Tràmits i Serveis

AJUTS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Descripció del tràmit: 

TRÀMIT TANCAT

Atorgament de suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu per al curs 2021-2022. Més informació www.vallsjove.cat

Qui ho pot sol·licitar?: 

Aquells alumnes interessats en acollir-se als ajuts objecte d'aquestes bases, hauran de complir els requisits següents:

  • Joves empadronats al municipi de Valls, nascuts a partir de l'1 de gener de 1996.
  • Alumnes que cursin Batxillerat, CFGM, CFGS, CAS o PFI el curs 2021-2022.
  • El nivell d'ingressos del nucli familiar no podrà superar en cap cas l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), incrementat en 30% per al primer membre addicional i un 15 % a partir del segon membre addicional. S'agafarà com a base de càlcul, dues vegades l'IRSC ( corresponent a 7.967,73 €/anuals)

            

                                                      

 

  • REQUISITS ACADÈMICS: 

- Haver superat el nivell anterior en la seva totalitat el curs 2020-2021. Els alumnes que han cursat 4t. d'ESO cal que hagin obtingut el GES. Excepcionalment els alumnes que hagin superat el nivell en un curs anterior podran  presentar la sol·licitud d'ajut a la convocatòria de setembre.

- Estar matriculat del curs sencer 2021-2022.

 

            

Quina documentació cal aportar?: 

- Document identificatiu del sol·licitant.

- Certificat de convivència que acrediti la residència al municipi de Valls.

- Llibre de família.

- Certificat emès pel centre on ha cursat estudis en el qual s'especifica els estudis realitzats el curs 2020-2021, el grau d'assoliment dels continguts i la nota mitjana obtinguda. El mateix en cas que els estudis s'hagin fet en cursos anteriors.

- Família monoparental: sentència de separació o divorci amb el conveni regulador i/o Títol  de família monoparental.

- Declaració de renda corresponent a l'exercici anterior de tots els membres del nucli de convivència majors de 18 anys.

- En cas de NO ESTAR OBLIGATS a fer la declaració de la renda:

  • Certificat positu o negatiu d'ingressos
  • Justificant de les pensions actuals.
  • Contractes temporals i nòmines corresponents
  • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social
  • Altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar la situació econòmica de la unitat familiar

- Còpia del resguard de la matrícula en cas que els estudis es realitzin en un altre municipi.

Quan es pot demanar?: 

  • Convocatòria única: del 20 de setembre a l'1 d'octubre de 2021 

On i com es pot iniciar el tràmit?: 

Departament responsable: 

JOVENTUT

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica