14. TAXA DE CLAVEGUERAM

TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

 

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa: a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipals. b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipals i el seu tractament per depurar-les.

No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.

 

Article 3r. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sigui:

En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiari d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substituït de la persona ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

 

Article 4t. RESPONSABLES

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca.

A aquest efecte s'aplicarà la tarifa següent:

 

Article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

No es concedirà cap exempció ni bonificació en aquesta taxa.

 

Article 7è. ACREDITAMENT

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:

Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipals.

Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

 

Article 8è. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS

Els subjectes passius seran alta i baixa en el Padró de la Taxa, quan es realitzin aquests moviments en els llistats del subministrament d'aigua potable.

Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes si en els mateixos terminis que els rebuts del subministrament i consum d'aigua, un cop donat d'alta en el servei indicat.

Els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual es notificarà per ingrés directe juntament amb el rebut de consum d'aigua potable o en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.

 

Article 9è. VIGÈNCIA I DATA D'APROVACIÓ

Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del dia 19 de desembre de 2008, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i serà aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

 

Informació de la Seu

Accedeixi a consultar tota la informació referent a la constitució d'aquesta seu electrònica

 

Seguretat de la Seu

Des d'aquí pot consultar els elements tècnics de seguretat de la Seu que són exigits per la normativa

 

Ajuda i Suport

Accediu a aquest apartat per consultar tota la informació d'ajuda i suport per a ús d'aquesta seu electrònica

 

CALENDARI OFICIAL

Consulteu el calendari de dies laborables des d'aquest apartat

Sobre l'Ajuntament de Valls

Sobre l'Ajuntament de Valls

Plaça del Blat, 1, 43800 Valls, Tarragona 977 63 60 10

Web de l'Ajuntament

Galeria Fotogràfica