Tràmits i Serveis

LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES

Descripció del tràmit: 

És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

Qui ho pot sol·licitar?: 

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. 

Quina documentació cal aportar?: 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent d’aplicació.

- Autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables.

- Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.

- Informe i certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

- Autorització d'abocament , si és el cas.

- Declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

- Sol·licitud de contenidors de recollida selectiva.

- Pla de neteja i/o fiança, d'acord amb l'Ordenança Municipal de Neteja Pública i Gestió de Residus Municipals.

- Projecte tècnic.

Prèviament:

  • S'ha d'haver obtingut l'autorització per a l'ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables, si és el cas.
  • Tractant-se d’activitats en establiments no permanents desmuntables caldrà obtenir acta de control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d’una EAC que acrediti la inspecció del muntatge i la comprovació del seu funcionament.

  • En el cas d’instal·lacions de fires d’atraccions, s’ha de presentar al personal tècnic o de l’EAC que exerceixi el control inicial els manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges.

Quan es pot demanar?: 

S'ha de presentar amb una antelació D'UN MES abans de la data en que es vol executar.

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

- Telemàticament, a través de la Seu electrònica. Heu d'omplir el PDF de sol·licitud que hi ha en aquesta pàgina i adjuntar-lo a una instància general electrònica.

Aquest canal és obligat per a aquells subjectes regulats a l'article 29 de l'Ordenança núm. 17, reguladora de l'administració electrònica.

Departament responsable: 

ACTIVITATS

Cost: 

Termini de resolució: 

Canals d'accés: 

Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica