15.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL.LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, EQUIPS DE VENTILACIÓ I ANTENES

15.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ, EQUIPS DE VENTILACIÓ I ANTENES

Exposició de motius

L'augment de les instal·lacions d'aparells d'aire condicionat i de ventilació per a habitatges, oficines, petits comerços, etc, al llarg dels darrers anys, així com d'antenes, sovint a les façanes dels edificis, ha provocat, per un costat, situacions de conflictes entre els veïns i, per un altre, una important afectació del paisatge urbà.

Per això, l'Ajuntament de Valls, amb la voluntat d'evitar els efectes negatius que comporta aquest fet, ha decidit elaborar la present ordenança, orientada a la regulació racional de les instal·lacions anteriorment descrites.

L'ordenança incorpora un apartat d'infraccions i sancions d'acord amb els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, tenint en compte el grau de pertorbació causada a la tranquil·litat, al pacífic exercici dels drets d'altri, així com a la salubritat i ornat públics.

D'altra banda, s'estableix una disposició transitòria que comporta el que el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem han definit com a retroactivitat de grau mínim, i que han declarat compatible amb el principi d'interdicció de la retroactivitat.

 

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1er. Objecte.

L'objecte d'aquesta ordenança és el de regular les condicions d'ubicació i d'instal·lació de tota mena d'antenes i els seus elements de connexió, d'aparells de climatització, de ventilació, etc, a les façanes dels edificis i en llocs visibles des de la via pública, patis de ventilació, patis d'illa de cases, cobertes i zones enjardinades, a l'efecte de preservar les condicions estètiques dels immobles i d'evitar el vol d'elements sobre la via pública.

En el cas de les antenes, s'hi inclouen tant les antenes de recepció com d'emissió d'ones electromagnètiques de radiodifusió, televisió, telecomunicacions, telecomandament, etc, en qualsevol de les seves possibles formes: de filament, de pilar o torre, parabòliques, per elements, o qualsevol altra tecnologia actual o futura possible.

 

Article 2n. Àmbit d'Aplicació.

L'àmbit d'aplicació de la present ordenança s'estén a la totalitat del terme municipal de Valls.

 

ANTENES

Es consideren parts de l'antena, a més de l'antena pròpiament dita, els elements de subjecció i els cablejats necessaris per al seu funcionament.

Caldrà complir en tot moment les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana de Valls (PGOU), les ordenances municipals, la normativa per a aquest tipus d'instal·lacions, i altres normatives vigents sobre sorolls i vibracions.

 

Article 3er. Ubicació de les antenes.

No es podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i paraments verticals dels edificis, llevat que, d'acord amb les ordenances d'edificació, sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai d'ús públic o caràcter comunitari mitjançant els adients elements constructius permanents.

No es podran instal·lar en els espais lliures d'edificació, tant d'ús públic com privat.

Quan s'instal·lin a la coberta dels edificis caldrà triar la ubicació que millor les amagui, de manera que no es vegin des de les vies i espais públics, i que sigui compatible amb la seva funció.

A l'exterior del volum edificat només es podrà instal·lar una antena per cada caixa general d'escala que tingui l'edifici i per cada funció que no es pugui integrar tecnològicament amb d'altres en una mateixa antena.

 

Article 4rt. Línies de distribució.

Les línies de distribució entre la base de l'antena i les preses de recepció hauran d'anar estancades o soterrades. Únicament en ocasions excepcionals, i sobre edificis ja construïts degudament autoritzats es podran col·locar, preferentment en un tub rígid o amb cable despullat de color neutre, en terrats, parets interiors no vistes i patis de serveis interiors dels edificis. Per aquestes excepcions caldrà aportar una memòria justificativa de la seva excepcionalitat, una proposta d'ubicació i materials a emprar, com també la definició sobre plànols i fotografies del seu traçat.

 

APARELLS DE CLIMATITZACIÓ

Es consideren parts de la instal·lació de climatització, a més de les unitats interiors i exteriors, els elements de subjecció, els tubs de fluids, els conductes d'aire i els cablejats necessaris per al seu funcionament correcte.

Caldrà complir en tot moment les determinacions del Pla General d'Ordenació Urbana de Valls (PGOU), les ordenances municipals, la normativa per a aquest tipus d'instal·lacions, Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i altres normatives vigents sobre sorolls i vibracions.

 

Article 5è. Ubicació dels aparells.

La instal·lació de les unitats exteriors es realitzarà preferentment a la coberta de l’edifici, sobre una bancada esmorteïdora i reculades de manera que no siguin visibles des de la via pública.

Si no és viable tècnicament que les unitats exteriors s’instal·lin a la coberta de l’edifici, s’hauran d’instal·lar en l’interior del local o habitatge, integrades en el forat arquitectònic (sense que produeixin relleu a la façana), i ventilant a l’exterior mitjançant reixa deflectora. També podran instal·lar-se a les terrasses i balcons, sobre el terra i sense sobrepassar l'alçada de la barana, i sempre al darrera d'aquesta i protegits de vistes.

En cas que tampoc sigui possible la instal·lació en aquelles condicions, es podrà fer en patis que compleixin les dimensions mínimes segons la normativa d'habitabilitat, excepte si hi ventilen estances sensibles al soroll.

Quan els aparells estiguin situats a una distància inferior a 3 metres de qualsevol obertura d'un espai habitable, caldrà prendre les mesures necessàries per evitar que l'aire expulsat l'afecti.

Les unitats exteriors no podran instal·lar-se adossades directament a les parets mitgeres, forjats i altres elements estructurals de les edificacions. En tot cas haurà d'existir una distància mínima a aquests elements de 10 centímetres, i deixar-los aïllats per vibracions i per sorolls sempre que calgui amb els elements antivibratoris adequats.

 

Article 6è. Abocaments d'aire.

Els abocaments de l’aire per façana hauran de fer-se a una altura mínima de 2,50 metres respecte a la rasant de la voravia. La reixa deflectora no podrà expulsar aire per sota de l'horitzontal.

Quan el local o habitatge disposi de més d’un aparell, els punts d’abocament de l’aire per façana se separaran el màxim possible (però evitant la vertical de finestres de pisos superiors, etc.).

 

Article 7è. Aigua de condensació.

L’aigua de condensació dels aparells no es podrà abocar ni a la voravia ni al carrer.

 

PROJECTES D'OBRES I ACTIVITATS

 

Article 8è.- Projectes d’obres i activitats

En els projectes de noves edificacions i rehabilitacions integrals, s’haurà de preveure un espai suficient en la coberta per a la ubicació dels aparells de climatització, antenes i altres instal·lacions similars, i també les seves canalitzacions (subministrament elèctric, líquid refrigerant, embornals, etc.), de conformitat amb el que disposa aquesta ordenança.

En la documentació per a expedients d’activitats, caldrà especificar si el local o activitat disposa d’aparells d’aire condicionat, indicant les característiques de la instal·lació.

 

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 9è.- Infraccions i sancions

1. Infraccions lleus, sancionables amb multes de fins a 750 euros:

  • L'abocament de l'aigua de condensació dels aparells d'aire condicionat a la voravia o al carrer.
  • La manca de canalitzacions adequades per allotjar els fluids, cables i similars que formin part de les instal·lacions definides en aquesta ordenança.

2. Infraccions greus, sancionables amb multes de fins a 1.500 euros

  • La instal·lació d'aparells d'aire condicionat, ventilació, antenes i aparells similars, de forma que siguin visibles des de la via pública.
  • La instal·lació de més d'una antena per caixa d'escala.
  • La instal·lació d'aparells d'aire condicionat amb incompliment de les condicions establertes a l'article 5è d'aquesta ordenança.
  • La reincidència, per comissió en el termini d'un any, de més d'una infracció lleu, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

3. Infraccions molt greus, sancionables amb multes de fins a 3.000 euros

  • La instal·lació d'aparells d'aire condicionat, ventilació, antenes i aparells similars, de forma que siguin visibles des de la via pública, en el cas d'edificis protegits o catalogats.
  • La instal·lació dels aparells que comporti un risc, tant pel que fa a la circulació rodada, com en el cas de la de vianants, així com per a la seguretat dels immobles i les persones.
  • La reincidència, per comissió en el termini d'un any, de més d'una infracció greu, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.

La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència de la reposició de la situació que hagi estat alterada al seu estat originari previ requeriment de l'Ajuntament, el qual, un cop transcorregut el termini concedit per a aquesta reposició, podrà actuar subsidiàriament, sent a càrrec de l'infractor el cost de l'actuació necessària per a refer la situació alterada.

Igualment, la via administrativa es desenvoluparà sense perjudici de les iniciatives que, per la via judicial, vulguin dur a terme tercers quan els danys i perjudicis s'ocasionin en béns i instal·lacions de caràcter no municipal.

 

Disposició transitòria

Dins del termini de quatre anys, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta ordenança, els aparells de climatització, ventilació, antenes i altres instal·lacions ja col·locats, hauran d'adequar-se a allò que es disposa en la present ordenança.

 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la seva publicació, d'acord amb l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica