05.- ORDENANÇA REGULADORA SISTEMA MUNICIPAL D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS QUE ES DESENVOLUPEN TERME MUNICIPAL DE VALLS

5.- ORDENANÇA REGULADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS QUE ES DESENVOLUPEN AL TERME MUNICIPAL DE VALLS

Preàmbul
La Directiva de Serveis 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis) pretén facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i mantenir un nivell elevat de qualitat dels serveis. El seu objectiu és eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis.
La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici suposa la transposició al dret estatal de la Directiva de Serveis, i deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'hi oposin.
En conseqüència, s'ha de procedir a l'adequació de la normativa. Per aconseguir el seu objectiu, la Directiva de Serveis opta per la simplificació dels procediments aplicables a l'accés a una activitat de serveis i al seu exercici. Per assegurar la llibertat d'establiment, opta per generalitzar els règims de comunicació prèvia o declaració responsable, i converteix el règim d'autorització en una excepció, que s'ha de justificar en base als principis de no discriminació, necessitat (entesa com a raó imperiosa d'interès general) i proporcionalitat. Per tant, s'escau revisar el règim de les llicències d'activitats per tal d'adequar-lo a l'esmentada Directiva de Serveis i a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis.
En el concepte de raó imperiosa d'interès general, que possibilita sotmetre una activitat de serveis o el seu exercici a autorització s'hi inclou, entre d'altres, la seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la protecció del medi ambient i l'entorn urbà o la conservació del patrimoni històric i artístic.
En aquest sentit, l'art. 5.c de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici preveu que en cap cas se sotmetran al règim d'autorització quan sigui suficient una comunicació o una declaració responsable del prestador. Només es podrà utilitzar el règim d'autorització si no existeixen mesures menys restrictives (declaració responsable o comunicació). En conseqüència, no és suficient la justificació mitjançant el concepte de raó imperiosa d'interès general, sinó que a més, s'hauria de justificar la inconveniència d'un règim menys restrictiu.
D'altra banda, en relació amb els establiments d'espectacles públics i activitats recreatives, hi ha raons imperioses d'interès general que justifiquen l'establiment de distàncies entre prestadors. L'exercici d'aquestes activitats ha de ser compatible amb els usos de la zona en la qual s'implanti, amb una especial incidència quan es tracta d'usos residencials, en relació amb els quals s'ha de tenir en compte el dret dels ciutadans a no patir les molèsties pròpies d'aquests tipus de locals: concentració de persones, que bàsicament poden comportar problemes d'ordre i seguretat pública, i de sorolls, amb les afectacions pròpies a la salut. En aquest sentit, l'article 26.3.a) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, disposa que les ordenances i els reglaments municipals poden establir prohibicions, limitacions o restriccions per a evitar la concentració excessiva d'establiments oberts al públic i d'activitats recreatives o per a garantir-ne la coexistènia amb altres activitats humanes o socials.

Article 1 – Objecte
L’objecte d’aquesta ordenança és regular el sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions que es desenvolupin al terme municipal, d’acord amb la normativa de prevenció i control ambiental de les activitats, i dins del marc integrat per la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, i la legislació que se’n deriva, relativa al lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Article 2 – Àmbit d’aplicació

  • 1. Queden sotmeses a aquesta ordenança totes les activitats i instal.lacions que es desenvolupin al terme municipal.
  • 2. El sistema d’intervenció administrativa que regula aquesta ordenança s’entén sense perjudici de les intervencions que corresponguin a l’administració general de l’Estat o a la Generalitat de Catalunya en les matèries de les seves competències.
  • 3. Els annexos de la present ordenança descriuen les activitats i el conjunt de requeriments als quals s'ha de donar compliment per part dels/de les seus/seves promotors/promotores.

 

Article 3 – Compliment dels objectius fixats per la legislació

Les activitats que són objecte d’aquesta ordenança i les instal.lacions que hi estiguin vinculades han d’ésser projectades, instal.lades, utilitzades, mantingudes i controlades de manera que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental, salubritat i seguretat que fixa la legislació vigent.

 

Article 4 – Règim d’intervenció administrativa
Les activitats i instal·lacions estan sotmeses al compliment dels requisits que estableix l'ordenament jurídic vigent.
Per a les activitats i instal·lacions de baixa incidència, que no estan incorporades a altres règims d'intervenció establerts per lleis i reglaments estatals i/o autonòmics, i, per tant, quedin en l'àmbit del control exclussivament municipal, es requerirà a la persona titular una declaració responsable, segons el que estableix l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (RJAP i PAC), així com la documentació que s'assenyala als annexos de la present ordenança. Tanmateix, en cada moment prevaldran les prescripcions de la llei i els reglaments estatals i autonòmics sectorials, com ara espectacles, comerç, incendis i salut.

Article 5 – Declaració responsable per a l'inici d'activitats amb baixa incidència
La declaració responsable s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d'estar emparades per la llicència urbanistica corresponent o, si escau, per la comunicació
prèvia d'obres no subjectes a llicència, i també per la resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme l'activitat.
Si la llicència urbanística o la comunicació prèvia d'obres no emparen expressament l'activitat comunicada, s'haurà de disposar de l'informe urbanístic favorable de compatibilitat de l'activitat projectada amb l'ordenament urbanístic.

La declaració responsable ha d'anar acompanyada del projecte i la certificació tècnica, o de la memòria, segons figura a l'annex 4 d'aquesta ordenança. Així mateix, en els casos previstos per l'esmentat annex, s'adjuntarà certificació ambiental.
La declaració responsable permetrà, amb caràcter general, l'inici de l'activitat des del dia de la seva presentació, salvant les facultats de comprovació, control i inspecció de l'Ajuntament i altres administracions.
La inexactitud, falsetat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'adjunti a la declaració responsable, o la no presentació d'aquesta, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, salvant les responsabilitats penals, civils o administratives que puguin concórrer. La resolució de l'Ajuntament que declari tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ a l'inici de l'activitat corresponent.
D'acord amb l'apartat 5 de l'article 71 bis, l'Ajuntament publicarà i actualitzarà models de declaració responsable.

Article 6 – Presentació de documentació i pagament de taxes
D'acord amb l'article 26.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com amb les ordenances fiscals, no s'iniciarà el tràmit corresponent mentre no s'ingressi l'import de la taxa, ja sigui per l'activitat municipal de verificació prèvia o per les actuacions de comprovació i inspecció.

Article 7 – Règim d’infraccions i sancions
A part dels règims sancionadors establerts a la legislació estatal i autonòmica que afectin el conjunt d'activitats que es desenvolupen al municipi, constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions i les omissions que contravenen les obligacions que, d’acord amb la Llei de
Bases de Règim Local, estableix la present ordenança per a les activitats amb baixa incidència ambiental, en tot allò que té a veure amb les competències i responsabilitats que aquestes normes atribueixen a l’Ajuntament.

1. Són infraccions greus, sancionables amb multa de 500 a 1.000 euros:

a) Exercir l'activitat sense haver presentat la declaració responsable.

b) Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d'inspecció ordenats per l'Ajuntament.

2. Són infraccions lleus, sancionables amb multa de 250 a 500 euros:

a) Incórrer en demora no justificada en l'aportació de documents sol·licitats per l'Ajuntament.

b) Transmetre la titularitat de l'activitat sense comunicar-ho a l'Ajuntament.

Article 8 – Clausura d’activitats
D'acord amb l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la inexactitud, falsetat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'adjunti a una declaració responsable o la no presentació de la declaració, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en que es tingui constància dels fets. Això no exclou les responsabilitats penals,civils o administratives que puguin concórrer. Així mateix, el procediment per a acordar la clausura és independent de la instrucció de l'expedient sancionador que correspongui.

Article 9 – Distàncies entre establiments d'espectacles públics i activitats recreatives
D'acord amb l'article 26.3.a) de la Llei11/2009, i tal com s'assenyala en el preàmbul, s'adopten les distàncies establertes a l'article 24 del Pla especial d'ordenació d'establiments de concurrència pública al municipi de Valls. Així mateix, els locals regulats pel Decret 217/2002 respectaran una distància mínima de 100 metres entre ells i en relació amb centres docents o altres tipus de locals de lleure o que per la naturalesa de la seva activitat suposin l'afluència de menors d'edat.

Article 10 – Annexos
S'incorporen a aquesta ordenança els annexos següents:

-Annexos 1 a 3.
Annexos corresponents a les activitats incloses als annexos I, II i III, respectivament, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. En aquests annexos s'hi descriuen les activitats i s'assenyala la documentació que cal adjuntar als projectes.

-Annex 4.
Annex corresponent a les activitats amb baixa incidència ambiental (no incloses als annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats). En aquests annexos s'hi descriuen les activitats i s'assenyala la documentació que cal adjuntar als projectes o a les memòries, segons correspongui.

-Annex 5
Annex corresponent a les activitats recreatives i els espectacles públics, d'acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

-Annex 6.
Contingut dels projectes per a les activitats de l’Annex III, les Activitats de Baixa Incidència (ABI) i les Activitats recreatives i d'espectacles públics.

-Annex 7.
Contingut de les certificacions ambientals a realitzar per part d'una entitat ambiental de control (EAC) acreditada.

-Annex 8.
Model de declaració responsable a disposició del públic, sens perjudici del que disposa el darrer paràgraf de l'article 5 d'aquesta ordenança, en virtut del qual es podrà actualitzar.(I-019-003)

-Annex 9
Model de memòria d'activitats amb baixa incidència ambiental a disposició del públic.

-Annex 10.
Normes sobre serveis higiènics.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Als expedients en tràmit se'ls aplicarà el règim de transitorietat establert per les normes estatals i autonòmiques corresponents. En concret, pel que fa a les activitats en tràmit que passin a formar part del grup d'activitats amb baixa incidència ambiental que regula la present ordenança, se'ls aplicarà el règim d'aquesta, i així es comunicarà a la persona interessada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resta sense efecte l'Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de Valls, de 1999.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor als quinze dies d'haver estat publicada al BOP de Tarragona i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica