15.- REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE VALLS

15. REGLAMENT D´HONORS I DISTINCIONS DE L´AJUNTAMENT DE VALLS

PREÀMBUL

Art. 1r.- L'Ajuntament de Valls, en consonància al que estableixen els articles 189 al 191 del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, regula la concessió d'honors i distincions per mitjà del present Reglament.

Art. 2n.- Aquest Reglament s'aplicarà per guardonar mereixements especials, mecenatges, beneficis distingits o serveis extraordinaris que estiguin clarament relacionats o tinguin incidència manifesta en pro de la ciutat.

Art. 3r.- En consonància a l'article anterior s'estableixen els següents honors i distincions:

a) Medalla de la Ciutat de Valls.
b) Títol d'Honor de Valls.
c) Títol de Reconeixement.
d) Col·locació, segons el cas, d'un quadre al·legòric o retrat individual a la “Galeria de Ciutadans Il·lustres”.

Art. 4t.- Així mateix, l'Ajuntament crea un Llibre d'Honor, on s'inscriuran els honors i distincions concedits.

Art. 5è.- Atesa la rigorositat i amplitud dels expedients que han de regir per la concessió dels honors i distincions que es fixa en el present Reglament, l'Alcaldia, amb consonància amb l'instructor, està facultada per a regular en el temps la seva elaboració.

Art. 6è.- Les apreciacions i consideracions dels mèrits o consegüent determinació de la categoria que s'hagi d'atorgar en cada cas, pertocarà totalment al Ple de l'Excm. Ajuntament en quin acord de concessió s'establirà de manera explícita estudiat i valorat l'expedient corresponent presentat i proposat pel corresponent instructor.

Art. 7.- La Medalla de la Ciutat de Valls, que serà d'or, en tant que màxim exponent del reconeixement de la ciutat s'atorgarà excepcionalment a entitats o institucions que bé per actes o actuacions memorables en el temps o que per mèrits propis ben definits, tinguin una incidència clara i manifesta en pro de la ciutat i es considerin mereixedors de tal guardó.

Art. 8è.- El Títol d'Honor de Valls es concedirà a les persones, entitats o institucions que mereixin la gratitud de Valls per actes que se'n derivin benefici o honor per la ciutat, o per premiar condicions exemplars o virtuts cíviques de vallencs o de forans en aspectes relacionats a aquest municipi.

Art. 9è.- Per la concessió de la distinció Títol de Reconeixement es tindrà en compte la vàlua de persones o entitats que per la seva trajectòria, actituds o actuacions concretes han tingut un ressò o incidència en la vida local.

Art. 10è.- L'Honor i/o distinció envers determinades persones o entitats en funció d'actituds o activitats significatives al llarg del temps, podrà determinar l'acord d'inclusió d'un retrat o quadre al·legòric segons el cas, a la “Galeria de Ciutadans Il·lustres”.

Aquesta distinció tindrà caràcter excepcional en funció del propi caràcter de l'esmentada Galeria.

Art. 11è.- Els honors i distincions es concediran previ expedient per a cada cas, que podrà instruir-se per acord de la majoria legal dels membres de la Corporació a iniciativa de la pròpia Corporació o proposta especial de la Comissió-Àrea de Cultura o per:

a) Petició d'un nombre significatiu d'associacions o entitats que funcionin legalment a la població.
b) Sol·licitud del deu per cent dels residents majors d'edat, inscrits en el cens de població, amb signatures legitimades per fedatari o formalitzades davant el secretari de l'Ajuntament.

Per la pròpia funció de l'Institut d'Estudis Vallencs, tot expedient ha d'estar complementat per un informe elaborat per la dita Institució.

Art. 12è.- A l'acord inicial de l'Ajuntament, s'hi expressarà concretament els fets o circumstàncies que hagin d'ésser objecte de l'expedient, la persona, entitat o institució que hagi de ser guardonada i la classe de distinció que hom pretengui que sigui atorgada, en funció del que s'estableix en els arts. 7è, 8è, 9è o 10è d'aquest Reglament.

Art. 13è.- A la mateixa sessió en què s'acordi la incoació de l'expedient, es designarà el membre de la Corporació que hagi d'actuar com a jutge instructor, que serà assistit pel secretari de la Corporació o el substitut legal que s'anomeni.

Art. 14è.- Als expedients instruïts per a cada cas, s'aportaran totes les dades que posseeixi l'Ajuntament o que es puguin obtenir en altres llocs sobre l'objecte que promogui cadascun d'ells i es practicaran totes les diligències que calguin a fi que els fets restin completament provats.

Art. 15è.- Després de l'aprovació inicial, el jutge instructor formularà la proposta, que s'exposarà al públic al tauler d'anuncis oficials de la Casa de la Vila, i als mitjans de comunicació locals, per un període de 15 dies, durant els quals qualsevol persona podrà examinar l'expedient i presentar les objeccions que cregui més oportunes. Retorn de l'expedient a l'instructor perquè estudiï i/o valori les objeccions que hi pugui haver.

Art. 16è.- Si completat l'expedient s'hi detectessin motivacions de caràcter personal o personalista, l'instructor, amb exposició de les circumstàncies que ho testifiquin, podrà proposar la denegació.

Art. 17è.- També podrà ésser denegada qualsevol proposta o expedient, per entendre la seva no oportunitat en el temps, de la persona o entitat proposada, deixant però el camí obert a una nova proposta amb posterioritat.

Art. 18è.- La resolució que pertoqui serà adoptada per l'Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació Municipal.

Art. 19è.- Els atributs i documents dels honors i distincions atorgats es lliuraran als guardonats per l'Ajuntament i, en la seva representació local, pel senyor alcalde en acte públic d'homenatge o en la forma que l'Ajuntament disposi en prendre l'acord de concessió. Obligatòriament aquest acte tindrà lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. En casos excepcionals la Corporació en Ple podrà acordar l'entrega en un altre lloc.

Art. 20.- Un cop tramitat el corresponent expedient, que s'instruirà amb les mateixes característiques i garanties que el de l'atorgament de l'honor i distinció, si les causes per les quals va ser tramitat el seu expedient desapareixen, la Corporació podrà revocar l'acte de concessió amb el dictamen de les institucions que han intervingut.

Art. 21.- Aquest Reglament -adaptat a la legislació vigent, al Reglament d'organització citat a l'article 1r i a la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya-, entrarà plenament en vigor amb els seus vint-i-unè articles i una disposició addicional, un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament de Valls, derogant les normes o acords presos en relació al que comprèn el present Reglament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Degut a la incidència que el “fet casteller” lligat tan directament al nostre Valls per l'impacte i arrelament que té en la comunitat vallenca, com símbol de la màxima manifestació identificatòria i representació externa de la ciutat, en proposta de caire excepcional, i perquè quedi plasmat al·legòricament en la Galeria de Ciutadans Il·lustres com també perquè en el futur i en la història de la ciutat d'una manera oficial com a reconeixement públic de la ciutat a tots els ciutadans que en el passat, el present i el futur han fet que els “castells” dels nostres Xiquets siguin coneguts arreu.

Per tot l'exposat anterior, es proposa que per mitjà de Disposició Addicional, el Reglament d'Honors i Distincions, reculli de manera excepcional que el quadre que habitualment cada decennal amplia la Galeria, que en les properes Decennals de 1991, centenari de la Galeria es col·loqui un quadre al·legòric en honor dels “Xiquets de Valls”.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica