22.-REGLAMENT PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ D'HABITATGE BUIT PER INCENTIVAR LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER

PREAMBUL

 

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (en endavant LDH) regula el

procediment administratiu per qualificar com habitatge buit, els habitatges desocupats

permanentment sense causa justificada.

L'article 3.d) de l'esmentat cos legal defineix com “Habitatge buit”, “l'habitatge que roman

desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més dos anys. A

aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per

una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés

de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial

pendent de resolució.” Així mateix, l'article 41.1.a) estableix com a utilització anòmala d'un

habitatge aquesta desocupació permanent.

En virtut de l'article 41.3 l'administració competent que tingui constància que un habitatge

s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, haurà

d'obrir un expedient administratiu que impulsi els actes d'instrucció necessaris per a

determinar els efectes sobre els quals ha de dictar resolució.

L'article 42 de la LDH llista una sèrie d'actuacions per evitar la desocupació permanent

dels habitatges.

En sessió de 28 de setembre de 2015 el Ple municipal de l'Ajuntament de Valls va acordar

l'aprovació definitiva del Pla Local de l'Habitatge 2015-2020 de Valls (en endavant PLH).

Aquest Pla fixa una sèrie d'estratègies i línies d'actuació, entre elles, la dotació de

mecanismes i instrument legals de desplegament de l'article 42 de la LDH. I en aquest

sentit, fixa la promoció del Protocol que determini la condició d'habitatge buit i les accions

a seguir.

S'estableix d'aquesta manera que el protocol haurà de contenir el procediment

administratiu per a qualificar un immoble com habitatge buit, les actuacions preventives,

de foment i assistència de l'administració, la regulació de la incoació d'expedient

sancionador, i si s'escau el programa d'inspecció anual d'habitatges buits i del marc de

col·laboració específics amb els propietaris de l'habitatge buit.

Així doncs, per tal de contribuir en la mesura del possible a fer efectiu el dret a un

habitatge digne com estableix l'article 47 de la Constitució Espanyola; en ús de

l'autonomia local establerta pels articles 133.2 i 140 de la Constitució Espanyola; i 3 i 4 de

la Carta Europea d'Autonomia Local; de la potestat reglamentària, dels articles 4.1, 106 i

concordants de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 8 del Decret

Legislatiu 2/2003, i en especial l'article 42 de la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge on

s'assenyala que la Generalitat, en coordinació amb les administracions locals han

d'impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de

lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats, en aquest Reglament

s'estableixen les condicions per a determinar quan i en quins supòsits els habitatges de

caràcter residencial del terme municipal de Valls tindran la condició de desocupats, amb

caràcter permanent, amb vista a fomentar i incentivar el mercat de lloguer, i convidar als

propietaris a la cessió o ocupació d'aquests immobles per al foment de l'habitatge de

lloguer en el municipi així com donar a conèixer les mesures de foment de que disposen.

 

Article 1.- Objecte i àmbit d'actuació

1.1 El present Reglament té per objecte la regulació de les condicions per a determinar els

immobles de caràcter residencial desocupats amb caràcter permanent sense causa

justificada durant més de dos anys, per inscriure'ls en el Registre municipal d'habitatges

buits i incentivar la seva posada en el mercat de lloguer.

1.2 El seu àmbit d'aplicació és el terme municipal de Valls.

 

Article 2.- Condicions de desocupació

2.1 Es considerarà que un habitatge té el caràcter de buit quan es troba desocupat amb

caràcter permanent sense causa justificada, durant més de dos anys.

2.2 En tot cas, no es consideraran desocupats amb caràcter permanent sense causa

justificada els immobles amb caràcter residencial que es trobin en alguna de les següents

situacions:

a) Que el propietari sigui treballador desplaçats per mobilitat geogràfica per qüestions de

feina. Aquesta situació s'aplicarà a un sòl habitatge per contribuent, a elecció d'aquest

b) Que el propietari s'hagi desplaçat a un altre domicili per una situació de dependència

c) L'abandonament d'un habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població

d) Que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.

e) Que constitueixin el domicili habitual del propietari

f) Que es trobin inclosos en la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Valls

g) Que disposin d'un contracte o contractes d'arrendament en vigor durant més de tres

mesos durant l'exercici

h) Que es trobin ocupats durant més de tres mesos durant l'exercici, en virtut de qualsevol

dret d'ús o gaudí

i) Que es trobin destinats a ús diferent del residencial, sempre que tinguin les pertinents

llicències i autoritzacions

j) Que el seu ús exclusiu sigui d'esbarjo o el lleure durant determinats períodes de

l'exercici. Aquesta situació s'aplicarà a un sol habitatge per propietari, a elecció d'aquest.

k) Que el seu titular sigui qualsevol administració pública

l) Que es trobin afectats per un expedient de declaració de ruïna o altres circumstàncies

que el faci inhabitable.

 

Article 3.- Procediment declaració d'habitatge buit.

Si l'Ajuntament de Valls, a través de l'exercici de serveis municipals (com poden ser

serveis socials, policia, urbanisme etc) té indicis que un habitatge pot estar desocupat

amb caràcter permanent per més de dos anys ha d'obrir l'expedient pertinent per a

determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució i

concretar les condicions establertes en aquest reglament.

A aquest efecte, l'Ajuntament de Valls seguirà el Programa d'inspecció d'habitatges buits

que consta al Protocol per a la mobilització d'habitatges buits.

Els expedients també es poden obrir a instància de part (el propietari podria presentar

declaració a l’Ajuntament als efectes de la seva inscripció) mitjançant l'acció pública

regulada a la llei a l'article 6, per la qual qualsevol ciutadà pot demanar l'obertura del

corresponent expedient administratiu per a la seva comprovació posterior.

Una vegada comprovat que l'habitatge reuneix les característiques d'un habitatge buit, la

qual cosa ha de quedat reflectit en un informe d'inspecció, mitjançant decret d'Alcaldia

amb nomenament d'instructor, s'iniciarà un procediment contradictori conforme determina

la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment

administratiu comú , amb tràmit d'audiència al propietari afectat.

Un cop obert l'expedient, la resolució d'incoació juntament amb l'informe emès es

traslladarà a l'interessat, i donarà un termini de 15 dies per formular al·legacions, aportar

documentació i proposar les proves que consideri adient per tal de demostrar que

l'habitatge no es pot considerar legalment buit.

El procediment s'instruirà amb la practica de les proves que determini l'instructor i les

proposades per l'interessat que siguin admeses.

Finalitzada la instrucció de l'expedient, l'instructor redactarà la proposta de resolució, a la

qual valorarà si ha quedat demostrat de forma indubitada que l'immoble reuneix les

característiques d'habitatge vuit de l'article 2. En aquest cas formularà la proposta de

resolució de declaració d'aquesta circumstància.

El procediment conclou amb un Decret d'Alcaldia que resoldrà qualificant o no que

l'habitatge està desocupat permanentment sense causa justificada per un termini de més

de dos anys. En cas afirmatiu se li qualifica d'habitatge buit i es procedirà a la seva

inscripció al Registre Municipal d'habitatges buits.

Dels habitatges objecte d'expedient que no se'ls hagi qualificat de buits es farà un

seguiment, amb una comprovació periòdica, de cada 6 mesos.

 

Article 4.- Registre municipal d'habitatges buits

L'Ajuntament de Valls crearà un Registre municipal d'habitatges buits, en el qual

s'inscriuran els habitatges així qualificats després de la resolució de l'expedient esmentat

a l'article 3 , amb la finalitat d'incentivar i posar en el mercat aquests habitatges.

La seva inscripció suposarà la comunicació per part de l'Ajuntament anunciant les

mesures incentivadores i penalitzadores existents, i advertint així mateix que se li podran

imposar multes coercitives. Aquesta declaració va acompanyada d’un requeriment

d’ocupació a través del qual es demana al propietari que ocupi l’immoble en un termini de

tres mesos.

 

Article 5.- Inscripció i manteniment del Registre municipal d'habitatges buits

4.1 Els titulars de l'habitatge, i en el seu cas els usufructuaris o titulars d'altres drets reals

d'ús i gaudi sobre els habitatges desocupats, hauran de presentar una declaració a

l'Ajuntament, en el model que aquest aprovi, als efectes de la inscripció de l'immoble en el

Registre municipal d'habitatges buits.

4.2 En el cas que l'Ajuntament detecti l'existència d'algun habitatge desocupat amb

caràcter permanent, i aquest no es trobi inscrit en el Registre, procedirà d'ofici a la seva

inscripció, prèvia la instrucció i resolució del corresponent expedient regulat a l'article 3

4.3 Quan un immoble d'us residencial canviï de la situació d'ocupat a la de desocupat amb

caràcter permanent o a la inversa, d'acord amb les condicions del present reglament, els

titulars, i en el seu cas els usufructuaris o titulars d'altres drets reals d'us i gaudi, estaran

obligats a efectuar la declaració establerta en l'apartat 1 d'aquest article, acompanyant els

documents acreditatius corresponents, en el termini d'un mes des que l'immoble canviï de

condició, als efectes d'inscriure al registre la corresponent situació.

4.4 Les altes, baixes i modificacions que constin en el Registre municipal produiran els

efecte que correspongui a cada exercici.

 

Article 6.- Procediment sancionador

Una vegada que l'Administració hagi inscrit l'immoble al registre d'habitatges buits,

l'Ajuntament ha d'adoptat les mesures obligatòries que estableixen els apartats 1 a 4 i en

el seu cas les voluntàries de l'article 5 de l'article 42 de la Llei 18/2007.

Quan es mantingui la desocupació d'un habitatge inscrit al registre i hagi transcorregut el

termini de tres mesos després que la propietat no s’ha adherit a cap de les mesures de

foment proposades per l’administració comportarà l'obertura d'un procediment

sancionador per part de l'Alcaldia per infracció molt greu, del qual es nomenarà un

instructor, d'acord amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre, regulador del procediment

sancionador.

Finalitzat el procediment, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a

249.999 €. Si la proposta es superior (fins a 900.000 €), l'expedient haurà de ser enviat a

la Conselleria de Política Territorial.

Les quantitats obtingudes com a conseqüència del procediment sancionador s'hauran de

destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge.

Els terminis i les normes sobre la prescripció de les infraccions es regeixen pel que

estableix la legislació 30/92 de procediment administratiu comú.

 

Article 7.- Criteris per la graduació de les sancions

En virtut de l'article 117 de la la Llei 18/2007 la imposició de les sancions administratives

ha de guardar-se deguda adequació a la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la

sanció aplicada. Han de tenir-se en compte especialment els següents criteris:

a) Si hi ha intencionalitat

b) La naturalesa o transcendència dels perjudicis causats, tant a l'Administració com a als

usuaris d'habitatges

c) Els beneficis econòmics obtinguts com a conseqüència de la infracció

f) La repercussió social dels fets

g) La generalització de la infracció

h) El grau de participació en la comissió o en la omissió.

En aquest sentit, la comprovació de l'existència de cadascú d'aquests criteris en

l'expedient sancionador que es tramiti comportarà un increment del tipus mínim de la

sanció en un 10 %.

 

Article 8.-Multes coercitives

Si passat el termini atorgat, l'habitatge no s’ha ocupat, es poden posar fins a tres multes

coercitives que poden arribar fins a un 20% de l’import de la sanció prevista per la

infracció comesa d’acord amb el que estableix l’article 113 de la LDH. Aquestes són

independents i compatibles amb la posterior sanció.

 

Article 9.- Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament el seu text al Butlletí

Oficial de la Província de Tarragona i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils

establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim

local.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica