Tràmits i Serveis

TARGETA D'APARCAMENT PROVISIONAL PERSONES AMB DISCAPACITAT

Descripció del tràmit: 

El Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut han subscrit un conveni de col·laboració que estableix el circuit per a la concessió de les targetes d'aparcament provisional (TAP).

La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d'un any, i es pot prorrogar per un període igual, sempre que es mantinguin les condicions inicials requerides per al seu atorgament.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament.

Als titulars de la targeta d'estacionament provisional els són aplicables els drets, les obligacions i les condicions d'ús que regula aquesta norma, durant el temps que duri la seva concessió.

Quina documentació cal aportar?: 

- Document identificatiu del/la sol·licitant.

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas.

- Informe mèdic.

- Dues fotografies de la persona interessada, mida carnet. S'hauran de presentar en el moment de recollida de la targeta normalitzada.

Per a la obtenció de la targeta d'estacionament provisional, l'acreditació de la situació requerida s'ha d'efectuar mitjançant l'emissió del certificat corresponent del personal mèdic facultatiu dels serveis públics de salut, que ha de tenir la validació de la inspecció dels serveis sanitaris competents per raó del domicili de la persona sol·licitant.

A tenir en compte:

- Si la persona interessada ja disposa del grau de discapacitat reconegut des de fa temps però no supera el barem de mobilitat i pot ser susceptible de tenir la targeta d'aparcament provisional, cal sol·licitar la Targeta d'Aparcament Provisional.

- Si la persona interessada té una valoració del grau de discapacitat en tràmit, cal que l'ens local es posi en contacte amb el Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat corresponent, per saber la data de visita i valoració aproximats, als efectes de no duplicar les peticions de targetes.

Quan es pot demanar?: 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

AFERS SOCIALS

Cost: 

Gratuït.

Termini de resolució: 

a) L'ens local enviarà com més aviat millor ( preferiblement en un termini inferior a 7 dies) la informació mèdica a l'Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d' Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD), del departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, corresponent per zona.

b) L'EVO prioritzarà la resposta de validació en el termini màxim de 10 dies hàbils, segons un model normalitzat, i sense perjudici que es pugui demanar informació complementària per resoldre la petició en cas de dubtes.

c) Un cop l'ens local tingui la validació positiva de l'EVO, atorgarà una targeta d'aparcament provisional a nom de la persona interessada, de la modalitat titular no conductor, i amb vigència no superior a un any, en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Canals d'accés: 

Presencial
Electrònic
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica