Tràmits i Serveis

Oferta pública d'estabilització: sol·licitud de participació en el procés selectiu

Descripció del tràmit: 

Sol·licitud d’admissió en el procés selectiu d’oferta pública d’estabilització de diverses places de funcionari de carrera o contracte laboral fix.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Qualsevol persona que compleixi els requisits concrets establerts en les bases específiques que regulen el procés de selecció.

Quina documentació cal aportar?: 

 

Per als processos selectius regulats pel procediment de Concurs de mèrits

  • Titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria.

  • Certificat del nivell de coneixement de català exigit a les bases.

  • Si la persona aspirant no té la nacionalitat espanyola, ha d'ajuntar el certificat de llengua castellana exigit a les bases.

  • Justificació del pagament de les taxes (comprovant de la transferència efectuada)*.

  • Relació dels mèrits assolits fins a la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta relació es tramitarà mitjançant el formulari específic que trobareu en aquest enllaç. Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant la documentació necessària i segons els termes que s’estableixen en les Bases generals que regulen els processos de selecció de personal.

  Per als processos selectius regulats pel procediment de Concurs Oposició:

  • Titulació acadèmica exigida en les bases de la convocatòria.

  • Certificat del nivell de coneixement de català exigit a les bases.

  • Si la persona aspirant no té la nacionalitat espanyola, ha d'ajuntar el certificat de llengua castellana exigit a les bases.

  • Justificació del pagament de les taxes (comprovant de transferència efectuada)*.

  * IMPORTANT: En cas de no presentar el justificant del pagament dels drets d’examen no es donarà per presentada la sol·licitud de participació.

   

   

   

  Quan es pot demanar?: 

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de desembre de 2022 al 3 o 4 d'abril de 2023 (en funció de l'organisme autònom).

  On i com es pot iniciar el tràmit?: 

  Telemàticament, a través de la Seu electrònica, segons el que estableix l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

  Departament responsable: 

  RECURSOS HUMANS

  Cost: 

  La taxa a abonar es de 13,20 €, segons el que s'estableix a l'Ordenança fiscal número 6reguladora de la taxa per expedició de documents, prestació de serveis tècnics i emissió d'informes i de distintius.

  En cas de presentació telemàtica, heu d’efectuar l’ingrés al número de compte ES44 2100 0021 5002 0050 0329 indicant el procés selectiu en el qual participeu.

  Canals d'accés: 

  Electrònic
   

  Informació de la Seu

  Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

   

  Seguretat de la Seu

  Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

   

  Ajuda i Suport

  Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

   

  CALENDARI OFICIAL

  Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

  Sobre l'Ajuntament de Valls

  Sobre l'Ajuntament de Valls

  Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

  Web de l'Ajuntament

  Galeria Fotogràfica