17.- REGLAMENT INTERN DEL DIPÒSIT DE DETINGUTS

17. REGLAMENT INTERN DEL DIPÒSIT DE DETINGUTS DE L´AJUNTAMENT DE VALLS

Organització del Dipòsit de Detinguts

1.- El Dipòsit Municipal de Detinguts, està constituït per 3 cel.les individuals. No es permetrà l'ingrés de cap persona més de les que permet la capacitat de dipòsit sense l'autorització de l'Autoritat Judicial, l'alcalde o l'encarregat del Dipòsit que és el cap de la Policia Local.

2.- El responsable del Dipòsit, mentre no hi hagi una persona assignada expressament a tal efecte, serà l'agent de porta, supervisat en tot moment pel cap de servei, que s'encarregarà d'informar l'encarregat del dipòsit de totes les novetats que es produeixin.

3.- No es permetrà l'ingrés de cap persona sense haver estat degudament ressenyada i identificada.

4.- En el moment de l'ingrés, el detingut serà degudament escorcollat, recollint-se-li tots els objectes que dugui. De tot el que es reculli, així com dels diners de què disposi, s'estendrà un rebut per duplicat, essent signat per l'agent de porta, responsable del Dipòsit, i el detingut.

5.- Durant el servei, l'agent de porta mantindrà vigilat el Dipòsit de Detinguts amb els mitjans que disposi, sense abandonar en cap moment el seu lloc. Informant en tot moment al cap de servei de qualsevol indicència.

6.- Es prohibeix als agents l'ús d'aparells de ràdio, televisió o altres que puguin distreure l'atenció vigilant sobre els detinguts a excepció de l'estrictament destinat al servei policial.

7.- A l'hora de relleu, l'agent de porta donarà totes les novetats referent a l'estat del Dipòsit, tant al nou agent de porta com al cap de servei entrant.

Funcionament intern

8.- Els detinguts gaudiran de 3 àpats al dia; esmorzar, dinar i sopar, a càrrec de l'administració. L'encarregat del Dipòsit podrà autoritzar l'entrada de menjar i begudes no alcohòliques a càrrec del propi detingut, i sempre en recipients i suports no contundents.

9.- Els detinguts podran fumar segons criteri dels agents que estiguin al seu càrrec, i sota el seu control, els quals seran els responsables de qualsevol autolesió que es produeixin.

Sota cap concepte es permetrà que els detinguts tinguin en el seu poder, llumins o encenedors.

10.- No se subministrarà cap medicament als detinguts sense prescripció mèdica. Si s'haguessin d'anar a comprar a la farmàcia, es farà amb els diners del detingut o mitjançant els Serveis Socials de l'Administració.

11.- L'horari de les visites serà de 10 a 11 hores del matí, o de 19 a 20 hores del vespre. Aquestes seran individuals, no es permetrà l'entrada de més d'una persona al mateix temps, i tindrà una durada màxima de 10 minuts. L'encarregat del Dipòsit podrà autoritzar l'entrada de més d'una persona, així com visites fora de l'horari reglamentat. Durant la visita hi haurà un agent permanentment que controlarà que no hi hagi cap contacte entre detingut i visitant. El visitant no podrà entrar en cap moment dintre de la cel.la.

L'agent de porta, anotarà el moviment de visites en el llibre de registres corresponent, anotant nom, cognoms i DNI, el qual serà imprescindible per poder accedir al recinte carcerari.

12.- L'horari de les dutxes serà de 9 a 10 hores del matí, o de 20 a 21 hores del vespre. Anirà a càrrec del detingut tot el material necessari per a la dutxa. L'encarregat del Dipòsit podrà autoritzar dutxes fora de l'horari reglamentat.

Els detinguts no podran abandonar la cel.la sense haver-la netejada de forma adient i haver col.locat la roba del llit dins de les bosses que se li subministraran.

El cap del servei del torn de tarda manarà realitzar un escorcoll general al detingut i a la cel.la entre les 15 i 16 hores diàriament.

Règim especial pels arrestos de cap de setmana

13.- Excepte quan l'autoritat judicial hagués disposat el compliment en altres dies de la setmana, l'ingrés del penat en el Dipòsit es farà entre les 8 del matí de divendres i les 12 del migdia de dissabte. A partir d'aquesta hora no s'admetrà cap ingrés.

Si algun penat arribés passada aquesta hora, l'agent de porta ho farà constar en un informe fent constar l'hora de presentació i el motiu al.legat, el qual el farà arribar a l'encarregat del Dipòsit i en donarà una còpia al penat.

Durant la nit, no s'admetran ingressos entre les 24 hores del divendres i les 8 hores del dissabte. Si en aquest període es presentés algun penat, se li farà saber que no pot ingressar fins a les 8 del matí, i l'agent de porta ho reflectirà en un informe adreçat a l'encarregat del Dipòsit.

14.- En el moment en què es presenti un penat per primer cop, a fi d'iniciar el compliment d'una condemna d'arrest de cap de setmana, l'agent de porta ho comunicarà al cap de servei, el qual s'encarregarà de fer que abans d'ingressar, se li procedeixi a verificar la seva identitat, efectuant-li la ressenya alfabètica, dactilar i fotogràfica.

15.- En posteriors ingressos, un cop ja ressenyat, tan sols farà falta que acrediti la seva identitat amb el DNI o passaport.

16.- Abans d'ingressar a la cel.la, el penat té dret a realitzar una trucada d'una durada màxima de 10 minuts.

17.- Els penats que compleixen condemnes d'arrest de cap de setmana, podran gaudir d'aparells de ràdio o televisió a càrrec seu. Aquests aparells deixaran de funcionar entre les 14.00 hores de la nit i les 8.00 hores del matí.

Aquest horari es podrà flexibilitzar a criteri de l'agent de porta, i mentre no pertobi el descans dels altres interns.

En cas que el penat no adopti mesures de bon comportament en el temps d'estada en el Dipòsit, l'encarregat podrà fer retirar els aparells de ràdio o televisió.

18.- Un cop iniciat l'arrest de cap de setmana, el penat no podrà rebre cap mena de visita, comunicació o paquet.

19.- En el cas que el penat compleixi la condemna de manera ininterrompuda, se li permetrà mantenir una comunicació setmanal de quaranta minuts amb els seus familiars o persona afí, dins l'horari regulat en aquest Reglament.

Així mateix, podrà rebre un paquet setmanal, que serà degudament revisat per l'agent de porta per evitar que s'introdueixin objectes prohibits.

També, en els casos de condemna initerrompuda, en cas que els familiars de l'arrestat visquin fora de la població o no puguin desplaçar-se per visitar el penat, o quan aquest hagi de comunicar alguna cosa important, ho farà saber al cap de servei qui, un cop comprovats els requisits anteriors, autoritzarà la comunicació assenyalant l'hora en què s'hagi de fer, les quals no podran superar la freqüència de 5 trucades a la setmana, i amb un temps màxim de 5 minuts cada una.

Règim disciplinari

20.- Les normes disciplinàries del personal encarregat de la gestió i custòdia del Dipòsit de Detinguts, seran les que es regulen en el règim disciplinari general (Llei 10/91, de 10 de juliol; Decret 214/90, de 30 de juliol, i, supletòriament Llei orgànica de forces i cossos de seguretat 2/85).

 

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica