20.- REGLAMENT MUNICIPAL SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

20. REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE

CAPÍTOL I

L'Objectiu de la present normativa és la de regular els nous subministraments d'aigua, i l'arranjament d'aquells que permetin una millora de la xarxa existent amb la finalitat de disminuir les pèrdues d'aigua.

Article 1er.
El Servei Municipal de proveïment d'Aigua es declara de recepció obligatòria sempre que tingui caràcter domiciliari o d'activitat industrial o comercial.

CAPÍTOL II
DE LES ALTES I BAIXES EN EL SERVEI

Article 2òn.
Les altes de proveïment seran sol·licitades per instància signada pel propietari de la finca o persona legalment autoritzada. Que vist l'informe favorable del Serveis Tècnics es subscriurà la pòlissa de subministrament complint els requisits que marca l'article 6è. i començarà a surtir efectes a partir del primer dia del mes en que s'iniciï el subministrament. Quan pel cabal sol·licitat o pel lloc on s'hagi de fer el subministrament, hi hagués alguna dificultat en efectuar-lo normalment , el Servei comunicarà al peticionari les limitacions a que restarà sotmès el subministrament.

Article 3er.
Les baixes de subministrament seran sol·licitades per instància un mes abans de la data en que es desitgi cessar en el subministrament.

La represa de subministrament, després d'haver causat baixa, tan sols serà possible mitjançant una nova contractació.

Article 4rt.
En els casos en que estigui constituïda una Comunitat de Propietaris i per problemes d'una instal·lació antiga, aquesta podrà subscriure una pòlissa d'abonament general per a facilitar al Servei la recaptació del subministrament i a l'usuari com a control del mateix, la qual pòlissa comportarà la facturació de tants mínims com habitatges o comunitats susceptibles d'abocament es serveixin mitjançant el mateix comptador.

Article 5è.
El servei d'Aigües no portarà a terme cap contracte de subministrament sense la prèvia presentació del butlletí instal·lador que haurà de portar el vist i plau dels Tècnics del Servei d'Aigües, els quals efectuaran prèviament la inspecció. En els contractes d'edificis de nova construcció es demanaran també els butlletins d'Indústria.

Article 6è.
Els instal·ladors que tinguin carnet oficial d'instal·lador i a la vegada formin part del gremi de la Ciutat de Valls estaran autoritzats a emetre els butlletins.

Article 7è.
El cost del Servei d'Inspecció de les escomeses es sumarà al dret d'escomesa.
Article 8è.
La instal·lació d'escomeses i comptadors al Polígon Industrial es farà per mitjà de l'empresa concessionària que té cura del Servei d'Aigües del Polígon, sota la prèvia aportació dels corresponents preus per part de l'Ajuntament.

CAPÍTOL III
Article 9è.
Els abonats, sota cap pretext podran emprar l'aigua per a altres usos que per als que ha sigut concedida, ni tampoc podrà vendre-la. Sols podrà faltar-se aquestes disposicions en cas d'incendi.

Article 10è.
En casos de força major que obliguin a una suspensió del subministrament, tals com avaries en les instal·lacions de captació, arranjament de canonades, etc., els abonats no tindran cap dret a indemnització de danys i perjudicis per manca de subministrament d'aigua.

Article 11è.
El subministrament d'aigua als abonats serà amb caràcter general permanent, salvant els casos de força major a que fa referència l'article anterior i qualsevol altre que faci tècnicament impossible el manteniment.

El servei comunicarà almenys amb un dia d'antelació, i sempre que sigui possible, la interrupció dels subministrament i així ho farà públic en la forma més convenient. Solament en casos de reconegut urgència o de força major, podrà el servei prescindir d'aquesta obligació de pre-avís. Per norma regular s'estableixen els dimarts i dijous com a possibles dies per tallar el subministrament per arranjar avaries. Es garantirà a qualsevol punt de la xarxa 1 atm.

CAPÍTOL IV
DE LES ESCOMESES

Article 12è.
S'entén coma escomesa, la conducció que des de la canonada general arriba fins a la clau de pas, situada al peu o la tanca de l'edifici o de l'immoble que s'hagi de proveir. Aquesta escomesa estarà formada per una canonada única de característiques específiques segons el volum d'aigua a subministrar, amb una clau de pas situada a la via pública, en front de la finca corresponent.

Article 13è.
El servei assenyalarà, a partir de les dades que ha d'aportar el sol·licitant i de les condicions de l'immoble, local o dependència que s'hagi de proveir, el cabal mínim que regirà el subministrament, així com les dimensions i característiques de la instal·lació, la capacitat i el tipus de comptador.

Article 14è.
Normalment existirà una escomesa per a donar servei a la finca, edifici o immoble, però si un inquilí o arrendatari de part de l'immoble volgués un subministrament especial o independent, existint causa justificada a criteri del Servei, podrà contractar la instal·lació d'un ramal o escomesa independent del que existeixi per a tota la finca.

Article 15è.
La clau de pas situada en el front de la façana o accés de l'immoble, serà precintada en qualsevol de les dues posicions "obert" o "tancat" i es manipularà exclusivament pel Servei sense que els abonats propietaris o terceres persones puguin manipular l'esmentada clau de pas, salvant els casos d'avaria de les instal·lacions interiors de l'edifici, en quin cas es donarà compte immediat al Servei de la ruptura dels precintes, incorrent en cas contrari en les responsabilitats derivades d'aquest Reglament i d'altres disposicions vigents d'aplicació.

Article 16è.
Els propietaris, constructors i usuaris disposaran de les instal·lacions a partir de la clau de pas situada en front de la façana de la finca, de manera que en cas de fuita d'aigua, aquesta vessi vers la via pública, a fi de no danyar l'immoble o els materials o instal·lacions existents en la finca, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Article 17è.
Podrà concedir-se l'establiment de boques de rec contra incendis en les finques en les que llurs propietaris així o sol·licitin, sota les determinacions tècniques aprovades pel Servei.

Article 18è.
Les característiques generals d'instal·lació de les escomeses quedaran reflexades a l'annex d'aquest reglament.

Article 19è.
L'abonat està obligat a les reparacions que siguin necessàries en l'escomesa, en la canonada d'alimentació, en la bateria de comptadors en la cisterna, en els muntants, en les equips d'elevació i en qualsevol altres elements que formin part de la instal·lació de fontaneria.

En el tram anterior al comptador i exterior de l'immoble, el contractista confeccionarà el pressupost corresponent. El seu import haurà de ser satisfet per l'usuari i els treballs realitzats pel contractista, sempre que l'usuari accepti el pressupost. En cas contrari, l'usuari, mitjançant instal·lador autoritzat, podrà fer-se l'escomesa sota la supervisió i direcció del contractista. Per aquest motiu fixarà una taxa equivalent a la taxa de connexió d'aigua.
CAPÍTOL V
DELS COMPTADORS
Article 20è.
S'estableix l'obligatorietat de l'ús de comptadors per al control del subministrament a totes i cadascuna de les noves unitats susceptibles d'abonament.

Article 21è.
No s'instal·larà cap comptador fins que l'abonat no hagi subscrit la pòlissa corresponent.

Una vegada instal·lat el comptador, no podrà ésser manipulat més que pels empleats del Servei, i a tal efecte serà degudament precintat quantes vegades es procedeixi a llur instal·lació.

Article 22è.
S'instal·laran els comptadors homologats per aquest Ajuntament i la seva conservació serà portada a terme per personal tècnic d'aquest Servei d'Aigües.

Article 23è.
En els edificis de vivendes col·lectives de nova construcció, els comptadors del subministrament estaran col·locats a l'interior dels edificis, dins d'un local o armari adequat, amb pany a la porta tipus FECSA a la planta baixa, prop de la clau de pas situada a l'exterior, S'instal·larà un comptador de cada abonat. Els comptadors aniran muntats en una bateria homologada, de manera que l'empleat lector del Servei pugui lliurement anotar les indicacions de tots els comptadors en una sola vegada. En el projecte d'obres haurà de quedar reflectida suficientment la cambra de comptadors seguin la normativa del Departament d'Indústria de la generalitat de Catalunya.

Cada comptador haurà d'anar col·locat entre dues claus de pas a fi de que puguin ésser retirats amb tota facilitat i tornats a col·locar "racords" subjecció i les corresponents taladradores del precintatge dels comptadors.

A partir del comptador, la conducció anirà directament a les instal·lacions de l'abonat, sense cap mena de ramificació.

CAPÍTOL VI
DE LES INSTAL.LACIONS INTERIORS

Article 24é.
La distribució a partir del comptador de la xarxa de subministrament dins de l'interior de la vivenda o local de que es tracti, és de lliure disposició de l'abonat, però podrà ser inspeccionada per personal acreditat al Servei, a fi de verificar en tot moment que ha sigut construïda i es manté conforme a les normes que estiguin vigents i a fi d'evitar defraudacions i deficiències en el subministrament contractat.

Article 25è.
Les instal·lacions anteriors corresponents a cada pòlissa d'abonament no podran ser emprades a la xarxa, canonada o distribució d'aigua del Servei amb cap altra.

Article 26è.
L'usuari podrà instal·lar formant part del seu sistema interior, dipòsits receptors, que podran ser de caràcter opcional en les vivendes unifamiliars i que seran de caràcter obligatori en vivendes plurifamiliars de més de quatre unitats. Les característiques tècniques d'aquests dipòsits quedaran reflexades en l'annex 2 d'aquest Reglament. Aquests dipòsits hauran de mantenir-se nets i desinfectats, i l'usuari es responsabilitzarà de les possibles contaminacions per causa dels esmentats dipòsits. Igualment hauran d'estar dotats dels sistemes automàtics i manuals per evitar les pèrdues d'aigua, encara que hagi estat enregistrada per un comptador anterior.

Les vivendes plurifamiliars que disposin de cisterna, tindran l'obligació de subministrar l'aigua a la cisterna per poder-ne regular millor el consum. La clau by-pas, es precintarà pel, Servei Tècnic d'Aigües. Limitant el but d'entrada per tal d'obligar a complir aquesta normativa. Quan per motius d'emergència manca de llum o reposició de cisterna es procedeixi a desprecintar-la, es comunicarà al Servei Tècnic Municipal d'Aigües per a que la torni a precintar, quan hagin desaparegut les raons de I'emergencia.

Article 27è.
Quan la vivenda plurifamiliar tingui cisterna, s'instal·larà un comptador general d'acord amb la vigent normativa del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya la lectura del comptador general amb respecte a la suma de les lectures dels comptadors individuals instal·lats, el percentatge que excedeixi a lo abans indicat serà repartit proporcionalment al consum anotat per cada comptador individual.

Article 28é.
En les instal·lacions amb bateries de comptadors divisionaris, els entroncaments compresos entre les claus de sortida dels comptadors í el començament dels tubs muntats hauran d'ésser fetes amb unions flexibles que permeti efectuar degudament les operacions d'entroncament i de canvi de comptadors.

CAPITOL VII
DE LES INSTAI..LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Article 29è.
Que per la instal·lació de la xarxa general es seguiran els criteris que marqui el vigent Pla General d'Ordenació Urbana. Les característiques generals d'instal·lació que no quedin recollides en el Pla General quedaran refIexades en l'annex 3 d'aquest Reglament.

CAPITOL VIII
EL CONSUM
Article 30è.
L'abonat consumirà l'aigua d'acord amb les condicions establertes en aquest Reglament i utilitzarà les instal·lacions pròpies i les del servei, de forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta dels abonats.

Article 31è.
En cas de disconformitat de l'abonat sobre el consum enregistrat pel comptador, el Servei retirarà el comptador i I'entregara a l'abonat per tal que sol·liciti la revisió del mateix pels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, corrent la totalitat de les despeses ocasionades per aquesta operació per compte de l'abonat.

Article 32è.
Les persones obligades al pagament, com a titulars de la corresponent pòlissa d'abonament, satisfaran les taxes que correspongui de conformitat amb I'Ordenança Fiscal vigent, per la prestació del Servei.

Article 33è.
Les factures dels comptadors i la facturació es faran d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 20.

CAPITOL IX
D'ALTRES FORMES DE GESTIO

Article 34è.
Essent l'aigua un bé escàs i imprescindible, ha de vetllar-se pel seu bon ús i per la seva puresa. Per això està prohibit:
1er. Els consums abusius i desproporcionats als fins pels quals s'hagi contractat el subministrament.
2on.- Que es vessi a la xarxa pública municipal, aigua d'altres procedències.
3er.- Que s'alteri per qualsevol procediment, les condicions normals de l'aigua de la xarxa pública municipal o la seva potabilitat.

Article 35é.
Pel bon ordre del Servei, esta prohibit:
ler.- Que es destini l'aigua a usos diferents dels contractats.
2on.- Que es subministra de forma regular aigua a terceres persones, ja sigui gratuïtament, ja sigui a títol onerós, sense autorització del Servei.
3er.- Que es remuneri als empleats del Servei d'Aigües, per qualsevol motiu.
4art.- Que es manipulin les claus de pas situades a la via pública, estiguin o no precintades, sense causa justificada.
5è.- Que es manipulin les instal·lacions a fi de falsejar el mesurament dels comptadors.
Article 36è.
Totes les practiques enumerades en els dos articles anteriors, son contraries al bé comú i a I'efectivitat del Servei i constituiran causa de rescissió del contracte.
Igualment seran causa de rescissió del contracte.
a) Per impagament de I'import del rebut d'aigua. En aquest cas es seguirà' el procediment establert pel "Reglamento de Verificaciones Eléctricas" de 12 de març de 1.954.
b) Que s'impedeixi I'entrada del personal acreditat del Servei per a revisar o inspeccionar els comptadors, escomeses o instal·lacions interiors de l'abonat.
c) Que es desatenguin els requeriments que el Servei dirigeixi als abonats per a subsanar defectes o anomalies que concerneixin a I'ús de l'aigua o de les instal·lacions que a partir de la clau de registre del carrer, aquesta inclosa cap a I'ínterior de I'edifici, excepte el comptador de l'aigua, aniran a càrrec de I'usuari, el qual haurà d'arranjar l'avaria en el termini màxim d'un mes, podent reduir el termini en cas d'avaria greu segons criteri dels tècnics responsables del Servei.
d) La desocupació del local, amb caire definitiu. S'entendrà que aquesta es definitiva quan quedi desocupat mes de sis mesos consecutius.

Seran objecte de sancions i tallament del subministre:
a) Impagament del rebut d'aigua.
b) L'existència de la connexió clandestina, es a dir, aquella que ni vingui acollida com pòlissa degudament subscrita per l'abonat o persona autoritzada.
c) Alteració d'aforament, per aconseguir major entrada d'aigua.
d) Alteració del sistema de subministrament (aforament per comptador o viceversa), que pugui afectar a la facturació, sense comunicació prèvia de compte al Servei d'Aigua de l'Ajuntament.
e) Falsejament de la indicació del comptador o derivacions anterior a l'esmentat aparell, en aquesta classe de subministre, pel tallament es seguirà el procediment indicat en el Reglament de Verificacions Elèctriques.

Liquidació de la sanció

S'efectuarà valorant el consum efectuat, d'acord amb les tarifes d'aplicació corresponent, computant el temps transcorregut des del dia en que hagués sigut utilitzat pel sancionat local o vivenda en que estigui la mateixa, a raó de 6 hores diàries, sense que pugui extendres a un total superior a 1 any.
Les liquidacions de les sancions en el supòsit de subministrament per aforament, per comptador o d'usos diferents als contractats, es faran, aplicant analògicament, les regles contingudes a l'art. 61 del vigent Reglament de Verificacions Elèctriques de 12 de març de 1.954.
Comprovant la sanció en els abonats per aforament, quedarà limitat, el dret de l'abonat a elegir la modalitat de subministrament, poguent l'Ajuntament condicionar el nou abonament a que ho sigui mitjançant comptador.
Seran objectes de sancions per l'autoritat competent:
L'aprofitament indegut per particulars de les boques de rec.
L'aprofitament d'aigua de les fonts publiques mitjançant recipients en quantitats globals superiors als 50 litres/dia.

A N N E X 1
CARACTERISTIQUES GENERALS D'INSTAL.LACIO D'ESCOMESES
L'escomesa es farà amb tub de polietilè sanitari baixa densitat de 10 Atms.
EIs accessoris hauran d'ésser de llautó desmuntable amb junta tòrica i homologats per aquest Ajuntament.
Segons el cabal a subministrar, s'escollirà el but entre els diàmetres de 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2. La pressió de treball serà de deu atmosferes.
La clau de pas serà del tipus bola.
La connexió de I'escomesa es farà amb les normes vigents del Ministeri d'Indústria.
El collarí de connexió amb la xarxa general serà del tipus de ferro fus amb banda d'acer inoxidable i homologats per aquest Ajuntament.

Vivenda unifamiliar
S'admetrà en aquest cas la instal·lació d'una clau de toma de I'escomesa protegida amb arqueta cega i l'altra de registre a I'exterior de I'edifici, allotjada en un armari amb el comptador i una vàlvula antiretorn situada a continuació d'aquest.
La vàlvula antiretorn serà desmuntable i canviable, a porta de l'armari que allotgi el comptador i la vàlvula antiretorn serà homologada per l'Ajuntament.
L'armari es situarà al límit de separació de la vorera amb el solar, adossat a la façana de I'edifici o bé al mur de la tanca o, en el seu cas, es construiria I'obra de fabrica, necessària per allotjar-ho.
En funció de la pressió necessària per al subministrament de la vivenda i la pressióexistent a la xarxa general, s'aconsella la instal·lació d'una vàlvula reductora de pressió a fi d'evitar desperfectes en la instal.lació per excés de pressió, i es tararà a 2 kg/cm2 .

Vivenda plurifamiliar

La canonada de conducció des de l'escomesa fins a la cisterna o bateria de comptadors, serà de polietilè sanitari baixa densitat. Poguent optar pel FE.G. o PVC. de 10 Kg/cm2 de pressió, les parts que no siguin enterrades deixant les connexions amb el polietilè vistes.

A les vivendes plurifamiliars que no existeixi bateria de comptadors homologada, s'haurà d'instal.lar una vàlvula de retenció a continuació de la clau de bola de l'escomesa general.

Com a norma general totes les escomeses que hagin d'efectuar un traspàs de carrer, el tub de polietilè portarà camisa de protecció, feta amb tub de PVC.

L'aplicació de l'annex 1 de la vigent normativa abarca tant les noves escomeses, com les ja existents en les que es sol.liciti d'un nou comptador corrent a càrrec del propietari o promotor en les vivendes de nova planta, i en les ja construides es farà càrrec el Servei Municipal.

En el cas que sigui necessària la suspenció del subministrament de la xarxa general per a poder realitzar qualsevol treball de reparació en l'interior d'una vivenda per avaria en la clau de pas general es veurà obligat el propietari a substituir-la per una de nova del tipus bola i conjuntament una vàlvula de retenció.

A N N E X 2
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE DIOSITS REGULADORS O RECEPTORS

Tots els edificis d'habitatges de nova construcció hauran de disposar de dipòsit d'aigua potable a raó de 200 l. De capacitat per habitatge.

El dipòsit haurà de complir amb el reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable.

ANNEX 3
INSTAL.LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Segons el cabal necessari les dimensions de les canonades de la xarxa general seran les següents:

Tub de polietilè de 10 atmosferes de pressió apte pel consum sanitari:
Diàmetres: 63 - 75 - 90 - 110 - 125

Tub de PVC de 10 atmosferes de pressió apte pel consum sanitari.
Diàmetres: 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315

Les vàlvules de la xarxa general seran de comporta de goma i sense seient per evitar les incrustacions i hauran d'ésser homologades per aquest AjuntamentAprovat al Ple del 25 de maig de 1.989
Modificat l'Article 19è. el 27 d'abril de 1.995
CAPÍTOL I

L'Objectiu de la present normativa és la de regular els nous subministraments d'aigua, i l'arranjament d'aquells que permetin una millora de la xarxa existent amb la finalitat de disminuir les pèrdues d'aigua.

Article 1er.
El Servei Municipal de proveïment d'Aigua es declara de recepció obligatòria sempre que tingui caràcter domiciliari o d'activitat industrial o comercial.

CAPÍTOL II
DE LES ALTES I BAIXES EN EL SERVEI

Article 2òn.
Les altes de proveïment seran sol·licitades per instància signada pel propietari de la finca o persona legalment autoritzada. Que vist l'informe favorable del Serveis Tècnics es subscriurà la pòlissa de subministrament complint els requisits que marca l'article 6è. i començarà a surtir efectes a partir del primer dia del mes en que s'iniciï el subministrament. Quan pel cabal sol·licitat o pel lloc on s'hagi de fer el subministrament, hi hagués alguna dificultat en efectuar-lo normalment , el Servei comunicarà al peticionari les limitacions a que restarà sotmès el subministrament.

Article 3er.
Les baixes de subministrament seran sol·licitades per instància un mes abans de la data en que es desitgi cessar en el subministrament.

La represa de subministrament, després d'haver causat baixa, tan sols serà possible mitjançant una nova contractació.

Article 4rt.
En els casos en que estigui constituïda una Comunitat de Propietaris i per problemes d'una instal·lació antiga, aquesta podrà subscriure una pòlissa d'abonament general per a facilitar al Servei la recaptació del subministrament i a l'usuari com a control del mateix, la qual pòlissa comportarà la facturació de tants mínims com habitatges o comunitats susceptibles d'abocament es serveixin mitjançant el mateix comptador.

Article 5è.
El servei d'Aigües no portarà a terme cap contracte de subministrament sense la prèvia presentació del butlletí instal·lador que haurà de portar el vist i plau dels Tècnics del Servei d'Aigües, els quals efectuaran prèviament la inspecció. En els contractes d'edificis de nova construcció es demanaran també els butlletins d'Indústria.

Article 6è.
Els instal·ladors que tinguin carnet oficial d'instal·lador i a la vegada formin part del gremi de la Ciutat de Valls estaran autoritzats a emetre els butlletins.

Article 7è.
El cost del Servei d'Inspecció de les escomeses es sumarà al dret d'escomesa.
Article 8è.
La instal·lació d'escomeses i comptadors al Polígon Industrial es farà per mitjà de l'empresa concessionària que té cura del Servei d'Aigües del Polígon, sota la prèvia aportació dels corresponents preus per part de l'Ajuntament.

CAPÍTOL III
Article 9è.
Els abonats, sota cap pretext podran emprar l'aigua per a altres usos que per als que ha sigut concedida, ni tampoc podrà vendre-la. Sols podrà faltar-se aquestes disposicions en cas d'incendi.

Article 10è.
En casos de força major que obliguin a una suspensió del subministrament, tals com avaries en les instal·lacions de captació, arranjament de canonades, etc., els abonats no tindran cap dret a indemnització de danys i perjudicis per manca de subministrament d'aigua.

Article 11è.
El subministrament d'aigua als abonats serà amb caràcter general permanent, salvant els casos de força major a que fa referència l'article anterior i qualsevol altre que faci tècnicament impossible el manteniment.

El servei comunicarà almenys amb un dia d'antelació, i sempre que sigui possible, la interrupció dels subministrament i així ho farà públic en la forma més convenient. Solament en casos de reconegut urgència o de força major, podrà el servei prescindir d'aquesta obligació de pre-avís. Per norma regular s'estableixen els dimarts i dijous com a possibles dies per tallar el subministrament per arranjar avaries. Es garantirà a qualsevol punt de la xarxa 1 atm.

CAPÍTOL IV
DE LES ESCOMESES

Article 12è.
S'entén coma escomesa, la conducció que des de la canonada general arriba fins a la clau de pas, situada al peu o la tanca de l'edifici o de l'immoble que s'hagi de proveir. Aquesta escomesa estarà formada per una canonada única de característiques específiques segons el volum d'aigua a subministrar, amb una clau de pas situada a la via pública, en front de la finca corresponent.

Article 13è.
El servei assenyalarà, a partir de les dades que ha d'aportar el sol·licitant i de les condicions de l'immoble, local o dependència que s'hagi de proveir, el cabal mínim que regirà el subministrament, així com les dimensions i característiques de la instal·lació, la capacitat i el tipus de comptador.

Article 14è.
Normalment existirà una escomesa per a donar servei a la finca, edifici o immoble, però si un inquilí o arrendatari de part de l'immoble volgués un subministrament especial o independent, existint causa justificada a criteri del Servei, podrà contractar la instal·lació d'un ramal o escomesa independent del que existeixi per a tota la finca.

Article 15è.
La clau de pas situada en el front de la façana o accés de l'immoble, serà precintada en qualsevol de les dues posicions "obert" o "tancat" i es manipularà exclusivament pel Servei sense que els abonats propietaris o terceres persones puguin manipular l'esmentada clau de pas, salvant els casos d'avaria de les instal·lacions interiors de l'edifici, en quin cas es donarà compte immediat al Servei de la ruptura dels precintes, incorrent en cas contrari en les responsabilitats derivades d'aquest Reglament i d'altres disposicions vigents d'aplicació.

Article 16è.
Els propietaris, constructors i usuaris disposaran de les instal·lacions a partir de la clau de pas situada en front de la façana de la finca, de manera que en cas de fuita d'aigua, aquesta vessi vers la via pública, a fi de no danyar l'immoble o els materials o instal·lacions existents en la finca, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Article 17è.
Podrà concedir-se l'establiment de boques de rec contra incendis en les finques en les que llurs propietaris així o sol·licitin, sota les determinacions tècniques aprovades pel Servei.

Article 18è.
Les característiques generals d'instal·lació de les escomeses quedaran reflexades a l'annex d'aquest reglament.

Article 19è.
L'abonat està obligat a les reparacions que siguin necessàries en l'escomesa, en la canonada d'alimentació, en la bateria de comptadors en la cisterna, en els muntants, en les equips d'elevació i en qualsevol altres elements que formin part de la instal·lació de fontaneria.

En el tram anterior al comptador i exterior de l'immoble, el contractista confeccionarà el pressupost corresponent. El seu import haurà de ser satisfet per l'usuari i els treballs realitzats pel contractista, sempre que l'usuari accepti el pressupost. En cas contrari, l'usuari, mitjançant instal·lador autoritzat, podrà fer-se l'escomesa sota la supervisió i direcció del contractista. Per aquest motiu fixarà una taxa equivalent a la taxa de connexió d'aigua.
CAPÍTOL V
DELS COMPTADORS
Article 20è.
S'estableix l'obligatorietat de l'ús de comptadors per al control del subministrament a totes i cadascuna de les noves unitats susceptibles d'abonament.

Article 21è.
No s'instal·larà cap comptador fins que l'abonat no hagi subscrit la pòlissa corresponent.

Una vegada instal·lat el comptador, no podrà ésser manipulat més que pels empleats del Servei, i a tal efecte serà degudament precintat quantes vegades es procedeixi a llur instal·lació.

Article 22è.
S'instal·laran els comptadors homologats per aquest Ajuntament i la seva conservació serà portada a terme per personal tècnic d'aquest Servei d'Aigües.

Article 23è.
En els edificis de vivendes col·lectives de nova construcció, els comptadors del subministrament estaran col·locats a l'interior dels edificis, dins d'un local o armari adequat, amb pany a la porta tipus FECSA a la planta baixa, prop de la clau de pas situada a l'exterior, S'instal·larà un comptador de cada abonat. Els comptadors aniran muntats en una bateria homologada, de manera que l'empleat lector del Servei pugui lliurement anotar les indicacions de tots els comptadors en una sola vegada. En el projecte d'obres haurà de quedar reflectida suficientment la cambra de comptadors seguin la normativa del Departament d'Indústria de la generalitat de Catalunya.

Cada comptador haurà d'anar col·locat entre dues claus de pas a fi de que puguin ésser retirats amb tota facilitat i tornats a col·locar "racords" subjecció i les corresponents taladradores del precintatge dels comptadors.

A partir del comptador, la conducció anirà directament a les instal·lacions de l'abonat, sense cap mena de ramificació.

CAPÍTOL VI
DE LES INSTAL.LACIONS INTERIORS

Article 24é.
La distribució a partir del comptador de la xarxa de subministrament dins de l'interior de la vivenda o local de que es tracti, és de lliure disposició de l'abonat, però podrà ser inspeccionada per personal acreditat al Servei, a fi de verificar en tot moment que ha sigut construïda i es manté conforme a les normes que estiguin vigents i a fi d'evitar defraudacions i deficiències en el subministrament contractat.

Article 25è.
Les instal·lacions anteriors corresponents a cada pòlissa d'abonament no podran ser emprades a la xarxa, canonada o distribució d'aigua del Servei amb cap altra.

Article 26è.
L'usuari podrà instal·lar formant part del seu sistema interior, dipòsits receptors, que podran ser de caràcter opcional en les vivendes unifamiliars i que seran de caràcter obligatori en vivendes plurifamiliars de més de quatre unitats. Les característiques tècniques d'aquests dipòsits quedaran reflexades en l'annex 2 d'aquest Reglament. Aquests dipòsits hauran de mantenir-se nets i desinfectats, i l'usuari es responsabilitzarà de les possibles contaminacions per causa dels esmentats dipòsits. Igualment hauran d'estar dotats dels sistemes automàtics i manuals per evitar les pèrdues d'aigua, encara que hagi estat enregistrada per un comptador anterior.

Les vivendes plurifamiliars que disposin de cisterna, tindran l'obligació de subministrar l'aigua a la cisterna per poder-ne regular millor el consum. La clau by-pas, es precintarà pel, Servei Tècnic d'Aigües. Limitant el but d'entrada per tal d'obligar a complir aquesta normativa. Quan per motius d'emergència manca de llum o reposició de cisterna es procedeixi a desprecintar-la, es comunicarà al Servei Tècnic Municipal d'Aigües per a que la torni a precintar, quan hagin desaparegut les raons de I'emergencia.

Article 27è.
Quan la vivenda plurifamiliar tingui cisterna, s'instal·larà un comptador general d'acord amb la vigent normativa del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya la lectura del comptador general amb respecte a la suma de les lectures dels comptadors individuals instal·lats, el percentatge que excedeixi a lo abans indicat serà repartit proporcionalment al consum anotat per cada comptador individual.

Article 28é.
En les instal·lacions amb bateries de comptadors divisionaris, els entroncaments compresos entre les claus de sortida dels comptadors í el començament dels tubs muntats hauran d'ésser fetes amb unions flexibles que permeti efectuar degudament les operacions d'entroncament i de canvi de comptadors.

CAPITOL VII
DE LES INSTAI..LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Article 29è.
Que per la instal·lació de la xarxa general es seguiran els criteris que marqui el vigent Pla General d'Ordenació Urbana. Les característiques generals d'instal·lació que no quedin recollides en el Pla General quedaran refIexades en l'annex 3 d'aquest Reglament.

CAPITOL VIII
EL CONSUM
Article 30è.
L'abonat consumirà l'aigua d'acord amb les condicions establertes en aquest Reglament i utilitzarà les instal·lacions pròpies i les del servei, de forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta dels abonats.

Article 31è.
En cas de disconformitat de l'abonat sobre el consum enregistrat pel comptador, el Servei retirarà el comptador i I'entregara a l'abonat per tal que sol·liciti la revisió del mateix pels Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, corrent la totalitat de les despeses ocasionades per aquesta operació per compte de l'abonat.

Article 32è.
Les persones obligades al pagament, com a titulars de la corresponent pòlissa d'abonament, satisfaran les taxes que correspongui de conformitat amb I'Ordenança Fiscal vigent, per la prestació del Servei.

Article 33è.
Les factures dels comptadors i la facturació es faran d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 20.

CAPITOL IX
D'ALTRES FORMES DE GESTIO

Article 34è.
Essent l'aigua un bé escàs i imprescindible, ha de vetllar-se pel seu bon ús i per la seva puresa. Per això està prohibit:
1er. Els consums abusius i desproporcionats als fins pels quals s'hagi contractat el subministrament.
2on.- Que es vessi a la xarxa pública municipal, aigua d'altres procedències.
3er.- Que s'alteri per qualsevol procediment, les condicions normals de l'aigua de la xarxa pública municipal o la seva potabilitat.

Article 35é.
Pel bon ordre del Servei, esta prohibit:
ler.- Que es destini l'aigua a usos diferents dels contractats.
2on.- Que es subministra de forma regular aigua a terceres persones, ja sigui gratuïtament, ja sigui a títol onerós, sense autorització del Servei.
3er.- Que es remuneri als empleats del Servei d'Aigües, per qualsevol motiu.
4art.- Que es manipulin les claus de pas situades a la via pública, estiguin o no precintades, sense causa justificada.
5è.- Que es manipulin les instal·lacions a fi de falsejar el mesurament dels comptadors.
Article 36è.
Totes les practiques enumerades en els dos articles anteriors, son contraries al bé comú i a I'efectivitat del Servei i constituiran causa de rescissió del contracte.
Igualment seran causa de rescissió del contracte.
a) Per impagament de I'import del rebut d'aigua. En aquest cas es seguirà' el procediment establert pel "Reglamento de Verificaciones Eléctricas" de 12 de març de 1.954.
b) Que s'impedeixi I'entrada del personal acreditat del Servei per a revisar o inspeccionar els comptadors, escomeses o instal·lacions interiors de l'abonat.
c) Que es desatenguin els requeriments que el Servei dirigeixi als abonats per a subsanar defectes o anomalies que concerneixin a I'ús de l'aigua o de les instal·lacions que a partir de la clau de registre del carrer, aquesta inclosa cap a I'ínterior de I'edifici, excepte el comptador de l'aigua, aniran a càrrec de I'usuari, el qual haurà d'arranjar l'avaria en el termini màxim d'un mes, podent reduir el termini en cas d'avaria greu segons criteri dels tècnics responsables del Servei.
d) La desocupació del local, amb caire definitiu. S'entendrà que aquesta es definitiva quan quedi desocupat mes de sis mesos consecutius.

Seran objecte de sancions i tallament del subministre:
a) Impagament del rebut d'aigua.
b) L'existència de la connexió clandestina, es a dir, aquella que ni vingui acollida com pòlissa degudament subscrita per l'abonat o persona autoritzada.
c) Alteració d'aforament, per aconseguir major entrada d'aigua.
d) Alteració del sistema de subministrament (aforament per comptador o viceversa), que pugui afectar a la facturació, sense comunicació prèvia de compte al Servei d'Aigua de l'Ajuntament.
e) Falsejament de la indicació del comptador o derivacions anterior a l'esmentat aparell, en aquesta classe de subministre, pel tallament es seguirà el procediment indicat en el Reglament de Verificacions Elèctriques.

Liquidació de la sanció

S'efectuarà valorant el consum efectuat, d'acord amb les tarifes d'aplicació corresponent, computant el temps transcorregut des del dia en que hagués sigut utilitzat pel sancionat local o vivenda en que estigui la mateixa, a raó de 6 hores diàries, sense que pugui extendres a un total superior a 1 any.
Les liquidacions de les sancions en el supòsit de subministrament per aforament, per comptador o d'usos diferents als contractats, es faran, aplicant analògicament, les regles contingudes a l'art. 61 del vigent Reglament de Verificacions Elèctriques de 12 de març de 1.954.
Comprovant la sanció en els abonats per aforament, quedarà limitat, el dret de l'abonat a elegir la modalitat de subministrament, poguent l'Ajuntament condicionar el nou abonament a que ho sigui mitjançant comptador.
Seran objectes de sancions per l'autoritat competent:
L'aprofitament indegut per particulars de les boques de rec.
L'aprofitament d'aigua de les fonts publiques mitjançant recipients en quantitats globals superiors als 50 litres/dia.

A N N E X 1
CARACTERISTIQUES GENERALS D'INSTAL.LACIO D'ESCOMESES
L'escomesa es farà amb tub de polietilè sanitari baixa densitat de 10 Atms.
EIs accessoris hauran d'ésser de llautó desmuntable amb junta tòrica i homologats per aquest Ajuntament.
Segons el cabal a subministrar, s'escollirà el but entre els diàmetres de 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2. La pressió de treball serà de deu atmosferes.
La clau de pas serà del tipus bola.
La connexió de I'escomesa es farà amb les normes vigents del Ministeri d'Indústria.
El collarí de connexió amb la xarxa general serà del tipus de ferro fus amb banda d'acer inoxidable i homologats per aquest Ajuntament.

Vivenda unifamiliar
S'admetrà en aquest cas la instal·lació d'una clau de toma de I'escomesa protegida amb arqueta cega i l'altra de registre a I'exterior de I'edifici, allotjada en un armari amb el comptador i una vàlvula antiretorn situada a continuació d'aquest.
La vàlvula antiretorn serà desmuntable i canviable, a porta de l'armari que allotgi el comptador i la vàlvula antiretorn serà homologada per l'Ajuntament.
L'armari es situarà al límit de separació de la vorera amb el solar, adossat a la façana de I'edifici o bé al mur de la tanca o, en el seu cas, es construiria I'obra de fabrica, necessària per allotjar-ho.
En funció de la pressió necessària per al subministrament de la vivenda i la pressióexistent a la xarxa general, s'aconsella la instal·lació d'una vàlvula reductora de pressió a fi d'evitar desperfectes en la instal.lació per excés de pressió, i es tararà a 2 kg/cm2 .

Vivenda plurifamiliar

La canonada de conducció des de l'escomesa fins a la cisterna o bateria de comptadors, serà de polietilè sanitari baixa densitat. Poguent optar pel FE.G. o PVC. de 10 Kg/cm2 de pressió, les parts que no siguin enterrades deixant les connexions amb el polietilè vistes.

A les vivendes plurifamiliars que no existeixi bateria de comptadors homologada, s'haurà d'instal.lar una vàlvula de retenció a continuació de la clau de bola de l'escomesa general.

Com a norma general totes les escomeses que hagin d'efectuar un traspàs de carrer, el tub de polietilè portarà camisa de protecció, feta amb tub de PVC.

L'aplicació de l'annex 1 de la vigent normativa abarca tant les noves escomeses, com les ja existents en les que es sol.liciti d'un nou comptador corrent a càrrec del propietari o promotor en les vivendes de nova planta, i en les ja construides es farà càrrec el Servei Municipal.

En el cas que sigui necessària la suspenció del subministrament de la xarxa general per a poder realitzar qualsevol treball de reparació en l'interior d'una vivenda per avaria en la clau de pas general es veurà obligat el propietari a substituir-la per una de nova del tipus bola i conjuntament una vàlvula de retenció.

A N N E X 2
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE DIOSITS REGULADORS O RECEPTORS

Tots els edificis d'habitatges de nova construcció hauran de disposar de dipòsit d'aigua potable a raó de 200 l. De capacitat per habitatge.

El dipòsit haurà de complir amb el reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable.

ANNEX 3
INSTAL.LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Segons el cabal necessari les dimensions de les canonades de la xarxa general seran les següents:

Tub de polietilè de 10 atmosferes de pressió apte pel consum sanitari:
Diàmetres: 63 - 75 - 90 - 110 - 125

Tub de PVC de 10 atmosferes de pressió apte pel consum sanitari.
Diàmetres: 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315

Les vàlvules de la xarxa general seran de comporta de goma i sense seient per evitar les incrustacions i hauran d'ésser homologades per aquest Ajuntament.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica