Tràmits i Serveis

AJUTS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Descripció: 

(Actualment, no hi ha convocatòria)

Atorgament de suport econòmic per al finançament de despeses derivades de la continuïtat en el procés formatiu per al curs 2019-2020.

Qui ho pot sol·licitar?: 

Aquells alumnes interessats en acollir-se als ajuts objecte d'aquestes bases, hauran de complir els requisits següents:

 • Joves empadronats al municipi de Valls, nascuts a partir de l'1 de gener de 1994
 • Alumnes que cursin Batxillerat, CFGM, CFGS, CAS o PFI el curs 2019-2020
 • El nivell d'ingressos del nucli familiar no podrà superar en cap cas l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), incrementat en 30% per al primer membre addicional i un 15 % a partir del segon membre addicional. S'agafarà com a base de càlcul, dues vegades l'IRSC ( corresponent a 7.967,73 €/anuals)

            

                                                      

 

 • REQUISITS ACADÈMICS:

             - Haver superat el nivell anterior en la seva totalitat el curs 2018-2019. Els alumnes que han cursat 4t. d'ESO cal que hagin obtingut el GES. Excepcionalment els alumnes que hagin superat el nivell en un curs anterior podran                           presentar la sol·licitud d'ajut a la convocatòria de setembre.

              - Estar matriculat del curs sencer 2019-2020.

            

Requisits Obligatoris: 

 

- Instància, segons model normalitzat

- Document identificatiu del sol·licitant.

- Certificat de convivència que acrediti la residència al municipi de Valls.

- Llibre de famíia.

- Certificat emès pel centre on ha cursat estudis en el qual s'especifica els estudis realitzats el curs 2018-2019, el grau d'assoliment dels continguts i la nota mitjana obtinguda. El mateix en cas que els estudis s'hagin fet en cursos anteriors.

- Família monoparental: sentència de separació o divorci amb el conveni regulador i/o Títol  de família monoparental.

- Declaració de renda corresponent a l'exercici anterior de tots els membres del nucli de convivència majors de 18 anys.

- En cas de NO ESTAR OBLIGATS a fer la declaració de la renda:

 • Certificat positu o negatiu d'ingressos
 • Justificant de les pensions actuals.
 • Contractes temporals i nòmines corresponents
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social
 • Altra documentació que es consideri necessària per tal d'acreditar la situació econòmica de la unitat familiar

 

- Còpia del resguard de la matrícula en cas que els estudis es realitzin en un altre municipi.

Termini de validesa: 

 • 1ª convocatòria - del 15 al 26 de juliol de 2019 :  Es podran acollir en aquesta primera convocatòria els sol·licitants que hagin aprovat tot el nivell al juny o haver obtingut el certificat GES. Podran accedir a primera convocatòria els alumnes que provinguin dels següents estudis: ESO, CFGM, CFGS, Batxillerat o PFI.
 • 2ª convocatòria - del 16 al 27 de setembre de 2019 :  Es podran acollir a aquesta convocatòria els alumnes que hagin aprovat tot el nivell del que provenen entre juny i setembre o que l' hagin aprovat en la seva totalitat en un curs anterior. Podran accedir a la segona convocatòria els alumnes que provinguin dels següents estudis: ESO, CFGM, CFGS, Batxillerat, PFI o curs de preparació per a les proves d'accés.

On i com iniciar?: 

Unitat tramitadora: 

JOVENTUT

Canals d'accés: 

Presencial
 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galería Fotográfica