Normativa

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.      
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.
Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre.
Resolució de 21 de juliol de 1997, de la Subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució de 4 de juliol de la Presidenta de l'INE i del director General de Cooperació Territorial, per la que es dicte instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró municipal.
Resolució de 9 d'abril de 1997, de la subsecretaria, per la que es disposa la publicació de la resolució d'1 d'abril, de la Presidenta de l'Ine i del Director General de Cooperació Territorial per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica