19.- REGLAMENT REGULADOR D'AIGÜES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM DELS NUCLIS URBANS

19. REGLAMENT REGULADOR D´AÏGUES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM DELS NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI DE VALLS.

OBJECTIU

Títol 1er. OBLIGACIÓ DE L'US DEL CLAVEGUERAM.

Títol 2on. INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DEL CLAVEGUERAM.

SECCIÓ 1ª. PROHIBICIONS.
SECCIÓ 2ª. LIMITACIONS.
SECCIÓ 3ª. ABOCAMENTS ACCIDENTALS.
SECCIÓ 4ª. SITUACIONS D'EMERGÈNCIA.

Títol 3er. CONTROL DE LES AIGÜES RESIDUALS.

SECCIÓ 1ª. INFORMES I AUTORITZACIONS D'ABOCAMENT.
SECCIÓ 2ª. INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA.

Títol 4ar. INFRACCIONS I SANCIONS.

Títol 5è. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT.

DISPOSIONS TRANSITÒRIES.

ANNEXES.

OBJECTIU

La present PROPOSTA, té per objectiu fonamental, regular aquells aspectes relacionats amb els abocaments d'aigües residuals al sistema de sanejament que disposa el Municipi, a la fi d'evitar danys i conservar l'estructura de la xarxa, d'assegurar amb garantia suficient el rendiment de la Planta Depuradora i, de donar compliment a les normatives vigents en matèria d'abocaments a la llera pública.

Per assolir aquest objectius és necessari disposar d'unes normes que regulin, entre uns marges tècnics acceptables, la composició de les aigües residuals industrials en els seus desguassos i a l'establiment de pretractaments en tots aquells casos que representin un greu compromís pels objectius esmentats, o sigui d'obligat compliment per la JUNTA D'AIGÜES de Catalunya.

El present REGLAMENT s'estableix amb absoluta independència d'altres compromisos que cadascun dels usuaris del Municipi de Valls tinguin amb l'Ajuntament, el seu compliment serà obligat en tot moment per tots ells.

TÍTOL PRIMER OBLIGACIÓ DE L'ÚS DEL CLAVEGUERAM

Article 1er.
Tot usuari queda obligat a utilitzar el clavegueram de la ciutat de Valls per l'evacuació de les aigües residuals originades en la seva activitat Residencial (Residencial i industrial).

En cap cas podrà utilitzar, per l'eliminació de les aigües residuals, l'infiltració al subsòl mitjançant pous coladors o tècniques similars.

Article 2on.
En cap cas tot usuari no podrà acceptar en els seus desguassos d'altres aigües residuals o residus provinents de fora del Municipi.

Article 3er.
En el cas que es donin peticions per abocar aigües o residus produïts fora del Municipi, l'Ajuntament decidirà la seva acceptació fonamentant-se en els següents criteris no exhaustius:

a.- Que la instal·lació depuradora tingui suficient capacitat per el seu tractament.
b.- Que la seva incorporació no representi cap perill per la conservació de les instal·lacions i mecanismes.
c.- Que el seu tractament no representi un sobrecost pels usuaris de la Depuradora.
d.- Que en el cas d'ésser necessari disposar d'instal·lacions complementàries, aquestes seran satisfetes pel peticionari i realitzades per l'Ajuntament i quedaran en propietat d'ell mateix.
e.- Que la seva acceptació es formalitzarà amb la signatura d'un contracte en el qual s'expressarà amb detall, l'entitat productora de les aigües residuals, el procés industrial que les ha produït, la seva qualitat, la seva composició i les dades del transportista. L'Ajuntament tindrà d'informar d'aquesta activitat a les autoritats hidràuliques de la conca segons la reglamentació vigent.

TÍTOL SEGON. INSTRUCCIONS SOBRE L'ÚS DEL CLAVEGUERAM
SECCIÓ 1ª. Prohibicions
Article 4rt.
Tot usuari serà el responsable únic de no permetre dintre del seu recinte es descarreguin o dipositin en la xarxa del clavegueram aigües residuals amb continguts següents:
1er. Olis i greixos: Així com sens i ceres en quantitats tals, que superin els "índex de qualitat dels efluents industrials" bé siguin emulsionats o no, o que continguin substàncies que puguin solidificar-se o tornar-se viscoses a temperatures compreses entre el 0º i el 40º en el punt de desguàs.
2on. Barreges explosives: Líquids o gasos que per la seva naturalesa i quantitat siguin o puguin ésser suficients per si mateixos o per interacció amb d'altres substàncies de provocar focs o explosions o ser perjudicials en qualsevol forma per la xarxa del clavegueram.

En cap moment, dos mesures successives realitzades amb un explisímetre en el punt d'abocament a la xarxa podrà ser superior al 5% del límit inferior d'explosivitat. Qualsevol mesura individual podrà superar el 10% d'aquell límit inferior d'explosivitat.

Els materials prohibitius s'inclouen en la següent relació no exhaustiva i són: benzines, querosè, naftes, benzè, toulè, xilè, ésters, alcohols, cetones, carbur de calç, bromats, clorats, perclorats, hidrurs peròxids.

3er. Matèries nocives: Residus sòdics, líquids o gasos pestilents o nocius que, per si sols o per interacció amb d'altres residus facin possible de crear una molèstia pública o un perill per la vida.

4rt. Residus sòlids o viscosos: Residus sòlids o viscosos que provoquin o puguin provocar embussos o dificultats en la circulació de les aigües residuals per la xarxa del clavegueram i en l'adequat funcionament de la instal·lació Depuradora.

Els materials prohibits s'inclouen en la relació següent no exhaustiva: greixos, deixalles no triturades, tripes o teixits animals, fems, ossos, pèls, pells o carnasses, entranyes, sang, plomes, cendres escòries, sorres, calç gastada, pols de pedra o marbre, fustes, deixalles de paper, plàstics, quitrans, pintures, residus d'asfalt o de combustibles, lis lubricants.

5è. Substàncies tòxiques: Qualsevol substància tòxica en quantitats no permeses per normatives i lleis aplicables. Compostos químics o substàncies que puguin produir olors desagradables a tota substància que no disposi d'un tractament adient per la seva neutralització o que pugui interferir en els processos de tractament i en la seva afectivitat o que passin sense alteració al tractament depurador.

6è. Materials colorats: No eliminables amb el tractament de depuració utilitzat per la depuradora.

7è. Residus corrosius: Residus que provoquin corrosió o atac als materials del clavegueram o a la Instal·lació Depuradora.

Totes les aigües residuals abocades al clavegueram del POLIGON tindran de registrar un ph comprés entre les 5,5 i les 9,5 unitats.

Els materials prohibits s'inclouen en la següent relació no exhaustiva:
Àcids i alcalins, sulfurs, clorurs i fluorurs concentrats, i substàncies que reaccionin amb l'aigua per formar productes àcids.

8è Radioactivitat causada per radionuclis de naturalesa quantitat o concentracions tal que superin les limitacions establertes per la legislació vigent.

A l'Annex 1 s'exposa una llista detallada de substàncies que per la seva toxicitat i perillositat mereix ser considerada.

SECCIÓ 2ª. Limitacions dels abocaments d'aigües residuals

Article 5è.
Els abocaments d'aigües residuals a la xarxa del clavegueram no sobrepassaran les concentracions màximes que tot seguit es relacionen:
 

A.

 

Temperatura

40º C

Índex PH

Entre 5,5 i 9,5 unitats

Matèries en suspensió

500 mg/ l.

Matèries dissoltes

7.500 mg/ l.

Oxidació al Permanganat

200 mg O2 / l.

D.B.O.

600 mg O2 / l.

D.Q.O.

1.200 mg O2 / l.

Relació D.B.O. / D.Q.O.

1 / 2

 

B. COMPOSTOS INORGÀNICS

Clorurs

2.000 mg Cl / l.

Fluorurs

5 mg F / l.

Fosfats

50 mg PO4 / l.

Sulfats

700 mg SO4 / l.

Sulfurs

5 mg S / l.

Cianurs totals

3 mg CN / l.

Cianurs lliures

0,2 mg CN / l.

Nitrats

100 mg NO3 / l.

Arsènic

1 mg As / l.

Bari

10 mg Ba / l.

Bor

3 mg B / l.

Cadmi

0,5 mg Cd / l.

Crom hexavalent

0,5 mg CrVI / l.

Crom total

4 mg Cr / l.

Zenc

5 mg Zn / l.

Estany

2 mg Sn / l.

Ferro

2 mg Fe / l.

Manganès

2 mg Mn / l.

Mercuri

0,1 mg Hg / l.

Níquel

2 mg Ni / l.

Plom

1 mg Pb / l.

Seleni

1 mg Se / l.

Coure

1 mg Cu / l.

 

C. COMPOSTOS ORGÀNICS

Olis i greixos

50 mg / l. (1)

Matèries extretes en cloroform

250 mg / l.

Fenols totals

2 mg C6H6OH / l.

Formol

2 mg HCHO / l.

Dissolvents orgànics

0 mg / l.

Dissolvents halogenats

0 mg / l.

Pesticides clorats

0,1 mg / l. (2)

Pesticides no clorats

0,1 mg / l. (2)

Detergents aniònics

10 mg / l. (3)

 

(1) Expressats en greix total (inclou olis vegetals i minerals, greixos en general).

(2) Expressats en pesticides totals

(3) Expressat en matèria activa com a MANACOL OT ( Dimetil-sulfo succionat Sòdic) com un patró equivalent.

Article 6è.
Les relacions establertes en els dos articles precedents, seran revisades periòdicament, i en cap cas, no es consideraran exhaustives ni excloents.

Si alguna instal·lació Industrial aboqués al clavegueram productes no fixats en les esmentades relacions que pugessin alterar les instal·lacions de sanejament i el procés de tractament o que fossin potencialment contaminadors, l'Ajuntament procedirà a fixar les condicions o les limitacions per l'abocament de cadascun d'aquests productes fonamentant-se prèviament en un informe tècnic.

Article 7è.
La dissolució de qualsevol abocament d'aigües residuals realitzada per tal d'assolir les limitacions fixades per aquest reglament serà considerada com una infracció.

Article 8è.
Les instal·lacions industrials que els seus abocaments d'aigües residuals ofereixin una composició superior als continguts esmentats en les relacions precedents, tindran de realitzar ineludiblement els tractaments previs necessaris per tal d'assolir-los.

Les instal·lacions de tractament previs es construiran i es mantindran en perfectes condicions de conservació i eficiència a càrrec de l'usuari.

SECCIÓ 3ª. Abocaments accidentals

Article 9è.
Tot usuari industrial tindrà de prendre les mesures més adients per tal de preveure abocaments de substàncies prohibides o d'altres residus esmentats en aquest reglament.

Les instal·lacions necessàries per aquesta finalitat es construiran i mantindran a càrrec de l'usuari. Els projectes detallats d'aquestes instal·lacions i el seu funcionament es presentaran a l'Ajuntament per la seva revisió i aprovació.

La revisió i aprovació d'aquests projectes i procediments operatius no excusaran al usuari industrial de la responsabilitat de modificar les seves instal·lacions quan sigui necessari pel compliment d'aquest reglament.

Article 10è.
Si per qualsevol motiu, en una instal·lació industrial es produeix un abocament accidental, es donarà noticia immediatament a l'encarregat de la instal·lació Depuradora perque pugui prendre les mesures adients per tal d'evitar-ne els seus efectes.

El responsable de la indústria i l'encarregat de la Depuradora faran cadascun un informe per l'Ajuntament relacionant les causes i les circumstàncies del perquè s'ha produït l'abocament accidental, productes i quantitat dels mateixos que han intervingut, mesures adoptades i afeccions a les instal·lacions, processos i a la llera pública.

La presentació dels informes es farà dintre del termini d'una setmana de produir-se els fets.

SECCIÓ 4ª. Situacions d'Emergència

Article 11è.
Es produeix una situació d'emergència o de perill quan per una descàrrega degut a un accident d'origen fortuït s'aboquen directament o indirectament al clavegueram, substàncies de tipus sòlid, líquid o gasos, considerades perilloses que puguin perjudicar la seguretat física de les persones o béns en general, així com les instal·lacions de depuració i clavegueram del Municipi.

Davant d'una situació d'emergència l'usuari comunicarà amb tota urgència a l'encarregat de la Depuradora i a l'Ajuntament, la situació produïda a fi d'evitar o reduir al màxim els danys que podrien produir-se.

Article 12è.
L'usuari d'una instal·lació industrial on es produeixi una situació d'emergència, tindrà d'emprar, quan abans, totes les mesures al seu abast a fi d'assolir la màxima reducció de l'abocament i també la màxima neutralització de la seva perillositat.

TÍTOL TERCER. CONTROL DE LES AIGÜES RESIDUALS

SECCIÓ 1ª. Informes i autoritzacions d'abocaments

Article 13è.
Tot usuari industrial tindrà que complimentar davant l'Ajuntament un informe que inclourà:
a. Naturalesa del procés industrial causant de l'abocament.
b. Dades sobre producció i productes emprats.
c. Hores de funcionament del procés.
d. Concentració de contaminants controlats.
e. Composició química de l'abocament.
f. Cabals d'aigua utilitzats i abocats.
g. Realització o no de autocontrols d'abocaments.

Aquests informes es realitzaran periòdicament a petició de l'Ajuntament, i seran d'obligat compliment.

L'Ajuntament , prèvies les comprovacions oportunes aprovarà l'abocament i si cal, exigirà l'aplicació de mesures correctores prèvies.

Article 14è.
Tot usuari que en la seva activitat industrial es produeixin canvis en els processos de fabricació i que afectin de qualsevol forma els seus abocaments tindran d'informar a l'Ajuntament quan es produeixin sense esperar la seva petició.

SECCIÓ 2ª. Inspecció i vigilància.
Article 15è.
Tot usuari d'instal·lacions que generin abocaments industrials potencialment contaminats estarà obligat davant de personal tècnic degudament acreditat per l'Ajuntament a:

a. Facilitar sense avís previ, l'entrada a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries pel compliment de la seva tasca.
b. Facilitar si cal el muntatge dels instruments precisos per a realitzar mesures, determinacions i assaigs.
c. Facilitar dades concretes sobre processos, volum i composició dels cabals abocats, pel compliment de la seva tasca.

El resultat de les inspeccions es farà constar en una acta aixecada per triplicat de la qual un exemplar li serà entregada a l'usuari.

Article 16è.
L'Ajuntament podrà exigir dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho facin imprescindible, que instal·lin al seu càrrec equips adients per la vigilància i control dels seus abocaments.

Aquests equips tindran d'ésser sempre en bon estat de conservació i en perfecte funcionament i seran accessibles a les tasques d'inspecció i vigilància.

S'invitarà al titular de la instal·lació o a la persona delegada a observar la presa de mostres i mesures de cabal i haurà de signar l'Acta.

Article 17è.
Totes les instal·lacions industrials col·locaran en cada claveguera d'abocament una arqueta per la presa de mostres i mesura de cabals. Les arquetes es localitzaran en un lloc de fàcil accés aigües amunt de la seva descàrrega i a ser possible fora de la propietat. S'haurà de facilitar a l'Ajuntament la situació de l'arqueta per la seva identificació. Segons el tipus de vertit i a criteri dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament a que l'arqueta haurà d'ésser capaç d'emmagatzemar els vertits produïts durant 24 hores.

Article 18è.
Les determinacions analítiques, mesures de control i preses de mostres es faran d'acord amb tot el que assenyala la legislació vigent de Catalunya i en el seu defecte la de l'Estat Espanyol i en el seu defecte les normatives de la C.E.E.

Article 19è.
L'Ajuntament o l'entitat a qui delegui, elaborarà un Registre d'Abocaments i d'activitats industrial a l'objecte d'identificar i regular les descàrregues al clavegueram.

D'acord amb l'esmentat Registre i el resultat de les comprovacions efectuades, l'Ajuntament podrà actualitzar les limitacions dels abocaments i les corresponents autoritzacions.

TÍT0L 4rt. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 20è.
Les infraccions dels preceptes establert en aquest Reglament podran ser denunciats per l'Ajuntament a les autoritats corresponents per tal d'aplicar a l'infractor les sancions legals pertinents d'acord amb el seu grau d'incompliment.

Article 21è.
La potestat denunciadora correspon a l'Alcalde President de l'excel·lentíssim Ajuntament de Valls.

Article 22è.
Es consideraran infraccions greus i podran ser denunciades les següents:

a. La producció de danys a les instal·lacions a que es refereix aquest Reglament.
b. Abocar alguna de les substàncies que es prohibeixen o superar algun límit de composició.
c. La manca d'instal·lacions de pretractament o de seguretat.
d. L'obstaculació de la funció inspectora.

Article 23è.
L'Ajuntament podrà rebutjar o suspendre una autorització d'abocament davant de les següents infraccions, independentment de les sancions que li correspongui:

a. Quan un establiment industrial experimenti ampliacions o modificacions que afectin les instal·lacions de sanejament i depuració sense la prèvia renovació de la corresponent autorització d'abocament.
b. L'omissió o la demora en la instal·lació de pretractaments exigits en la corresponent autorització d'abocaments.
c. La infracció reiterada dels preceptes de prohibició i limitació que es fixen en aquest Reglament.

L'Ajuntament comunicarà a les autoritats pertinents la autorització d'abocament que siguin denegades a suspeses per tal que l'hi siguin aplicades les normatives legals vigents sobre l'abocament i tractament d'aigües residuals.

TÍTOL 5è. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT.

El present reglament entrarà en vigor en els terminis que estableix la llei, i d'acord amb les disposicions legals a l'efecte.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA:
Les instal·lacions ja existents en el Municipi en el moment d'entrar en vigor el present Reglament, hauran d'adoptar les mesures necessàries pel seu compliment en la forma i terme que a continuació s'indiquen:

1. En el termini de 3 mesos, els establiments industrials que a criteri de l'Ajuntament i d'acord amb el present Reglament puguin estat inclosos en les prohibicions, limitacions, pretractaments i mesures de seguretat, i hauran de trametre a l'Ajuntament la documentació que es fixa en l'Annex 2 per tal d'obtenir la corresponent autorització d'abocament.
2. En el termini de 6 mesos comptats des de l'entrada en vigor del present Reglament, tots els usuaris del Municipi amb l'autorització d'abocament hauran de tenir construïda l'arqueta de mesurament i control preescrita.

SEGONA:
1. Transcorreguts els terminis esmentats, l'Ajuntament adoptarà les mesures pertinents per a la comprovació de les dades i l'existència de les arquetes.
2. En el supòsit que es superin els valors admesos, l'Ajuntament informarà a l'usuari de les mesures correctores a establir i el termini de que disposa per a fer-ho. Transcorregut aquest darrer termini s'adoptaran les mesures i sancions segons aquest Reglament.

Valls, febrer de 1.998

ANNEX 1
LLISTA DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS TÒXICS I PERILLOSOS

1. Arsènic compostos
2. Mercuri compostos
3. Cadmi compostos
4. Tali compostos
5. Berili compostos
6. Crom compostos hexavalents
7. Antimoni compostos
8. Fenol i compostos fenòlics
9. Cianurs orgànics i inorgànics
10. Isocianats
11. Compostos orgànics halogenats excloent material polímers i similars.
12. Dissolvents clorats
13. Dissolvents orgànics
14. Biocides i substàncies fitofarmacèutiques.
15. Materials quitranosos procedents de refinats i els residus de destil·lació.
16. Compostos farmacèutics
17. Peròxids, clorats, perclorats i àcids
18. Èters
19. Compostos provinents de laboratoris químics no identificables o de nova síntesi amb desconeixement d'efectes sobre el medi ambient.
20. Amiant (pols i fibres)
21. Seleni compostos
22. Teluri compostos
23. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerigens).
24. Carburs metàl·lics
25. Compostos de coure solubles.
26. Banys àcids o alcalins provinents del tractament de superfícies metàl·liques.

ANNEX 2
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS D'ABOCAMENT A LES INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT.

Les instal·lacions industrials, comercials i residencials, per a l'obtenció de l'autorització d'abocament, hauran de portar la documentació que a continuació es detalla:

1. Nom i domicili social del titular de l'establiment o de l'activitat.
2. Ubicació i característiques de l'establiment o l'activitat.
3. Aigua de proveïment: procedència, tractament previst, cabals i usos.
4. Primeres matèries i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats ( quantitats expressades en unitats anuals).
5. Producció (expressada en unitats anuals).
6. Descripció dels processos i les operacions causants dels abocaments i del règim i les característiques de les descàrregues d'abocaments resultants. (Característiques prèvies a qualsevol pretractament).
7. Descripció dels pretractaments adoptats i de l'efectivitat prevista d'aquests. Conductes de descàrrega dels abocaments pretractats o no i trams de la xarxa de clavegueram on es connecti o es pretengui connectar.
8. Dispositius de seguretat adoptats, si escau, per prevenir accidents o situacions d'emergència.
9. Plànols de situació i detall de les obres de connexió i arquetes de mostreig i aforament.
10. Totes aquelles dades complementàries que es considerin d'interès per a la caracterització de l'abocament.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica