible per a la posada al dia dels habitatges desocupats que es destinin al lloguer:
 
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les
condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera
immediata per un llogater.
 
b) Les instal·lacions d'aigua, gas – inclosa la calefacció -, electricitat i sanejament, per a
l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 
c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions
necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata.
 
d) Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els
tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixin les normatives vigents, inclosos els
tancaments de protecció d'exteriors tipus persianes.
 
e) Supressió de barreres arquitectòniques.
 
►Tipus d’actuacions de reforma per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges llogats
 
Actuacions que suposin una millora energètica, entesa com una disminució en el consum d’energia, o millora en la sostenibilitat, en els àmbits següents:
a) Aïllament tèrmic: consisteix en afegir material aïllant en façanes, terres i cobertes de l’edifici o afegir un gruix d’aïllament extra al que ja tenia el propi edifici.
 
b) Buits: consisteix en substituir buits (vidres i marcs) ja existents i/o millorar alguna o
vàries de les seves característiques.
 
c) Instal·lacions: consisteix en substituir o afegir instal·lació d’ACS, calefacció, refrigeració, contribucions energètiques, il·luminació, aire primari, ventiladors, bombeig o torres de refrigeració en funció de l’ús i les necessitats.
 
d) Altres: altres actuacions que suposin millores en els àmbits d’eficiència energètica i
sostenibilitat no contemplats en els punt anteriors.
 
Els habitatges que es posin en lloguer hauran de reunir les condicions següents:
 • Estar desocupats en la data de contractació del lloguer.

 • Disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica.

Hisenda i Finances

Sol·licitud per fraccionar o ajornar els deutes que es troben en període voluntari de pagament.

Només es podran ajornar o fraccionar el pagament de deutes d'un import igual o superior a 100 €, prèvia sol·licitud. Només de forma excepcional, es podran ajornar o fraccionar els deutes d'un import inferior a 100 €, previ informe dels Serveis Socials Municipals.

Petició de certificat que acrediti que no es tenen deutes amb l'Ajuntament de Valls.

Acció Cívica i Joventut

Devolució de la part proporcional o la totalitat del preu públic pagat i no gaudit a causa de la suspensió dels serveis/activitats del Centre Cívic.

 

Atorgament de suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu per al curs 2021-2022. Més informació www.vallsjove.cat

L'objecte d'aquesta convocatòria és col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats juvenils i d'educació en el lleure sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir al finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut lúdic, formatiu, festiu, de foment de la cohesió social i de dinamització comunitària o de lleure educatiu orientades a la població adolescent i jove, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i de voluntariat, durant el període comprès entre setembre de 2020 i agost de 2021.

És objecte d'aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per fer front a les despeses d'accés a l'habitatge a joves que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades en les bases de subvenció.

L'ajut es concreta en un percentatge econòmic de les despeses dels dos primers mesos del lloguer i de les despeses de l'administrador de finques d'un habitatge, amb o sense mobles, que tingui les condicions d'habitabilitat legalment previstes per garantir-ne l'ús com a residència habitual.

Per a més informació a www.vallsjove.cat

Medi Ambient

Els establiments generadors de residus comercials o assimilables que optin per gestionar tots els seus residus mitjançant un gestor autoritzat, podran sol·licitar l'exempció del pagament de la taxa de recollida de residus.
 
Per sol·licitar-ho caldrà acreditar que es gestionen tots els seus residus mitjançant un gestor de residus autoritzat, tot adjuntant el/s contracte/s signat/s amb un gestor/s de residus degudament autoritzat/s, o bé un certificat emès pel gestor, en el que s’hi faci constar de forma expressa la recollida i gestió de les següents fraccions: paper/cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, matèria orgànica i fracció resta (altres residus no reciclables).

La normativa vigent estableix la obligatorietat de disposar d'una llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que s'atorgarà a aquelles persones que compleixin els següents requisits:

1. Ser major d'edat

2. No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privar per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

3. No haver esta sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'apartat 3 de l'art. 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.

4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos

5. Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a: 150.253,03 €.

La llicència té un periode de vigència de CINC ANYS i es pot renovar per periodes successius de la mateixa durada, presentant la mateixa documentació requerida per a la obtenció inicial.

Es personal i intransferible i es tramitarà una llicència per a cada animal

Són considerats GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, els que s'estableixen a l'ANNEX I i ANNEX II, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.

 

L'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida d'andròmines (mobles vells, electrodomèstics espatllats, objectes voluminosos, etc.).

La recollida es fa a la via pública i els operaris no accedeixen als domicilis particulars.

La sol.licitud del servei s'ha de fer com a molt tard     FINS DIJOUS A LES 14 hores.

Les andròmines s'han de dipositar el dijous al vespre, i són recollides divendres al matí.

En cas que els divendres sigui festiu, constacteu amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Sol·licitud per poder retirar material dipositat a la deixalleria municipal.

S’aplicarà una reducció de la taxa de la Recollida i gestió de residus municipals i comercials, a les activitats que participin en algun sistema de prevenció del malbaratament alimentari, segons la classificació següent:

 • Comerços al detall generadors de matèria orgànica

 • Comerços a l'engròs generadors de matèria orgànica

 • Restaurants, bars-restaurants i serveis de càtering

Els interessats hauran de presentar a l'ajuntament la documentació justificativa de la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari:

Declaració responsable degudament omplerta i signada relativa a la participació en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari, i declaració de la quantitat donada anualment.

Conveni signat amb l’ajuntament, conveni signat directament amb una entitat social, o bé acreditació de la participació en un altre sistema.

Certificat emès per l’entitat receptora o pel gestor del sistema de prevenció del malbaratament alimentari relatiu a la quantitat anual donada en el darrer exercici tancat.

 

INSPECCIÓ:

- L’Ajuntament inspeccionarà les activitats que hagin sol·licitat acollir-se a aquesta tarifa. S’inspeccionarà un mínim de 10 sol·licituds/any, que es seleccionaran aleatòriament. Els interessats queden obligats a facilitar la inspecció.

- Es desestimaran les sol·licituds que obtinguin un informe amb resultat desfavorable.

- La detecció de frau suposarà la denegació de la sol·licitud per a l’any en curs i podrà suposar una liquidació complementària.

 

FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

Amb l'objectiu de fomentar el reciclatge dels residus que es generen en els domicilis particulars, es preveu aplicar una reducció de la Taxa per la recollida i gestió dels residus municipals i comercials.

Es podran aplicar les tarifes ambientals, segons els nivells que s’indiquen a continuació:

 • NIVELL 1: Participació al sistema de recollida selectiva en l’àmbit domèstic. S’aplicarà un 20 % de reduccióPer a més informació clicar  AQUÍ  i  www.vallsmillora
 • NIVELL 2: Us freqüent de la deixalleria. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1. S’aplicarà un 40% de reduccióPer a més informació clicar   AQUÍ  i  www.valls.cat

 • NIVELL 3: Tarifa per autocompostatge. Per acollir-s’hi cal donar compliment al Nivell 1 i Nivell 2. S’aplicarà un 50% de reducció.   Per a més informació  AQUÍ

Mobilitat

Aquest tràmit permet que el/la titular d'una llicència de taxi la pugui transmetre a una altra persona (física o jurídica) amb l'autorització prèvia de l'ens que l'ha concedit.

Llicència que concedeix l'Ajuntament per a poder fer la substitució d'un vehicle per un altre dedicat al servei de taxi.

Emissió d'un informe que justifica la distància entre dos punts de la ciutat de Valls. Principalment és el document que es demana en relació a la sol·licitud d'un ajut al transport escolar per justificar la distància que hi ha entre el domicili del sol·licitant i el centre educatiu.

Reserva d'estacionament personalitzada propera al seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis d'acord amb els termes regulats l'ordenança vigent.

Multes

Comunicació de les dades de la persona responsable d'una multa de circulació o aparcament.

 • Si s'efectua el pagament amb descompte, el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació.

 • En cas que no faciliteu les dades completes de la persona conductora o que no annexeu la documentació corresponent, l'òrgan instructor del procediment sancionador entendrà que no s'ha realitzat el tràmit correctament.

 • La persona identificada disposarà d'un termini per pagar amb descompte a partir del moment que se li notifiqui la denúncia.

OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

És la sol·licitud d'inscripció al padró municipal d'habitants al municipi de Valls.

Sol·licitud d'atorgament d'una localitat funerària en règim de concessió a 50 anys.

Sol·licitud d'atorgament d'una localitat funerària en règim de concessió a 50 anys, provinent d'un nínxol en règim de lloguer.

Donar de baixa la llicència de gual atès que ja no hi ha aprofitament, amb efectes a l'exercici immediatament posterior a la data de la sol·licitud.

Si a l'accés hi ha rebaix de vorera, es requerirà a la persona interessada la seva reposició a l'estat inicial. El seu compliment estarà condicionat a la concessió de la baixa del gual.

FINALITZACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Concedir bonificació sobre la quota íntegra de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana (IBI) corresponent a la finca que sigui el domicili habitual, per tenir la condició de família nombrosa.

Es considera com a domicili familiar habitual l'immoble en el que constin empadronats tots els membres de la unitat familiar.

El percentatge de bonificació serà el que es detalla a continuació:VALOR CADASTRAL DEL DOMICILI FAMILIAR HABITUAL

Bonificació

Inferior a 30.000,00 €

90%

Entre 30.000,00 € i 40.000,00 €

70%

Entre 40.000,01 € i 50.000,00 €

50%

Superior a 50.000,00 €

30%

Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, gaudiran d'una bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles, sempre que es compleixin els següents requisits i que, previament, s'hagi obtingut la corresponent LLICENCIA D'OBRES, per la que es gaudira una bonificació de l'impost construccions i obres:

 

 • Que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (Serveis d'Indústria de la Generalitat. Marcatge CE)

 • Es destinin exclusivament ús d'habitatge

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge (o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule)

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2kwp.

 • Que la seva construcció (o rehabilitació) hagi finalitzat abans del 2005.

 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la presentació de la sol·licitud de llicència d'obres.

 

La bonificació a aplicar serà:

 

 • el 50% els primers cinc anys

 • el 25% del 6è al 10è any.

S'estableix una bonificació del 100% de l'impost de vehicles per aquells vehicles que estiguin matriculats amb una antiguitat mínima de 25 anys.

Els vehicles amb motor elèctric o amb tecnologia de tipus híbrida (gasolina/elèctric o dièsel/elèctric) gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost.

Sol·licitud de modificació de les dades del padró municipal d'habitants per canvi de domicili, sempre que sigui dins del terme municipal de Valls.

S'està obligat a canviar la titularitat en cas de mort del titular del dret funerari, perquè totes les localitats funeràries han d'estar a nom d'una persona viva.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o posteriors

 • Donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

En el cas d'habitatges de nova construcció, a més, es verifica el compliment dels controls de qualitat obligatoris en la construcció d'habitatges.

Els locals, estudis, etc. no poden disposar de cèdula d'habitabilitat, ja que no tenen la consideració d'habitatge.

La cèdula d'habitabilitat és un document vinculat a l'habitatge i independent de la propietat. Té una vigència de 15 anys. Transcorregut aquest termini és obligat sol·licitar-ne una de nova.

La informació continguda en la cèdula és considerada valida i suficient sobre les condicions físiques de l'habitatge, a l'efecte de venda o arrendament.

En cas d'habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació.

Per poder participar en les eleccions cal estar correctament inscrit al cens electoral.

Sol·licitud per part de les persones interessades d'un document acreditatiu de les dades físiques, jurídiques o econòmiques que figurin als Cadastres immobiliaris rústics i urbans (referència cadastral, calor cadastral, titularitat i dades físiques)

Document emès per l'Ajuntament de Valls que certifica l'empadronament de la persona sol·licitant, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants.

El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'inscripció que consten al padró municipal d'habitants. La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Existeixen diversos tipus de certificat que es relacionen a continuació que, la persona interessada podrà demanar en funció del tràmit que hagi de realitzar. Entre d'altres:

 • Certificat d'empadronament

 • Certificat històric d'una persona que no consta actualment empadronada

 • Certificat amb història de les adreces en les quals la persona interessada ha constat empadronada

 • Certificat d'acreditació de l'adreça on residia una persona que consta de baixa del padró per defunció

Aquest tràmit serveix per sol·licitar un certificat dels béns d'un titular segons els padrons cobrables municipals.

El certificat de béns es un document que serveix per acreditar si la persona sol·licitant figura com a titular de bens als padrons fiscals de l'ajuntament de Valls, ja siguin bens immobles (rústics i urbans) o bens mobles.

El certificat de béns acredita els bens mobles i immobles que consten a nom de la persona interessada als registres tributaris municipals de l'any en curs.

Un certificat digital  és un document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.
L'idCAT permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s'envien per internet.
Amb l'identificador digital idCAT es poden signar correus i documents electrònics i fer-hi operacions. Així, els tràmits per aquestes vies podent tenir validesa oficial, cosa que sense idCAT no seria possible.

En els casos en què es produeix un canvi de nom o titularitat d'un terreny de naturalesa urbana (venda de finques, donacions, herències i altres), cal que els ciutadans declarin les dades necessàries per poder liquidar l'impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

Si s'escau, l'Ajuntament procedirà a actualitzar les dades a efectes dels rebuts: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Taxa per a la Recollida i Gestió de Residus Municipals.

Quan s'ha pagat l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica d'un vehicle que durant l'any ha estat donat de BAIXA DEFINITIVA durant la Prefectura de Trànsit, la persona interessada pot demanar la devolució de la part proporcional de l'impost, tenint en compte la data de la baixa i que el càlcul de l'import a retornar s'efectua per trimestre vençut.

Aquest tràmit permet l'alta, la modificació i la baixa de la domiciliació bancaria pels impostos, taxes i preus públics de generació periòdica, inclosos en el calendari fiscal.

Demanar un duplicat de la placa d'accés de vehicles per robatori o deteriorament.

Sol·licitar un duplicat de la xapa identificativa per motiu de pèrdua o deteriorament

Sol·licitar el duplicat del títol d'una localitat funerària en cas que s'hagi perdut l'original.

Estaran exempts de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, aquelles persones que siguin titulars d'un vehicle i que tinguin la condició de discapacitat reconeguda oficialment igual o superior a un 33%.

TEMPORALMENT FORA DE SERVEI

El DNI és el document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular. Constitueix el justificant complet de la seva identitat, i serveix, excepte prova en contra, per acreditar la nacionalitat espanyola del seu titular i les dades personals que consigna.

El DNI electrònic facilita múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics i assegura la identitat dels participants en la comunicació.

Els animals de companyia han d'estar inscrits al cens municipal d'animals de companyia de l'Ajuntament de Valls.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal d'animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d'un microxip.

En cas de gossos que són considerats potencialment perillosos, a més de la inscripció al cens municipal, s'haurà de demanar la LLICENCIA PER A LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Permís que es dóna a les persones titulars d'activitats de restauració (bars, cafeteries, restaurants...) que vulguin instal·lar una terrassa amb taules i cadires a la via pública.

 • Cal que la persona que demani la terrassa tingui la corresponent llicència d'activitat al seu nom.

 • Quan es tracti d'una terrassa existent a nom d'un titular anterior, cal que el nou titular faci aquest tràmit igualment.

L'Ajuntament de Valls posa a disposició de la ciutadania els formularis de sol·licitud adaptats a cada tràmit en els quals s'indica quina és la documentació especifica que s'ha d'adjuntar.

Es convenient no utilitzar aquest imprès si existeix un imprès especific pel tràmit a realitzar, ja que el model especific detalla les dades imprescindibles aixi com la documentació que cal adjuntar.

Tampoc es convenient iniciar un tràmit amb certificat digital amb aquest imprès si el tràmit en qüestió implica el pagament d'unes taxes, impostos i preus públics o el dipòsit d'una fiança.

Sol·licitar la modificació de la longitud autoritzada a la llicència de gual.

Per a la crema procedent de treballs agrícoles, la Generalitat obliga demanar un permís a través de l'Ajuntament mitjançant una comunicació quan el perill és menor (entre el 15 d'octubre al 14 de març), i a través d'una sol·licitud d'autorització quan el risc és màxim (entre el 15 de març i el 15 de juny).

Entre el 16 de juny i el 14 d'octubre QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOC.

Es pot fer foc a partir del 15 d'octubre fins al 14 de març, prèvia sol·licitud de “comunicació de crema” a l'ajuntament de Valls.

Qualsevol altre tipus de crema s'ha de sol·licitar directament al Cos d'agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. (Ctra. del Pla, 253 nau 1. Tel. 977.608.654)

Presentar una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l'Ajuntament.

A través d'aquest procediment es poden presentar les queixes, les iniciatives o els suggeriments que els ciutadans estimin convenients sobre la ciutat o els serveis aixi com efectuar les consultes necessàries relacionades amb l'Ajuntament de Valls.

Les queixes no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu, ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts per la normativa vigent.

La presentació d'una queixa no condiciona, de cap manera, l'exercici de les accions o els drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figurin com interessats.

Tots els ciutadans que ho considerin oportú poden presentar una queixa o un suggeriment per deixar constància de la seva insatisfacció amb els serveis prestats i també de les iniciatives o idees que estimin convenients aportar per la millora dels serveis competència de l'Ajuntament de Valls.

Presentació d'un recurs contra un expedient en període voluntari.

Renovació concessió localitat funerària per un període de 50 anys.

Comunicat de renúncia d'una concessió funerària.

Comunicat de renúncia d'un nínxol en règim de lloguer.

Sol·licitud que realitza un ciutadà per realitzar la reserva d'estacionament i/o tallament de carrer per realitzar una activitat, com podria ser instal·lació d'un element per obres, realització de mudances, realització de treballs, càrrega i descàrrega de transports en obres...

Sol·licituds d’autorització per a la reserva d’aparcament i entrada de vehicles a l’interior de les finques mitjançant l’aprofitament de les voreres i/o espais reservats.

Trasllat de restes dins del propi cementiri municipal o a altres poblacions.

Document informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar la residència i domicili habitual d'una persona tal com consta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Valls.

La validesa d'aquest document és de 3 mesos.

Participació i Igualtat

La convocatòria dels premis Dolors Vives i Rodón de l'Ajuntament de Valls, basats en treballs de dones i gènere i activitats que promocionen l'equitat de gènere, té per objecte regular l'atorgament dels premis destinats als treballs acadèmics i activitats de diferent format duts a terme per l'alumnat de centres educatius de Valls durant el curs acadèmic 2020-2021 o per entitats de Valls durant l'any 2021.

La finalitat d'aquesta convocatòria és la incorporació de la perspectiva de gènere i d'actuacions en formació, recerca, activitats i aprenentatge promovent i donant difusió a aquesta temàtica amb l'objectiu final d'afavorir la igualtat efectiva entre dones i homes i visibilitzar la diversitat de gènere i afectivosexual. Aquest objectiu s'emmarca dins d'una de les principals línies de treball del Pla de Política de Dones i d'Igualtat de Valls.

Per als premis Dolors Vives i Rodón s'estableixen les següents categories:

A) Treballs de recerca de batxillerat.

B) Treballs curriculars de formació professional de grau mitjà o grau superior.

C) Activitats de diferents formats en centres educatius.

D) Activitats de diferents formats d'entitats.

El registre municipal d'entitats vallenques es crea per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participació en el municipi de Valls.

Promoció, Comerç i Turisme

 

Concessió d'ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Barri Antic de Valls, dins el marc de dinamització econòmica que estableix la Llei de Barris i que es desenvolupa des de l'Ajuntament de Valls.

Els ajuts regulats en aquestes bases tenen la finalitat de donar suport a la implantació de nous establiments, o el trasllat dels ja existents, en locals llogats amb aquesta finalitat dins l'àmbit del Barri Antic, mitjançant un ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda als diferents mercats que es realitzen al municipi de Valls.

 • MERCAT DE LA ROBA: dimecres i dissabte.

 • MERCAT DE LA FRUITA I LA VERDURA: dimecres i dissabte.

 • MERCAT DE BROCANTERS: primer dissabte de cada mes.

 • MERCAT DE LA CALÇOTADA: darrer dissabte i diumenge de gener.

 • MERCAT DE SANT JOAN (FESTA MAJOR): setmana del 24 i 25 de juny.

 • MERCAT DE SANTA URSULA (La Fira): setmana del diumenge posterior al 21 d'octubre.

Concessió d'ajuts destinats a  incentivar les obres de millora d'establiments ja existents o implantació d'establiments comercials en l'àmbit del Pla d'Intervenció del Barri Antic de Valls (perímetre interior de les Muralles) i que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Valls.

Els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan al voltant de la línia de subvenció següent:

                 a) L'adequació i millora dels establiments ja existents o per trasllats d'aquests dins l'àmbit.

                 b) L'adequació i millora d'establiments de nova implantació.

S'exclouen de l'objecte de la subvenció:

- Les obres i actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l'obtenció de la llicència ambiental i/o les obres imprescindibles per adequar-se a la normatva d'aplicació.

- Les actuacions executades sense disposar de les preceptives llicències municipals i/o d'altres administracions.

Recursos Humans

Permet sol·licitar l’admissió en un procés selectiu de personal que correspon a una plaça de l'oferta pública d’ocupació o a un procés selectiu de caràcter temporal.

AQUEST TRÀMIT ESTÀ FORA DE SERVEI. PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ UTILITZEU LA INSTÀNCIA GENERAL

Permet presentar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs d’un procés selectiu que correspon a una plaça de la oferta pública d’ocupació o un procés selectiu temporal.

Secretaria

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública – tan a títol individual con en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquest ens.

En cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Sol·licitud que realitzen aquelles parelles de fet que vulguin deixar de ser-ho.

Causes que motiven la BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ en el registre municipal de parelles estables:

 • Per comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública

 • Per voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre

 • Per mort o declaració de mort d'un dels convivents

 • Per cessament de la convivència

 • Per matrimoni de qualsevol dels convivents

 • Per canvi de domicili d'un dels dos convivents

 • Per canvi de domicili dels dos convivents en un altre municipi

Presentació d'ofertes en els diferents procediments de contractació pública convocats per l'ajuntament, així com, per l'aportació de documents que hagin estat requerits als licitadors, per part de l'Ajuntament, durant la tramitació dels esmenats procediments.

Per tenir més informació detallada de cadascuna de les licitacions consultar l'apartat de PERFIL DEL CONTRACTANT/LICITACIONS.

Reclamació relativa amb qualsevol incidència i/o dany que pugui afectar a la ciutadania i que es refereixi al funcionament de l'administració.

Per poder portar i utilitzar armes de la categoria 4ª, fora del domicili, serà necessària l'obtenció d'una TARGETA D'ARMES que haurà d'acompanyar l'arma. Aquesta targeta és personal per un titular i arma concreta.

Armes de CATEGORIA 4ª:

 • Targeta d'armes tipus A (4ª 1): Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball,..). Té un període de vigència de 5 anys.

 • Targeta d'armes tipus B (4ª 2): Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball..). Té una vigència permanent.

Tresoreria

 

Tot creditor de l’Ajuntament, ja sigui creditor directe o endossatari, haurà de presentar una sol·licitud d’alta o, en el seu cas, de modificació de dades bancàries, degudament complimentat, per a l’ordenació de transferències al seu favor, segons el model que s’adjunta anomenat "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

Dita fitxa contindrà les dades fiscals identificatives dels tercers, el seu compta corrent, a on se li enviaran els pagaments municipals expedits al seu favor, així com la declaració d’informació a efectes tributaris.

L’ Ajuntament pagarà mitjançant transferència bancària a la compta que consti d’alta en la Tresoreria sense que se considerin per al pagament altres comptes, encara que figurin en la pròpia factura. No obstant, si la Tresoreria municipal disposa prèviament de les dades bancàries, per haver-se realitzat altres pagaments anteriorment, no és necessari aportar-los novament, salvat actualització de dades.

La Hisenda municipal queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada fins i tot d’errors o omissions consignats per els interessats en la "Sol·licitud de pagament per transferència, de modificació de dades bancàries i declaració d’informació a efectes tributaris", codi I-006-004.

Urbanisme

La concessió de l’autorització per a poder contractar el servei del subministrament d’aigua potable a l’empresa concessionària d’aquest servei (SOREA), sempre que no es disposi de la corresponent cèdula d’habitabilitat, ja que en cap cas es podrà efectuar la contractació del servei directament a les oficines de l’empresa concessionària (C/ Sant Antoni, 28 - Valls).

S'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que es projectin a l'àmbit del Barri Vell delimitat pel planejament urbanístic i siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal del Ple de la Corporació.

S'aplicarà una bonificació del 50% sobre la quota de l'impost a favor de les obres en immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar, quan en el moment de la seva construcció no haguessin estat obligats a incorporar aquests sistemes, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Que utilitzin col·lectors homologats per l'administració competent (serveis indústria de la Generalitat) (marcatge CE)

 • Es destinin exclusivament a ús d'habitatge

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanitària de l'habitatge, o del 70% si l'energia convencional s'aporta per efecte Joule .

 • Per instal·lacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2 kwa.

 • No estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la sol·licitud de la llicència d'obres.

Certificats que acrediten la numeració d’una finca, carrers i/o distàncies.

És un certificat en el qual consten els aspectes d'un terreny, la seva qualificació, la possibilitat de poder construir sobre ell, si compta amb els serveis urbanístics necessaris, si hi ha suspensió de l'atorgament de llicències o si és possible d'obtenir la llicència ajustada al Pla General, si la revisió del planejament és en curs, etc.

Obres sotmeses al règim de comunicació prèvia annex I:

 1. Substitució i suport d’elements puntuals estructurals secundaris dins d’un sostre.
 2. La formació de cambres de bany per envans i la modificació d’ obertures interiors que no afectin les parets de càrrega.

 3. El canvi, reforma o reparació de canals d’aigua en façana.

 4. L'arrebossat i pintat de parets o elements de façana.

 5. La formació o reforma de sòcols de façana o aplacats d’alçada no superior a 4 metres.

 6. La instal·lació de portes, finestres, persianes o reixes en obertures de façana.

 7. La construcció o reforma d’aparadors.

 8. La instal·lació d’anuncis, rètols o banderoles en façanes.

 9. La instal·lació o reforma d’elements de remat de l’obra en façana com trenca aigües, bancals i marge peus.

 10. La instal·lació de bastides i altres medis auxiliars com ara ponts penjats o escaladors.

 11. Quan la seva alçada sigui igual o superior a 3 metres o ocupin una superfície igual o superior a 25 m2, serà necessària la presentació d’un certificat del responsable o propietari de la bastida que acrediti els següents extrems:

  1. Que s’ ajusta a la normativa sobre seguretat i salut i es compleix amb la normativa laboral de la construcció.

  2. Que es disposa de pòlissa de responsabilitat civil.

  3. Que s'acredita el correcte muntatge i bon funcionament de la bastida durant l'estada a l'obra.

 12. Actuacions de rehabilitació de grau baix1:

  1. Obres de consolidació: Obres que tenen per objectiu reparar, restaurar i/o reforçar elements simples de l’estructura per garantir i/o restablir les condicions de seguretat estructural. Aquestes obres no poden, en cap cas incidir en els supòsits següents.

   1. Modificació del volum existent.

   2. Modificació del sostre existent.

   3. Modificació del nombre d’entitats existents.

   4. Modificació de la distribució i superfícies de les entitats existents.

   5. Canvi d’ús.

  2. Obres de reforma: Obres que constitueixen una actuació parcial amb algun dels objectius descrits als apartats anteriors i que inclouen alguna de les actuacions següents:

   1. Redistribució de les entitats sense modificació ni alteració dels seus límits.

   2. Canvi d’ús vinculat al descrit al punt anterior.

Aquestes obres no podran incloure cap de les següents actuacions:

 1. Modificació del volum existent.
 2. Modificació del sostre existent.

 3. Modificació del nombre d’entitats existents.

Obres sotmeses al règim de comunicació prèvia annex II:

 1. Reformes interiors d'habitatges, que no afectin envans, estructures ni façanes: reformes de cuines, safareigs i banys que comporti substitucions o col·locació de paviments (no addició de pavimentació), enrajolats, cel ras, sanitaris, taulell de marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per instal·lacions i pintura.

 2. Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries, que no afectin envans, estructures ni façanes.

 3. Substitució o canvi de l'enrajolat del paviment (no addició de pavimentació) o graonada.

 4. Enrajolar parets interiors (alicatar).

 5. Col·locació de paviment en planta baixa sobre solera (sense forjat sanitari).

 6. Canvi de fusteria de portes o finestres interiors sense modificació de forats.

 7. Canviar portes, finestres o persianes a façana sense modificar les dimensions de l'obertura ni l'homogeneïtat de la façana (tipus i color) segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.

 8. Col·locació de reixes a obertures de façanes, segons un únic model aprovat per la comunitat de propietaris.

 9. Reparació o millora d'arrebossats, enguixats i pintures de parets i sostres interiors, sempre que no requereixi instal·lació de bastides (a 3 m d'alçària com a màxim).

 10. Canviar o reparar instal·lacions interiors (aigua, gas, electricitat, telèfon, calefacció).

 11. Reparar o substituir baixants d'aigües pluvials (quan no faci falta bastida de més de 2 m d'alçada), excepte façana principal.

 12. Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.

 13. Neteja, desbrossament i jardineria a jardins privats o interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents ni tala d'arbrat.

 14. Actuacions de de rehabilitació de grau baix1 :

14.1  Obres de manteniment, reparació i conservació:  Obres que tenen per objectiu reparar, restaurar i/o reposar les condicions de salubritat, higiene, seguretat i ornament públic sense que aquestes obres comportin cap dels següents supòsits:

 1. Modificació del volum existent.

 2. Modificació del sostre existent.

 3. Modificació del nombre d’entitats existents.

 4. Intervenció en elements estructurals de l’edifici.

 5. Alteració física dels espais comuns de l’edifici.

 6. Canvi d’ús.

Obres vinculades als establiments comercials, amb una superfície útil d'exposició o venda al públic de fins a 300m2, que no requereixin la redacció d'un projecte tècnic.

Són consultes que es fan per a veure si en un determinat lloc es pot construir, ampliar o rehabilitar un habitatge, magatzem, instal·lar una benzinera, instal·lació de telefonia mòbil, etc.

Una vegada finalitzades les obres autoritzades per la llicència corresponent, es pot sol·licitar la devolució de les fiances dipositades (tant en concepte d'obra com de gestió de residus) dipositades per l'execució de les obres.

L’obtenció de llicència municipal per a la instal·lació de grues amb motiu de les obres que es puguin portar a terme.

Permís que dóna l'Ajuntament per enderrocar totalment o parcialment un edifici.

Estan subjectes a la llicència de primera ocupació o utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte.

La llicència de primera utilització acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d'obres.

La llicència de parcel·lació consisteix a dividir una parcel·la en dues o més parcel·les i la d'agrupació urbanística autoritza ma agrupar diverses parcel·les per tal de convertir-les en una sola.

Aquestes llicències són necessàries per a formalitzar l'escriptura publica de divisió o agrupació de parcel·les i la seva inscripció al Registre de la Propietat.

Es consideraran obres majors:

 1. La construcció d'edificacions o d'instal·lacions de tota classe de nova planta, incloses les instal·lacions d'activitats.
 2. L'ampliació d'edificis o d'instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 3. La construcció d’estructures i fonamentacions.
 4. La modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis o les instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 5. La modificació de l'aspecte exterior dels edificis o de les instal·lacions de tota classe existents, incloses les instal·lacions d'activitats.
 6. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis sigui quin sigui el seu ús.
 7. La construcció de piscines.
 8. Enderrocs.

Quan per a l’execució d’una obra no ha estat suficient el temps concedit en la llicència inicial, es podrà sol·licitar la corresponent pròrroga de la llicència pel termini que es cregui adient per a la finalització de la mateixa.

 

Concessió de subvencions per la rehabilitació d'edificis que atorgui l'Ajuntament de Valls dins l'àmbit de desenvolupament del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, per obres que es realitzin en el període comprès entre l'1/10/2020  i el 15/10/2021.

1.- Seran objecte de subvenció, les següents obres realitzades :

- Grup A: Actuacions en l’envolupant de les edificacions, d’estabilitat i de millora de l’accessibilitat:

a) Les obres de rehabilitació de façanes i dels elements que la componen: el sanejament i pintat de la façana i la reparació i/o reposició dels diferents elements constructius i ornamentals, els tancaments i la serralleria.

b) Les obres de rehabilitació de cobertes i dels elements que la componen: el sanejament i impermeabilització i la reparació i/o reposició dels diferents constructius i ornamentals.

c) Les obres de substitució o reparació de baixants i canals de recollida d'aigua.

d) Les obres de millora de les condicions d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

e) L'adequació de les instal·lacions comunes de l'edifici, adaptant-les a la normativa vigent. Així com les següents actuacions de millora de les façanes:

- l'ordenació i recol·locació d'aparells de climatització

- la recol·locació de bústies, porters automàtics sempre que es realitzin simultàniament a l'actuació 2.1.1.a) d’aquestes bases.

- la il·luminació artística de la façana en aquells immobles considerats per la normativa sectorial i el planejament vigent un Bé Cultural d'Interès Local o Nacional.

f) Les intervencions estructurals de reparació i rehabilitació

 

- Grup B: Actuacions en l’interior de les edificacions, de millores d’habitabilitat.

a) Renovacions de cuines i banys. Els banys que s’adeqüin per aspectes d’accessibilitat justificada s’inclouen en el Grup A.

b) Adequació de les instal·lacions interiors privatives per a l’adaptació a la normativa vigent i condicions de salubritat:

- Instal·lacions elèctriques

- Instal·lacions de gas natural, incloses les de nova implantació.

- Instal·lacions de sanejament

- Instal·lacions de fontaneria

 

- Grup C: Enderrocs per la rehabilitació, consolidació i recuperació dels edificis.

- Grup D: Les despeses complementàries derivades d'autoritzacions administratives necessàries per a l'execució o tramitació, tant d'obra nova com de rehabilitació, fins a un límit equivalent a l'import satisfet en concepte d'ocupació de la via pública.

 

2.- EXCLUSIONS. No seran objecte de la subvenció:

- L'execució d'obres i usos provisionals

- Les actuacions executades sense disposar de títol administratiu habilitant o sense efectuar la comunicació prèvia que s’exigeixen, o sense ajustar-se a les condicions de la llicència o la comunicació efectuada.

- Les actuacions que estiguin subjectes a expedient de protecció de la legalitat urbanística.

- Les obres que provinguin d'ordres d'execució

Aixi mateix, s’exclouen d’aquesta subvenció els imports correponents a les taxes i impostos liquidats en conceptede llicència/ comunicació d’obres.

Via Pública

Una vegada finalitzada l’ocupació de la via pública amb motiu de bastides, contenidors i/o materials d’obres, etc., se sol·licitarà la devolució de la fiança dipositada en el seu moment amb motiu de la concessió de l’autorització, que, un cop comprovat per l’inspector municipal d’obres que no hi ha desperfectes a la zona on s’efectuava l’ocupació, s’efectuarà la devolució de la fiança.

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives dins els actes de celebració de les Festes Majors dels barris del municipi, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment i l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en què l'acte consisteixi en un àpat).

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb bastides, com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Sol·licitud de llicència municipal per a efectuar ocupacions de la via pública amb contenidors , tanca d'obra, plataforma elevadora i/o material d’obra com a conseqüència de les obres en qüestió que s’estiguin portant a terme, d’acord amb la llicència municipal d’obres concedida prèviament.

Són objecte d'aquest tràmit les sol·licituds per a la realització d'activitats festives, que comportin la prestació de material dels serveis de manteniment, l'ús de contenidors per recollida selectiva (en els casos en que l'acte consisteixi en un àpat) i necessitats elèctriques per la realització de l'activitat així com la corresponent autorització municipal.

Sol·licitud d'autorització per a instal·lar una parada durant la diada de Sant Jordi

Sol·licitud per a l’obtenció d’un lloc de venda de castanyes a la via pública.

Petició de contenidors de recollida selectiva per part d'associacions i entitats que organitzin actes que requereixin aquest material.

Sol·licitud que fa la persona titular de la llicència d'ocupació de via pública quan necessita prorrogar el termini d'ocupació de la via pública per instal·lació d'algun element: tanca, bastida, contenidor...

La pròrroga es concedirà amb les mateixes condicions que la llicència inicial.

EMPRESA I OCUPACIÓ

La finalitat d'aquestes subvencions és donar suport al conjunt del teixit industrial de Valls que ha tingut un descens de l'activitat de més del 30% en el 2020, respecte del 2019.

TRÀMIT TANCAT

L’objecte d’aquesta convocatòria de personal tècnic per a crear una borsa per a seleccionar personal temporal per cobrir futures contractacions vinculades amb els programes d’orientació, formació i inserció que convoca el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica