06. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS, PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS I EMISSIÓ D´INFORMES I DE DISTINTIUS

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS I EMISSIÓ D'INFORMES I DE DISTINTIUS

 

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
 2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

 

Article 4t. RESPONSABLES

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. EXEMPCIONS SUBJECTIVES

Gaudiran d'exempció els contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:

 1. Els tràmits per ajuts de serveis socials, municipals que siguin sol·licitats pel mateix departament de benestar social.
 2. Els que siguin per variacions tècniques o dades a conveniència del propi Ajuntament.
 3. Els certificats d’empadronament, convivència i de béns, sempre que es puguin expedir en el mateix moment de la seva petició.

 

Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA

 1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
 2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
 3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes següents s'incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin l'acreditament.

 

Article 7è. TARIFA

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

Epígraf primer. Certificacions i altres

 

Epígraf segon. Documents expedits o estesos per les oficines municipals

 

Epígraf tercer. Documents relatius a serveis d'urbanisme

 

Epígraf quart. Especials

 

En tots els tràmits administratius interns les referències a les compulses hauran d'entendre's com a simples validacions de documents, de manera que no donarà lloc al meritament de la taxa.

Tampoc es meritarà taxa quan la compulsa faci referència a documents que ja estan en aquest Ajuntament i que igualment es precisen per a un termini intern.

Totes les compulses de documents no compreses en els supòsits anteriors i que comportin la confrontació d'un document per a la seva utilització per part de l'interessat en expedients o tràmits aliens a l'Ajuntament, meritaran la taxa prevista en les ordenances fiscals.

 

Epígraf cinquè. Plaques

 

Epígraf sisè. Activitats per aparcament de vehicles

Per tot expedient que segons les exigències tècniques calgui confeccionar amb la intervenció dels serveis tècnics d'urbanisme municipal, especialment d'enginyeria referit a les instal·lacions adients:

 

Epígraf setè. Taxa per a les reproduccions de documents de l'Arxiu Municipal de Valls

 

 

 

Article 8è. BONIFICACIONS DE LA QUOTA

No es concedirà cap altra bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa.

 

Article 9è. ACREDITAMENT

 1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.
 2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat, però que redundi en benefici seu.

 

Article 10è. DECLARACIÓ I INGRÉS

 1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.
 2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència la Llei de Procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat, perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.

 

Article 11è. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 18 de desembre de 2009, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2010. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica