16.- REGLAMENT INTERN DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE VALLS

16. REGLAMENT INTERN DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE VALLS

TITOL I – DISPOSICIONS GENERALS.

CAPITOL I.- DEFINICIÓ I EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Article 1.

La Policia Local té com a objectiu garantir la seguretat ciutadana, tenint com a fonament i fi la protecció dels drets individuals i la garantia de les llibertats públiques, uns i altres instal·lats en un marc de relacions humanes i socials presidides per la justícia i la solidaritat.

Amb independència de la normativa reglamentària que la Generalitat de Catalunya, que en l'àmbit de la seva competència, ha de dictar en l'aspecte concret de coordinació de les Policies Locals, la potestat reglamentària de les Corporacions Municipals pot exercitar-se en un desplegament d'aquells principis que complementin la normativa aprovada pels funcionaris d'administració local que la Llei de bases, el Text articulat i el Reglament de Funcionaris en que què no s'oposi a la normativa bàsica.

Per altra banda els principis ètics poden arribar a configurar veritables deures professionals, la infracció dels quals constitueix un seguit de faltes que han de trobar l'adequada resposta preventiva i sancionadora.

Article 2.

Per tant la Policia Local de Valls, es constitueix com un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada que es regeixen principalment per la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local de Catalunya; Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat; Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim local de Catalunya; Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal dels Ens locals de Catalunya; Llei 16/1991 de 10 de juliol del Parlament de Catalunya sobre les Policies locals, així com de totes aquelles altres que li afecten.

CAPITOL II.- NORMES DEONTOLÓGIQUES.

Article 3.

La Policia Local de Valls en quan als seus Estatuts i Codi de Conducta assumeix la Declaració sobre policia, aprovada per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, adoptada el 8 de maig de 1979.
Concretament pel seu valor documental, recollim textualment el Codi de Conducta per funcionaris encarregats de fer complir la Llei:

“Els funcionaris encarregats de fer complir la llei, compliran en tot moment els deures que els imposi la llei, servint a la seva comunitat i protegint a totes les persones contra actes il·legals, en consonància amb l'alt grau de responsabilitat exigit per la seva professió.

En l'exercici de les seves tasques, els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran i protegiran la dignitat humana i mantindran i defensaran els drets humans de totes les persones.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei podran usar la força només quan sigui estrictament necessari i en la mesura que ho requereixi l'exercici de les seves tasques.

Les qüestions de caràcter confidencial de les que en tinguin coneixement els funcionaris encarregats de fer complir la llei es mantindran en secret, a no ser que el compliment del deure o les necessitats de la justícia exigeixin estrictament el contrari.

Cap funcionari encarregat de fer complir la llei podrà infligir, instigar o tolerar cap acte de tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, ni invocar l'ordre de un superior o circumstàncies especials, com estat de guerra o amenaces de guerra, amenaça a la seguretat nacional, inestabilitat política interna, o qualsevol altra emergència pública com justificació de la tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no cometran cap acte de corrupció. També s'oposaran als actes d'aquesta índole i els combatran.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran la llei i el present Codi. També faran tot el que estigui al seu abast per impedir tota violació del mateix i per oposar-s'hi rigorosament a tal violació.
Els funcionaris encarregats de fer complir la llei que tinguin motius per creure que s'ha produït o va a produir-se una violació del present Codi informaran de la qüestió als seus superiors i, si fos necessari a qualsevol altra autoritat u organisme apropiat que tingui atribucions de control o correctives.”

Article 4.

En relació a la utilització de la força i de armes de foc pels funcionaris de policia, aquest Reglament Intern fa seu el que l'Octau Congrés de les Nacions Unides sobre Prevenció de Delictes i Tractament de Delinqüents va acordar:

“Els funcionaris encarregats de fer complir la llei, en l'exercici de les seves funcions, utilitzaran en la mesura del possible mitjans no violents abans de recorre a la força i a les armes de foc. Podran utilitzar la força i les armes de foc solament quan altres medis resultin ineficaços o no garantissin de cap manera assolir els resultat previst.
Quan l'ús de les armes de foc sigui inevitable, els funcionaris encarregats de fer complir la llei:
a) Exerciran moderació i actuaran en proporció a la gravetat del delicte i a l'objectiu legítim que es persegueixi.
b) Reduiran al mínim els danys i lesions i respectaran i protegiran la vida humana.
c) Procediran de forma que es presti l'abans possible assistència i serveis mèdics a les persones ferides o afectades.
d) Procuraran notificar el succeït, a la menor brevetat possible, al parents o amics íntims de les persones ferides o afectades.
e) Quan a l'utilitza la força o armes de foc els funcionaris encarregats de fer complir la llei ocasionin lesions o mort, comunicaran el fet immediatament als seus superiors.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no utilitzaran armes de foc contra les persones a no ser en defensa pròpia o d'altres persones, en cas de perill imminent de mort o lesions greus, o amb el propòsit d'evitar la comissió d'un delicte particularment greu que comporti una seriosa amenaça per la vida, o amb l'objecte de detenir a una persona que representi aquest perill i oposi resistència a la seva autoritat, o per impedir la seva fuga, i solament en cas de que resultin insuficients mesures menys extremes per assolir els esmentats objectius. En qualsevol cas, només es podrà fer ús intencionat de les armes letals quan sigui estrictament inevitable per protegir una vida.
En les circumstàncies previstes, els funcionaris encarregats de fer complir la llei s'identificaran com a policies i donaran una clara advertència de la seva intenció de utilitzar les armes de foc, amb el temps suficient per que es tingui en compta, a excepció que al donar aquesta advertència es posés indegudament en perill als funcionaris encarregats de fer complir la llei, es creés un risc de mort o danys greus a altres persones, o resultés evidentment inadequada o inútil donades les circumstàncies del cas.”

TITOL II – L'ORGANITZACIÓ

CAPITOL I.- ESTRUCTURA INTERNA DEL COS.

Article 5.
1. Correspon a l'alcalde la Prefectura superior de la Policia Local, encara que podrà delegar les seves funcions en un membre electe de la Corporació.
2. El comandament immediat de la Policia Local serà exercit per qui ostenti la major graduació dins del cos; en cas d'haver-n'hi mes d'un, ho farà aquell que designi l'alcalde , segons els principis de mèrit i de capacitat.
3. En cas d'absència del cap, o de concórrer-hi altra circumstància que impedeixi ocupar el seu lloc, les seves funcions les assumirà automàticament el comandament de la categoria immediata inferior de major antiguitat. Si l'absència es perllongués més d'un més, l'Alcaldia podria designar el cap en funcions entre els comandaments de la categoria immediata inferior.
4. La Policia Local s'estructurarà en aquelles escales i categories que preveu l'art. 24 de la Llei 16/1991 de 10 de Juliol de les Policies Locals, de la Generalitat de Catalunya.
5. Dins de l'organigrama de la Policia Local es podran definir els llocs de treball que puguin ser ocupats pels funcionaris municipals o contractats aliens al Cos. Aquest personal durà a terme les funcions que no siguin estrictament policials i que no necessitin exercici de l'autoritat, o secret professional.
6. El personal de l'Ajuntament de Valls adscrit a la Policia Local dependrà del comandament natural que li correspongui en funció de la seva integració a l'organigrama del Cos.
7. La Prefectura del Cos designarà el personal que integrarà els diferents serveis. Aquest podrà canviar de destinació a petició pròpia, amb ocasió de vacant o amb caràcter forçós per les necessitats del servei. Aquesta obligació es veurà emmarcada dins el que contempli el vigent Pacte de Funcionaris de l'Ajuntament de Valls, concretament, pel que fa al torn de nit.
8. Les disposicions d'aquest reglament seran desenvolupades per les ordres i les circulars d'acompliment obligatori per al personal que la Prefectura del Cos cregui convenient, i donarà instruccions per al normal desenvolupament del servei.
9. La prefectura del Cos podrà disposar del trasllat forçós d'una destinació a una altra en els següents casos:
a) Quan hagi un lloc vacant que no hagi estat cobert voluntàriament i la persona elegida tingui els requisits necessaris per a portar a terme les funcions d'aquesta destinació.
b) Quan hi hagi raons fonamentades d'una falta de rendiment a un determinat lloc de treball.
c) Quan a causa d'una infracció disciplinària la Prefectura estimi que no és procedent la permanència de la persona interessada a la destinació que ocupava.
d) Quan la conducta o la personalitat del funcionari no sigui compatible amb la realització d'un treball específic, o amb el tracte amb els companys, o amb el públic.
e) Quan el funcionari es trobi afectat per alguna deficiència física o problema personal que dificulti el normal desenvolupament de la seva tasca.
En tots els casos esmentats anteriorment s'haurà de concedir audiència a la persona interessada.
10. Les destinacions voluntàries hauran de tenir una durada mínima de sis mesos; durant aquest període no es podrà sol·licitar una nova destinació.
11. Les destinacions forçoses tindran un termini màxim de permanència d'un any.
12. Un cop es surti d'una destinació forçosa, caldrà que passi un període de temps equivalent al de la destinació, per poder tornar a una destinació forçosa.
13. Tot i això, en circumstàncies excepcionals degudament motivades, es podrà variar el termini de la destinació

CAPITOL II.- Funcions del Cap del Cos.

Article 6.

Correspon al cap del cos:
1. La direcció, coordinació i inspecció immediata de la totalitat dels serveis propis de la Policia Local, i dictar les ordres i circulars que cregui convenients per a un millor funcionament dels esmentats serveis.
2. Exercir el comandament sobre tot el personal del cos, mitjançant les estructures jeràrquiques establertes, controlar l'acompliment de les seves obligacions i distribuir les serves destinacions segons la normativa reglamentària mitjançant les oportunes adscripcions i trasllats.
3. Assistir l'alcalde o el regidor delegat en les funcions de planificació, d'organització, de coordinació i de control, a més de proposar les mesures organitzatives i els projectes per a la renovació i per al perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes d'actuació més adients.
4. Concórrer a les Juntes Locals de Seguretat.
5. Proposar a l'Alcaldia l'inici d'expedients disciplinaris, els premis i les recompenses al personal que en sigui mereixedor.
6. El Cap del Cos és la única persona autoritzada a actuar vestit de paisà.
7. Autoritzarà de forma expressa la prestació de serveis especials, en els que per conveniència de la funció s'aconselli prescindir d'uniforme o signe extern de la condició d'agent, sense perjudici de documents d'identificació personal.

CAPITOL III.- Funcions de la resta de comandaments.

Article 7.

Correspon als sots-cap:
1. Substituir al Cap en els casos d'absència, llicència o malaltia.
2. Auxiliar al Cap en funcions i serveis que li siguin propis i exercir aquelles comeses que li siguin delegades.
3. Col·laborar en la redacció de la memòria anual.
4. Rebre i informar les propostes dels canvis de destinació
5. Elevar a la Prefectura del cos les propostes de felicitació o sanció.
6. Vetllar perquè les instruccions particulars, ordres de servei, circulars generals, normes d'actuació i altres assumptes que afectin el servei quotidià arribin a tots els agents.
7. Organitzar l'actuació de la Policia Local davant de qualsevol fet inesperat que representi una alteració de les condicions normals de convivència informant d'immediat a la superioritat.

Article 8.

La resta de comandaments del Cos jeràrquicament dependents, exerciran les seves funcions directives en les diferents àrees i departaments del Cos, d'acord amb la seva categoria i competències atribuïdes.

Els comandaments del Cos i funcionaris amb aquesta atribució, actuaran en tot moment d'acord amb els principis d'informació, coordinació i col·laboració, assegurant-los en l'àmbit de les respectives competències, facultats i atribucions pròpies per tal d'impulsar els serveis a prestar per les diferents unitats.

Els comandaments del cos sustentaran la seva autoritat en la capacitat i professionalitat necessàries per complir les obligacions pròpies i fer complir les assignades al personal subordinat.

Article 9.

Els comandaments dels Cos participaran a les juntes de valoració dels seus subordinats i participaran a les propostes de recompenses de què, a parer seu, fossin mereixedors. En aquestes juntes de valoració podran participar dos representants sindicals.

Article 10.

En cas d'absència temporal del comandament d'una unitat, n'assumirà les funcions de forma automàtica el membre que disposi la Prefectura de Policia, el qual serà informat immediatament pel membre més antic. En cas d'haver-hi dos funcionaris amb la mateixa antiguitat, assumirà aquesta funció el membre de més edat.

CAPITOL IV.- Funcions de la Policia Local.

Article 11.

Són funcions específiques de la Policia Local de Valls:
1.- La protecció a les autoritats de la Corporació local i la vigilància i custòdia dels seus edificis i instal·lacions.
2.- Ordenació, senyalització i direcció del trànsit en el terme municipal d'acord amb el que estableixin les normes de circulació.
3.- Instruir els atestats per accidents de circulació dins del terme municipal de Valls en el marc de col·laboració i coordinació amb els Cos de la Guardia Civil i en un futur amb el dels Mossos d'Esquadra.
4.- Realitzar les tasques de policia administrativa, pel que fa a l'exacte compliment de les Ordenances, Reglaments i acords municipals, Bans de l'Alcaldia i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.
5.- Participar en les funcions de Policia judicial en aquelles competències que per llei li siguin encomanades.
6.- Col·laborar en la prestació d'auxili en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en la forma prevista en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
7.- Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en la Junta Local de Seguretat.
8.- Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la policia autonòmica, en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan se'ls requereixi a l'efecte.
9.- Vigilància en llocs que ocasionin aglomeracions de públic, discoteques, pubs, bars i cafeteries, revetlles i festes populars en general i llocs de manifestacions similars, així com en els seus voltants.
10.- Vigilància del compliment d'horaris en els establiments i casos contemplats en l'apartat anterior, així com la vigilància d'altres fets que puguin ocasionar molèsties als veïns, especialment sorolls, fums i altres.
11.- Tasques d'ajut a l'administració municipal quan siguin requerits de forma jeràrquica i sempre i quan no interfereixi el normal desenvolupament de les altres funcions.
12.- Participar en l'educació vial, prestant la necessària col·laboració als organismes i centres que ho sol·licitin.
13.- Realitzar tasques de vigilància rural en les zones no urbanes del terme municipal, d'acord amb el que es dicti dins la Junta Local de Seguretat.
14.- Totes aquelles altres que l'Alcaldia, dins l'àmbit de les seves competències, pugui dictar, vistes les consideracions legals i els informes tant de la Prefectura del Cos i dels representants sindicals.

TITOL III – ELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL

CAPITOL I.- NORMES D'ACTUACIÓ DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL.

Article 12. Principis bàsics d'actuació.

a) Exercir la seva funció amb respecte absolut a la Constitució, l'Estatut de Catalunya, els Convenis i Tractats signats per l'Estat Espanyol i la resta de l'Ordenament Jurídic.
b) Actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense cap tipus de discriminació per raó ideològica, política, religió, raça o sexe.
c) Actuar amb integritat i dignitat. S'abstindrà de qualsevol acte de corrupció i s'hi oposarà amb fermesa.
d) Atenir-se en la seva actuació professional, als principis de jerarquia i subordinació. En cap cas, l'obediència deguda no podrà emparar ordres que comportin l'execució d'actes que manifestament constitueixin delicte o siguin contraris a la Constitució, a l'Estatut o a les lleis.
e) Impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral.
f) Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.
g) Dedicació professional plena, intervenint en defensa de la llei i de la seguretat dels ciutadans, inclòs en situacions en què es trobi fora de servei.
h) Secret professional, respecte totes les informacions que coneguin per raó de les seves funcions o el càrrec que exerceixin.
i) Seran responsables personalment i directament dels actes, en l'exercici de les seves funcions, que infringeixin les normes legals i reglamentàries vigents.

Article 13. Normes de comportament:

a) Els membres del Cos hauran de posar de manifest en l'exercici de les seves funcions la seva professionalitat i disciplina.
b) Prestaran els seus serveis puntualment, amb tota diligència i eficàcia amb subjecció als principis de jerarquia i subordinació, observaran les normes de comportament i demostraran serenitat en la pràctica dels serveis assignats.
c) No admetran retribucions pels serveis ni d'altres recompenses. L'agent que es trobi diners o qualsevol objecte extraviat a la via pública el lliurarà en l'oficina administrativa de la Policia per al seu dipòsit, essent retornat a la persona que justifiqui la seva pertinença.
d) En l'exercici de les seves funcions actuaran utilitzant els mitjans adequats i proporcionats a l'abast de la pertorbació, procurant no fer ús de la força més enllà del raonable i necessari.
e) Durant les hores de serveis, els agents s'abstindran d'entrar en espectacles públics i locals de pública concurrència quan no sigui per raons del servei o siguin requerits per causa justificada. Com a excepció ho podran fer per portar a terme el seu descans reglamentari o per breus moments per prendre un cafè un refresc o similar. En tot cas, el personal del cos que vagi d'uniforme no pot fumar en públic de forma ostentosa, dur les mans a les butxaques, o anar descoberts per la via pública quan vagin d'uniforme. En el decurs dels servei, mantindran el cos dret, sense recolzar-se a les parets ni als vehicles, ni adoptar postures que denotin negligència o abandonament. És a dir, l'agent que vagi uniformat, en tot moment presentarà un comportament i una presència correcta, sense mostrar cap postura que denoti negligència o abandó De la mateixa forma, s'ha d'abstenir de prendre begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. En les dependències policíaques es podrà fumar en aquells despatxos habilitats per la Prefectura del Cos, atenent el que disposa la legislació al respecte.
f) Es dispensarà als ciutadans un tracte acurat i cortès, utilitzant el tractament de “vostè”.
g) En les converses mantingudes amb el ciutadà, utilitzarà un llenguatge correcte, procurant no entrar en cap tipus de polèmica. Caldrà utilitzar preferentment la llengua catalana, tant en les relacions internes com externes
h) Aquesta correcció s'extremarà en els casos de formulació de denúncies retirada de vehicles de la via pública, requeriments d'identificació i en general en tots els casos en què per la seva naturalesa, es pugui interpretar que els ciutadans hi tenen una especial sensibilitat.
i) Els membres de la Policia Local proporcionaran als ciutadans subjecte de les intervencions i actuacions informació tan extensa com les circumstàncies del cas ho permetin sobre la causa i finalitat de les mateixes.

Article 14. La salutació.

La salutació com a manifestació externa d'educació i respecte és obligatòria per a tots els membres del Cos.
La salutació s'ha d'efectuar sempre i quan es vesteix d'uniforme i amb peça de cap i consistirà en portar amb naturalitat la mà dreta a la visera de la gorra, aproximadament a l'altura del botó que en subjecta la cinta, o bé a l'altura de la templa si es porta una peça diferent de gorra.
En el cas de no portar la peça de cap s'ha de saludar amb la fórmula de cortesia que correspongui en aquell moment del dia en què es faci.
Cal saludar de la manera reglamentària:
1. Als membres de la monarquia constitucional.
2. A les autoritats estatals, autonòmiques, municipals i estrangeres.
3. Als superiors jeràrquics del cos i als de la mateixa categoria, els qual han de respondre de la mateixa manera.
4. A membres uniformats d'altres cossos i forces de seguretat, de superior graduació.
5. A qualsevol ciutadà quan l'agent se li dirigeixi o quan el ciutadà es dirigeixi a l'agent.

Article 15. Les banderes oficial i els himnes.

Els agents de la Policia Local de Valls, excepte en casos de força major, romandran en posició de ferms durant les interpretacions dels himnes constitucionals, així com també els d'altres països estrangers i el de la resta de les Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol.

Article 16. Altres normes d'actuació.

Per tot el que no estigui previst en els anteriors articles, els agents de la Policia Local de Valls, adequaran les seves actuacions a les directrius que marqui la Prefectura del Cos mitjançant les circulars internes del Cos, les quals es lliuraran de forma individual a cada agent i romandran exposades en un plafó dins les dependències durant al menys un mes, tanmateix que siguin arxivades en un lloc de lliure disposició per tots els components del Cos.
En quan al tractament de detinguts i la seva custòdia, caldrà adequar tota actuació al que disposa el vigent Reglament de Dipòsit de Detinguts, el qual s'adjunta amb el present Reglament en Annex a banda.
En tot cas, pel que fa al tractament dels detinguts cal observar les següents normes elementals:
a) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una detenció
b) Vetllar per la vida i la integritat física de les persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i respectar-ne els drets, l'honor i la dignitat.
c) Complir i observar, amb la diligència deguda, els tràmits, els terminis i els requisits exigits per l'ordenament jurídic en la detenció d'una persona.
d) La conducció del detingut es verificarà amb la menor publicitat possible, i s'adoptaran tota classe de mesures i precaucions per evitar-ne la seva fugida quan es tracti d'individus perillosos; en lliurar el detingut exigirà l'oportú rebut i, en cas que se li hagin pres armes, diners o altres objectes personals, ho farà constar així.

CAPITOL II.- DEURES , DRETS I INCOMPATIBILITAS.

Article 17. Deures del agents de la Policia Local de Valls:

Sense perjudici de les obligacions que les disposicions legals i reglamentàries imposen al funcionaris públics i a les específiques del cossos de les policies locals contingudes en la Llei 16/1991 de 10 de juliol, els agents de la Policia Local de Valls hauran de:
a) Complir amb diligència i eficàcia les ordres i directrius del seus superiors, consultant en el seu cas els dubtes que es presentin.
b) Realitzar amb diligència i eficàcia les tasques que li siguin encomanades.
c) Actuar amb estricta subordinació respecte als seus superiors jeràrquics.
d) Mostrar el degut respecte als seus superiors jeràrquics i altres autoritats.
e) Prestar el màxim suport i ajut als companys i superiors, especialment en situacions de perill personal i que requereixin una actuació ineludible. Tanmateix ajustaran la seva actuació al principi de cooperació i col·laboració recíproca amb els components dels altres cossos i forces de seguretat.
f) Observar estricta puntualitat en l'assistència al servei, comunicant amb antelació suficient i mai inferior a 30 minuts abans de l'hora d'inici del servei, la no assistència per causa justificada. En tot cas caldrà valorar el que disposi en relació a la puntualitat el vigent Pacte de Funcionaris de l'Ajuntament.
g) Vestir uniforme complet i en bon estat, durant el servei, i abstenir-se de l'ús de qualsevol part d'aquest fora de les hores de servei.
h) Els informes de baixa per malaltia, tant si han estat precedits o no per una situació d'indisposició, es presentaran dins les 72 hores següents a la Prefectura del Cos per a la seva posterior tramitació al Departament de Recursos humans.
i) Els policies restaran obligats a complir íntegrament la seva jornada laboral, i no podran abandonar el servei abans de l'horari previst, o bé abans d'haver-se revisat el relleu previst. Si per qualsevol motiu justificat s'haguessin d'absentar del servei, hauran de comunicar prèviament aquesta circumstància als seus superiors.
j) Els policies restaran obligats a realitzar les proves necessàries durant el servei per poder constatar si es troba sota influència de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
k) En cas que les necessitats del servei demoressin l'acabament del torn, hauran d'acomplir les ordres rebudes, amb la posterior compensació, procedent per l'excés de jornada laboral realitzada.
l) Les informacions per a publicar als mitjans de comunicació sobre les actuacions de la Policia Local s'han de canalitzar a través de la Prefectura del Cos, o a qui aquesta delegui.
m) Durant el servei uniformat, els agents masculins s'abstindran de portar arracades en les orelles o qualsevol altre ornamentació d'aquest tipus, així com tindran l'obligació de portar el cabell curt i arreglat, i que no sobresurti de la gorra de forma ostentosa. Els agents femenins s'abstindran d'utilitzar maquillatge de llavis de colors vius o que en el seu conjunt també sigui ostentós, podran portar arracades, només a les orelles, sempre que aquestes siguin discretes i petites. El cabell el podran portar sense recollir fins a mitja melena, en cas de portar-se mes llarg caldrà portar-lo recollit.
n) En els casos del Catàleg d'emergència que assenyali la superioritat i en general en aquells en què la necessitat ho requereixi, tot el personal serà obligat a la prestació del servei permanent fins que cessin els motius determinants de l'emergència o necessitat.
o) Qualsevol agent fora de servei que sigui requerit telefònicament per incorporar-se per un cas d'emergència al mateix, ho haurà de fer amb la màxima rapidesa a no ser que pugui al·legar causa de força major.
p) Els funcionaris i personal assignat al departament de Policia caldrà que mantinguin els requisits per la conducció de vehicles d'emergència que li varen ser exigits en el moment de prendre possessió de la seva plaça.

Article 18. Drets del agents de la Policia Local de Valls:

Els membres de la Policia Local de Valls, tenen els drets i els deures que estableixen aquest reglament i a més, aquells que els confereixen els pactes sobre les condicions de treball subscrits per l'Ajuntament amb la representació del personal i amb caràcter supletori per la resta de l'ordenament jurídic.
a) La remuneració del personal de la Policia Local ha de tenir en compte la dedicació, el risc inherent a la seva missió, el règim especial d'incompatibilitats i l'especificitat dels horaris de feina, segons estableix el Pacte de Funcionaris de l'Ajuntament.
b) Els suggeriments o la informació sobre els serveis, horaris o qualsevol altre aspecte relacionat amb el desplegament de les funcions es pot exposar verbalment o per escrit per mitjà del comandament immediat o seguint aquelles altres vies que s'estableixin.
c) L'Ajuntament ha de facilitar al personal de la Policia Local l'assessorament jurídic necessari en relació amb aquelles actuacions derivades del servei que comportin qualsevol classe de conseqüència jurídica.
d) Si a conseqüència d'una actuació durant el servei el funcionari és inculpat com a responsable d'alguna infracció penal, té dret a assistència jurídica a càrrec de l'Ajuntament. Aquesta assistència es farà mitjançant llurs serveis jurídics o bé encarregant-la a lletrats externs a la Corporació. En tot cas aquesta es una elecció que pot fer el propi agent amb l'assessorament de la Prefectura de Policia Local.
e) L'Ajuntament ha de disposar les fiances que s'assenyalin. Es farà càrrec de les indemnitzacions, costes processals i de qualsevol classe de responsabilitat econòmica fixada en la resolució judicial.
f) La prestació del servei s'ha d'efectuar en torns d'horari continuat de matí, tarda i nit; de matí i tarda; o en horari fraccionat. La Prefectura pot establir altres torns diferents i d'horari flexible amb la finalitat d'atendre serveis específics , segons allò que estableixi el pacte de condicions laborals.
g) Llevat d'un pacte en contra, durant la jornada laboral continuada, ordinària o extraordinària, s'estableix un temps de descans d'acord amb el pacte de condicions laborals.
Excepte en cas d'autorització expressa del comandament, el temps de descans no es pot fer coincidir amb l'horari d'entrada i sortida del servei.
Els responsables de cada servei o dependència han d'establir els torns adequats entre el personal a càrrec seu, tenint en compte que en cap moment l'absència d'aquest personal no pot representar un obstacle per al desenvolupament normal de la feina encomanada.
h) En un lloc visible de les dependències, s'ha de col·locar un llistat del personal que hi està adscrit i s'hi ha d'indicar el quadrant de festes.

Article 19. Assistències a judicis o altres dependències policíaques.

1. S'han d'acomplir totes les citacions judicials relatives a intervencions en acte de servei a la Policia Local de Valls rebudes pels agents incloent-hi les que coincideixen en festes setmanals, suspensió de funcions, serveis especials, dispenses, llicències i situacions similars.
2. Només seran causa justificada de no complir les citacions aquelles situacions de baixa o indisposició que impedeixin a l'agent sortir al carrer i les de força major justificades degudament.
3. L'agent que no pugui concórrer a una citació judicial ho ha de fer avinent a la seva unitat amb temps suficient, perquè es comuniqui al jutjat.
4. El dia de la compareixença l'agent s'ha de presentar directament en el jutjat o en el tribunal que l'ha citat, on ha de demanar un justificant acreditatiu de l'assistència i comprovar que el judici no ha estat suspès, per la qual cosa s'ha d'adreçar a l'agent judicial. Si el judici s'ha suspès, l'agent s'ha de reincorporar al servei sense cap més tràmit si està de servei.
5. En les compareixences en diligències judicials, els agents fora de servei podran anar de paisà, han d'anar polits i vestits correctament i s'han de dirigir a totes les persones que intervinguin amb cortesia i educació. Els agents de servei, prèvia autorització, també podran anar de paisà
6. L'agent podrà anar als Jutjats de fora de la població amb vehicle patrulla si així ho autoritza la Prefectura. Únicament es farà amb mitjans propis quan no es disposi de vehicle oficial.
7. Quan els agents rebin directament qualsevol tipus de resolució judicial relativa a intervencions efectuades en un acte de servei, ho han de fer avinent immediatament a la Prefectura del Cos.

CAPITOL III.- RÈGIM DISCIPLINARI

Article 20.

El règim disciplinari aplicable a la Policia Local de Valls, és l'establert a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Local de Catalunya i aquelles que afecten als funcionaris de l'Administració Local; sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en què puguin incórrer.

Article 21

Les faltes comeses pels membres de la Policia Local en l'exercici de llurs funcions poden ésser molt greus, greus i lleus.
El catàleg de les mateixes i el procediment disciplinari, està contemplat en el Títol VI, capítols I i II de la Llei de les Policies Locals, 16/1991 de 10 de Juliol.

Concretament es considerarà faltes greus, l'incompliment de l'article 17 del present Reglament, en els apartats: H, i, j, k, l, n, o, p.

CAPITOL IV.- PREMIS I RECOMPENSES.

Article 22.

Els agents de la Policia Local de Valls gaudiran del dret a premis que podran ser de:
a.- Felicitació per escrit per serveis prestats.
b.- Gratificació econòmica.
c.- Condecoracions.

Article 23.

Les felicitacions seran personals i podran ser emeses per l'Alcalde o Regidor en qui delegui a proposta del Cap de la Policia Local o ciutadans que l'expressin per escrit, constant en el seu expedient personal i tenint la valoració corresponent com mèrits a qualsevol prova de promoció interna.

Article 24.

Les gratificacions econòmiques, seran proposades pel Cap de la Policia Local i aprovades per el Regidor delegat i es regiran pel següent criteri:
a) Premi de fins a 5 hores extraordinàries per 3 felicitacions en un mateix any.
b) Premi de fins a 10 hores extraordinàries per a 5 felicitacions en un mateix any.
Les gratificacions no seran acumulables i es pagaran per una sola vegada.
c) Les condecoracions seran atorgades per el Ple Municipal i, podran ser de bronze, d'argent i d'or, i es regiran pels següents criteris:
a.- Medalla de bronze als 10 anys de servei a l'Ajuntament de Valls
b.- Medalla d'argent als 20 anys de servei a l'Ajuntament de Valls.
c.- Medalla d'or als 30 anys de servei a l'Ajuntament de Valls.
Aquestes medalles també es podran atorgar per serveis especials o de notòria rellevància a proposta del Regidor delegat, el Cap de la Policia i particular una vegada discutida per la Comissió Informativa oportuna.

Article 25.

El disseny de la medalla serà el mateix per a les tres categories i consistirà en un disc de metall corresponent de 41 mm de diàmetre i de 2 mm. De gruix, a l'anvers de la qual hi figurarà tant sols l'Escut de la Ciutat sota la llegenda del motiu de l'assignació de la condecoració. Un vorell ornat tancarà circularment el camp. Al revers i una mica elevada en el camp, una reproducció de l'escut de pit de la Policia Local de Valls. En la part superior de l'exerg portarà la següent inscripció “EN RECONEIXEMENT DE MÈRITS”. La medalla anirà penjada d'una cinta de color Roig i Blanc.
El titular de les medalles podrà usar-la al costat dret de l'uniforme reglamentari en tots aquells actes oficials que la Prefectura de Policia autoritzi.
L'entrega de condecoracions es faran en el Ple Municipal següent al de la seva aprovació o bé en un acte que disposi la Alcaldia de la Ciutat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les disposicions del present Reglament s'aplicaran:
a.- Als funcionaris de serveis especials subescala Policia Local, bé siguin de carrera, en pràctiques o interins que prestin servei actiu així com aquells auxiliars que prestin servei de conductors de grua, i d'altre personal adscrit al servei de la Policia.
b.- Personal d'altres administracions que es trobin en situació de comissió de serveis a la plantilla de l'Ajuntament de Valls.
c.- S'exclouen els funcionaris dels cossos i forces de seguretat d'altres administracions que efectuïn pràctiques en el terme municipal de Valls.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queda derogada la següent disposició:
REGLAMENT INTERIOR DEL COS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE VALLS. Reglament aprovat per l'Ajuntament de Valls en Plenari de 18 de desembre de 1980 i modificat en sessió de 30 de juliol de 1981 en el que es van introduir les modificacions indicades per la Conselleria de Governació de la Generalitat.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica